အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ


၀ိနဲပိဋကတ္ပါဠိ ပါရာဇိကဏ္ ဗတ္ဘာသာမန္

........................


နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
ခန္ဗမႝးေ၀ရဥၨ


၁။ တႜှမႝဳံကုပိုန္က်ာ္ႀတဲ မြဲဟာန္ေကုာံခမှမသုန္ကႜံဂမႜိဳင္ ပဒတၜဒၞံင္ ပႛဲဇေရင္တႝံေသႜမ္နာေဠ႐ု ပႛဲဍဳင္ေ၀ရဥၺဂွ္ရ၊၊ ပႛဲကာလဂွ္ ဗမႝးေ၀ရဥၺ ဂြံမိင္ေကတ္ပ႐ိုင္ရၜ၀ြံ၊ " ယြံသၠံတံ တႜှမႝဳံကုပိုန္က်ာ္ႀတဲ မတိတ္အာ ပေကႜံခမှ ႏူဂကူသၞိင္သာက်၀င္ မြဲဟာန္ေကုာံခမှမသုန္ကႜံဂမႜိဳင္ ပဒတၜဒၞံင္ ပႛဲဇေရင္တႝံေသႜမ္နာေဠ႐ု ပႛဲဍဳင္ေ၀ရဥၨဏံရ။ ပ႐ိုင္တႜှမႝဳံကုပိုန္က်ာ္ႀတဲ မဒယွ္တွ္ မဍိဳက္ေပင္တၜကုကလ်ာဏဂုဏ္မၿပဲဂွ္ လေလာင္တမၛ၀္ဗဲြမေလာန္ရ၊၊

က်ာ္ႀတဲ ဒၞာနဴမဒွ္ဒၞဳင္ဒါန္မၿပဲေတၞင္ဂွ္ရ `အရဟံ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ။ လုဪမာဲဇကု ဒၞါႏူမျဂင္တီေကတ္ ဓ၀္မဍာံစၞတ္ဂွ္ရ `သမၼာသမၺဳဒၶ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ။ ဒၞါႏူမဍိဳက္ေပင္တၜကုဂျမင္ညာဏ္ မေလပ္ေဒၢတ္တၜ၀ိဇၨာပိ စရဏစွ္သုန္ဂွ္ရ `၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏႝာ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ။ ဒၞါႏူမေလပ္ဟုီဂလာန္ မၵးရးဂွ္ရ `သုဂတ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ။ ဒၞါနဴမျဂင္တီေကတ္ ေလာကပိျပကာမတံြဂးသတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာကဂွ္ရ `ေလာက၀ိဒူ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ။ ဒၞါနဴမဒွ္ပူဂုဪမၿပဲဟၞဲကုဪ ညးမေပၱာံ႓တ္တုဲ၊ မေလပ္ေဒႜာံေဗၱာန္ညးမေထက္ကုေဒႜာံေဗၱာန္သာ္ဂွ္ရ `အနဳတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ။  ဒၞါနဴမဒွ္အၥာမႝိဟ္၊ေဒ၀တၜဂမႜိဳင္သာ္ဂွ္ရ `သတၳာေဒ၀မနဳႆာနံ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ။ ဒၞါနဴမျဂင္တီေကတ္ဓရ္သစၥပန္ဂမႜိဳင္သာ္ဂွ္ရ `ဗုဒၶ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ။ ဒၞါနဴမႝဳံကုပုိဥ္ႀတၜျပကာသာ္ဂွ္ရ `ဘဂ၀ါ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ။  က်ာ္ႀတဲဂွ္ ၾသကာသလိုက္မေဒၢတ္တၜေကုာံမႝိဟ္ေဒ၀တၜ ေကုာံေဒ၀တၜ၀သာ၀တၳှ ေကုာံၿဗီဳ၀ြံ နအလဪုဇကု ပေဇႝာ၀္မတ္ တီေကတ္ဗြဲမၵးရးတုဲ က်ာ္ႀတဲ တြံကုဪ သတၱလိုက္မေဒၢတ္တၜေကုာံခမှဗမႝး ေကုာံမႝိဟ္သၞီရ၊၊ ဓ၀္မႝဳံကုဪထၞိက္တမ္ ေဒါ၀္ ေကႝာတ္ မကႛိဳက္ေပင္တၜေကုာံအရထ သဒၵါဂွ္ တြံကုဪရ၊၊ ေဒၢတ္မၿပဲ မကႛိဳက္ေပင္တၜအိုႆီု မဒစင္ဗ႓င္တၜဂွ္ သၸျပာကဋ္ကုဪရ၊၊" ရၜ၀ံြ ဗမႝးေ၀ရဥၨ ဂြံမိင္ေကတ္လ၀္အုိတ္ရ။

၂။ ပႛဲကာလဂွ္ ဗမႝးေ၀ရဥၨ ျပာပ္အာဌာန္ တႜှမႝဳံကုပုိန္က်ာ္ႀတဲႏံြဂွ္ရ၊ ျပာပ္အာတုဲ ဟုီတၜဂလာန္မအုိဟ္တၞိဳဟ္ မဲြဟာန္ေကုာံတႜှမႝဳံကုပုိန္က်ာ္ႀတဲရ။ ဖအုိတ္ေကႜံ ဂလာန္မအုိဟ္တၞိဳဟ္စိုတ္၊ ဂလာန္မဂပ္၀္ဗွ္သႝာတြဳဪအာယုက္ ေကုာံတႜှမႝဳံကုပုိန္က်ာ္ႀတဲတုဲ ဂဇံဒၞံင္ ပႛဲ႒ာန္မြဲဒႝဲါတုဲ ဂးတၜ ရၜ၀ြံရ။ " ယံြခမှေဂါတမ ရၜ၀ံြ အဲေကင္မိင္လ၀္၊ ခမှေဂါတမဂွ္ ဗမႝးမဗ်ဳေဇႝာ္၊ မအာစုိပ္အ၀ဲမႀတံင္လဍဳဟ္၊  မေဇႝာ္တၜဗဲြပုိန္၊ ဂကူ၊  မအာစုိပ္အဓာန္မလံမကလိေကႜံ႓ါပိကၞိန္ကႛိဳင္ဗၱာင္၊  မအာစုိပ္ပစၧိမအ၀ဲတံ၊  ဗမႝးတံဂွ္ ဟဂြံေလၝာ၀္ကုီ၊ ကၱဳဪနဴသႝာတုဲ ဟဂြံဒုင္တႜဳင္၊ နကုဪသႝာေလ၀္ ဟဂြံနိမန္ ' ရၜ၀ံြ အဲေကင္မိင္လ၀္။ ဂလာန္မမိင္ဂွ္ အတုိင္အဲမေကင္မိင္ပ႐ုိင္ဂွ္ေဟင္ ဍာံစၞတ္တၜသံြ၊ ယံြခမှေဂါတမ ဗမႝးမဗ်ဳေဇႝာ္၊ မအာစုိပ္အ၀ဲမႀတံင္လဍဳဟ္၊  မေဇႝာ္တၜဗဲြပုိန္၊ ဂကူ၊  မအာစုိပ္အဓာန္မလံမကလိေကႜံ႓ါပိကၞိန္ကႛိဳင္ဗၱာင္၊  မအာစုိပ္ပစၧိမအ၀ဲတံ၊  ဗမႝးတံဂွ္ ဟဂြံေလၝာ၀္ကုီ၊ ကၱဳဪနဴသႝာတုဲ ဟဂြံဒုင္တႜဳင္၊ နကုဪသႝာေလ၀္ ဟဂြံနိမန္တၜ ဟုိတ္မပၱံမဟမိက္ေလၝာ၀္သာ္ဂွ္ ဟံြကႛိဳက္ေပင္ကုဪတႜအဲေဟင္သြံ " ရၜ၀ံြ ဗမႝးေ၀ရဥၨ ဂးတၜရ။

" ယြံဗမႝး ပႛဲလိုက္မေဒၢတ္တၜမြဲဟာန္ေကုာံသြ၀္ကာမာ၀စရမသုန္ဘုံ သြ၀္၀သ၀တၳိ ဍဳင္ၿဗဳီ၀ြံ ပႛဲဂေကာံသတ္မေဒၢတ္တၜ မြဲဟာန္ေကုာံခမှဗမႝးမႝိဟ္သၞိင္ဂွ္ ႀယၜပူဂုဪမြဲ အဲက်ာ္ ႀကိဳက္ကုဪေလၝာ၀္ကုီ၊ ကၱဪဳႏူသႝာတုဲ ႀကိဳက္ကုဪဒစးေ၀င္ဒုင္တလုင္ကုီ၊ ႀကိဳက္ကုဪဒးနိမန္ နကုဪသႝာကုီဂွ္ အဲက်ာ္ ဟြံညာတ္သြံ။ ယြံဗမႝး ႀယၜပူဂုဪမြဲ အဲက်ာ္ ဒးေလၝာ၀္၊ ကၱဪဳႏူသႝာတုဲ ဒးဒစးေ၀င္ဒုင္တလုင္၊ ဒးနိမန္နကုဪသႝာ ယ၀္သၵဟ္ ကႛိဳပ္ပူဂုဪဂွ္ကုီ သၵးဒတုံေစွ္တိရ" ရၜဂွ္ က်ာ္ဂးရ။

၃။ " ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ဟြံမြဲကုဪသဘၜမကႛိဳက္ေပင္တၜေကုာံ၀တ္မအဲပရဲညးမဗ်ဳေဇႝာ္တံ" ရၜဂွ္ ဗမႝး ဂး။ ယြံဗမႝး ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ဟြံမြဲကုဪအသာဒပႛဲအ႐ုီ၊ ရၜဂွ္ ညးမဟုီတၜဗြဲမၵးရး ကုဪအဲက်ာ္ နကုဪဟိုတ္မြဲမြဲ ယ၀္ဒွ္မာ ႀယၜအသာဒမြဲ ပႛဲအ႐ုီ႐ူပတဏွာ သဒၵါ႐ုီ ဂႏၶာ႐ုီ ရသာ႐ုီ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုီဂွ္ ႏြံတၜရ၊၊ ဂွ္အာ႐ုီမသုန္ျပကာတံဂွ္ အဲက်ာ္ ေထာံေကႜံတုဲရ။ သၠဳတ္ေကႜံ႐ိုဟ္ေဍံတုဲရ၊၊ ပၚေထာံေကႜံရၜဂအာင္တာတုဲရ။ ပေကႜံဒဒွ္ဟြံဒွ္ပႜန္တုဲရ၊၊ ပႛဲအနာဂတ္ဂတ ႏြံသဘၜဟြံကတဪုဒွ္ပႜန္တုဲရ။ ယြံဗမႝး ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ဟြံမြဲကုဪအသာဒပႛဲအ႐ုီ၊ ရၜဂွ္ ညးမဟုီတၜ ကုဪအဲက်ာ္ နကုဪဟိုတ္မြဲမဟြံမြဲကုဪသဘၜမပအသာဒပႛဲအ႐ုီဂွ္ ဟုီတၜ ဗြဲမၵးရးရ။ ရန္ကုဪဟိုတ္မၢးမဟြံကႛိဳက္ေပင္တၜေကုာံေဒၢတ္မဂပ္၀္ကုညးဇေမႝာ္ဂွ္တုဲ ဗမႝး မဟုီတၜ၊၊ ဟိုတ္ဂွ္ ဟြံမြဲ၊ ၀ါ၊ ဟိုတ္ဂွ္ ပုဦက်ာ္ ဟြံဂး။

၄။ " ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ဟြံမြဲကုဪျပဘိုက္မသၞဟ္န္၊ ရၜဂွ္ ဗမႝး ဂးပႜန္။
ယြံဗမႝး ႀတပုဦနာဲေဂါတမ ဟြံမြဲကုဪျပဘိုက္အ႐ီုမသုန္မတြံဂးဆႏၵရာဂ၊ ရၜဂွ္ နကုဪဟိုတ္မဟြံမြဲကုဪျပဘိုက္အ႐ီုမသုန္မတြံဂးဆႏၵရာဂ ညးမဟုီတၜဗြဲမၵးရး ကုဪအဲက်ာ္ဂွ္မာ ႀယၜျပဘိုက္႐ုပၸါ႐ီု သဒၵါ႐ီု ဂႏၶာ႐ီု ရသာ႐ီု ေဖာ႒ဗၺာ႐ုီဂွ္ ႏြံတၜရ၊၊ ဂွ္ျပဘိုက္ကာမဂုဏ္တံဂွ္ ပုဦက်ာ္ ေထာံေကႜံတုဲရ၊၊ သၠဳတ္ေကႜံ႐ိုဟ္ေဍံတုဲရ၊ ပၚေထာံေကႜံရၜဂအာင္တာတုဲရ၊ ပေကႜံဒဒွ္ဟြံဒွ္ပႜန္တုဲရ၊ ပႛဲအနာဂတ္ဂတ ႏြံသဘၜဟြံကတဪုဒွ္ပႜန္တုဲရ၊၊ ယြံဗမႝး ႀတပုဦနာဲေဂါတမ ဟြံမြဲကုဪျပဘိုက္ကာမဂုဏ္တုဲရ၊ ရၜဂွ္ နကုဪဟိုတ္မဟြံမြဲကုဪျပဘိုက္ကာမဂုဏ္ ညး ဟုီတၜဗြဲမၵးရး ကုဪအဲက်ာ္ရ၊၊ ရန္ကုဪဟိုတ္မြဲမဟြံမြဲကုဪျပဘိုက္သၞဟ္န္မၢးသမဂၢပရိေဘာဂဂွ္တုဲ ဗမႝး မဟုီတၜ၊၊ ဟိုတ္ဂွ္ဂွ္ ပုဦက်ာ္ ဟြံဂး။

၅။ " ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ႏြံကုဪလၞပ္စိုတ္ ဟဂပ္၀္သၸအဘိ၀ါဒနာဒိမပၱံကုဪညးဇေမႝာ္" ရၜဂွ္ ဗမႝး ဂးပႜန္။ ယြံဗမႝး ၾတပုဦနာဲေဂါတမ မႝဳံကုဪလၞပ္မဟဂပ္သၸကာယဒုစ႐ိုတ္တံဂွ္ရ၊ ရၜဂွ္ ႀယၜနဟိုတ္မြဲ ညးမဟုီတၜ ကုဪအဲက်ာ္ ဗြဲမၵးရးရ၊၊ယြံဗမႝး ၾတပုဦနာဲေဂါတမ မႝဳံလၞပ္မဟဂပ္၀္သၸကာယဒုစ႐ိုတ္တံဂွ္ရ၊ ရၜဂွ္ ႀယၜနဟိုတ္မြဲ ညးမဟုီဂးတၜ ကုဪအဲက်ာ္ ဗြဲမၵးရးမာ ... ျပ၀မဟဂပ္၀္သၸဂွ္ အဲက်ာ္ မိက္သၢးရ၊၊ ျပ၀မဟဂပ္၀္သၸကာယဒုစ႐ိုတ္ ၀စှဒုစ႐ိုတ္ မေနာဒုစ႐ိုတ္ကုီ အကုသဪုမသွ္ပၱၜမဟကမြဲျပကာတံဂွ္ကီု အဲက်ာ္ သၢးရ၊၊ ရန္ကုဪဟိုတ္မပၱံမၢးအဘိ၀ါဒန ကုညးဇေမႝာ္ဂွ္တုဲ ဗမႝး မဟုီတၜ၊၊ ဟိုတ္ဂွ္ဂွ္ ပုဦက်ာ္ ဟြံဂး။

၆။ " ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ႏြံကုဪလၞပ္မဂပ္၀္သၠဳတ္ေကႜံေတႝာ၀္ပေ၀ဏှလိုက္ဂမႜိဳင္ " ရၜဂွ္ ဗမႝး ဂးပႜန္၊၊
ယြံဗမႝး ၾတပုဦနာဲေဂါတမ မႝဳံလၞပ္မသၠဪဳသၠဳတ္ေကႜံဓ၀္အကုသဪုမပၱံရာဂ၊ ရၜဂွ္ ႀယၜနဟိုတ္မြဲ ညးမဟီုဂးတၜ ကုဪအဲက်ာ္ ဗြဲမၵးရးမာ ... ျပ၀မသၠဪဳသၠဳတ္ေကႜံ ဓ၀္ရာဂ ဓ၀္ေဒါသ ဓ၀္ေမာဟဂွ္ အဲက်ာ္ မဟုီေရာင္၊၊ ျပ၀မသၠဪဳသၠဳတ္ေကႜံ ဓ၀္အကုသုဪမၾသဟ္ပတၜမကမြဲျပကာတံဂွ္ အဲက်ာ္ မဟုီေရာင္၊၊ ယြံဗမႝး ၾတပုဦနာဲေဂါတမ မႝဳံကု္လၞပ္မသၠဪဳသၠဳတ္ေကႜံဓ၀္အကုသုဪ၊ ျပ၀မကုဪသၠဳတ္ေကႜံမပၱံရာဂ၊ ရၜဂွ္ ႀယၜနဟိုတ္မြဲ ညးမဟီုဂး ကုဪအဲက်ာ္ ဗြဲမၵးရးရ၊၊ ရန္ကုဪဟိုတ္မၢးမသၠဳတ္ေကႜံေတႝာ၀္ပေ၀ဏှလိုက္ဂမႜိဳင္ မေဒၢတ္တၜမပၱံ၀ႏၵနာဒိဂွ္တုဲ ဗမႝး မဟုီတၜ၊၊ ဟိုတ္ဂွ္ဂွ္ ပုဦက်ာ္ ဟြံဂး၊၊

၇။ " ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ေလပ္ကႛဳဟ္ " ရၜဂွ္ ဗမႝး ဂးပႜန္။ ယြံဗမႝး ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ေလပ္ကႛဳဟ္ကာယဒုစ႐ိုတ္၊ ရၜဂွ္ ႀယၜနဟိုတ္မြဲ ညးမဟုီတၜ ကုဪအဲက်ာ္ ဗြဲမၵးရးမာ ...ကာယဒုစ႐ိုတ္ကုီ ၀စှဒုစ႐ိုတ္ကုီ မေနာဒုစ႐ိုတ္ကုီ အဲ ကႛဳဟ္ေမႜံ၊ ႏူမသြိဳန္ဗပိုန္ဓ၀္အကုသဪုမၾသဟ္ပတၜမကမြဲျပကာတံဂွ္ အဲ ကႛဳဟ္ေမႜံတၜရ၊၊ ယြံဗမႝး ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ေလပ္ကႛဳဟ္ဓ၀္အကုသုဪ၊ ရၜဂွ္ ႀယၜနဟိုတ္မြဲ ညးမဟုီဂး ကုဪအဲက်ာ္ ဗြဲမၵးရးရ၊၊ ရန္ကုဪဟိုတ္မၢးမေလပ္ကႛဳဟ္အဘိ၀ါဒနာဒိ ကုညးမပၱံမဗ်ဳေဇႝာ္တံဂွ္ ဗမႝး မဟီုတၜ။ ဟိုတ္ဂွ္ဂွ္ ပုဦက်ာ္ ဟြံဂး၊၊

၈။ " ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ႏြံကုဪေလၞတ္မေ၀တ္ေကႜံပြညးမအဲပရဲညးမဗ်ဳေဇႝာ္ " ရၜဂွ္ ဗမႝး ဂးပႜန္။ ယြံဗမႝး ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ႏြံကဪုေလၞတ္သကဪုေ၀တ္ေကႜံမပၱံတံဂွ္၊ ရၜဂွ္ ႀယၜနဟိုတ္မြဲ ညးမဟီုဂးတၜ ကုဪအဲက်ာ္ ဗြဲမၵးရးမာ ... တႝဟ္နသၠဪဳေ၀တ္ေကႜံ မပၱံရာဂရာဂ ေဒါသ ေမာဟ အဲ မတြံတၜဓ၀္၊၊ တႝဟ္နသၠဪဳေ၀တ္ေကႜံဓ၀္အကုသုဪမၾသဟ္ပတၜမကမြဲျပကာတံဂွ္ အဲ မတြံတၜဓ၀္ေရာင္။ ယြံဗမႝး ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ႏြံကုဪေလၞတ္မသၠဪဳေ၀တ္ေကႜံကိေလသမပၱံရာဂ၊ ရၜဂွ္ ႀယၜနဟုိတ္မဲြ ညးမဟုီတၜ ကုဪအဲက်ာ္ ဗဲြမၵးရးရ။ ရန္ကုဪဟုိတ္မႝံဳကုဪေလၞတ္မေ၀တ္ေကႜံအဲပရဲညးမဗ်ဳေဇႝာ္ဂွ္တုဲ ဗမႝး မဟုီတၜ။ ဟုိတ္ဂွ္ဂွ္ အဲက်ာ္ ဟံြဂး။


၉။ ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ႏြံပကၠတိမပ်ဲပ်ာံညးမဗ်ဳေဇႝာ္၊ ရၜဂွ္ ဗမႝး ဂးပႜန္။ ယြံဗမႝး ၾတပုဦနာဲေဂါတမ သၠဳတ္ေကႜံဂမၱၜကိေလသရ၊ ရၜဂွ္ ႀယၜနဟိုတ္မြဲ ညးမဟုီဂးတၜ ကဪုအဲက်ာ္ ဗြဲမၵးရးမာ.. ဓ၀္အကုသုဪမယုတ္မာ မေလပ္ဂမၱၜတံဂွ္ ကာယဒုစ႐ိုတ္ ၀စှဒုစ႐ိုတ္ မေနာဒုစ႐ိုတ္ အဲက်ာ္ ဂးရ၊၊ ယြံဗမႝး ဓ၀္အကုသုဪမယုတ္မာ မေလပ္ဂမၱၜတံဂွ္ ႀယၜပူဂုဪမြဲ သၠဳတ္ေကႜံတုဲရ၊ သၠဳတ္ေကႜံ႐ုိဟ္ေဍံတုဲရ၊ ဂြံပေကႜံရၜဂအာင္တာမေထာံေကႜံတုဲရ၊ ဂြံပေကႜံဒဒွ္မဟြံဒွ္ပႜန္တုဲရ၊ ပႛဲအနာဂတ္ဂတ မႝဳံသဘၜမဟြံကုဪကၱဪဳဒွ္ပႜန္တုဲရ၊၊ ပူဂုဪဂွ္ဂွ္ တပႆှ အဲက်ာ္ ဂးရ၊၊ ယြံဗမႝး ဓ၀္အကုသုဪမယုတ္မာ မေလပ္ဂမၱၜတံဂွ္ အဲက်ာ္ သၠဳတ္ေကႜံတုဲရ၊ သၠဳတ္ေကႜံ႐ိုဟ္ေဍံတုဲရ၊ ဂြံပေကႜံရၜဂအာင္တာမေထာံေကႜံတုဲရ၊ ဂြံပေကႜံဒဒွ္မဟြံဒွ္ပႜန္တုဲရ၊ ပႛဲအနာဂတ္ဂတ မႝဳံသဘၜမဟြံကုဪကၱဳဪဒွ္ပႜန္တုဲရ၊၊ ယြံဗမႝး ၾတပုဦနာဲေဂါတမ သၠဳတ္ေကႜံဂမၱၜကိေလသရ၊ ရၜဂွ္ ႀယၜနဟိုတ္မြဲ ညးမဟုီဂးတၜ ကုဪအဲက်ာ္ ဗြဲမၵးရးရ၊၊ ရန္ကုဪဟိုတ္မၢး မႝဳံပကၠတိမပ်ဲပ်ာံညးမဗ်ဳေဇႝာ္ဂွ္တုဲ ဗမႝး မဟုီတၜ၊၊ ဟိုတ္ဂွ္ဂွ္ အဲက်ာ္ ဟြံဂး၊၊

၁၀။ ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ဟၞဲကုဪပဋိသႏၶိေဒ၀တၜမပၱံကုဪမေလၝာ၀္တံဂွ္၊ ၀ါ၊ စာ္စႛးအာနဴမသအာကၱဳဪဒွ္ပႛဲဍဳင္သြ၀္ရ။ ရၜ၀ံြ ဗမႝးဂးပႜန္။ ယံြဗမႝး ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ဟၞဲကုဪပဋိသႏၶိ၊ ရၜ၀ံြ ႀယၜနဟုိတ္မဲြ ဂြံသၠဳတ္ေကႜံတုဲရ၊ ဂြံသၠဳတ္ေကႜံ႐ုိဟ္ေဍံတုဲရ၊ ဂြံပလုီေကႜံရၜဂအာင္တာတုဲရ၊ ဂံြပေကႜံဒဒွ္ဟံြဂြံကေလင္ဒွ္မဲြ၀ါပႜန္ဂွ္တုဲရ၊ ပႛဲအနာဂတ္ဂတ မႝဳံသၻၜဟံြဒးဒွ္ပႜန္တုဲရ၊ ပူဂုဪဂွ္ဂွ္ ဟၞဲကုဪပဋိသႏၶိေရာင္ အဲက်ာ္မိက္ဂြံဂး။ ယြံဗမႝး ပႛဲအနာဂတ္ဂတ ဒဒွ္မၵးတန္ပဋိသႏၶိ ပႛဲဂႝၜမိပႜန္ဂွ္ကုီ၊ ကၱဳဪဒဒွ္ဘ၀တၞိမဲြ၀ါသအာင္ပႜန္ဂွ္ကုီ၊ အဲက်ာ္ ဂြံသၠဳတ္ေကႜံတုဲရ၊ ဂြံသၠဳတ္ေကႜံ႐ုိဟ္ေဍံတုဲရ၊ ဂြံပလုီေကႜံရၜဂအာင္တာတုဲရ၊ ဂြံပေကႜံဒဒွ္ဟံြဂံြကေလင္မဲြ၀ါပႜန္ဂွ္တုဲရ၊ ပႛဲအနာဂတ္ဂတ မႝဳံသၻၜဟံြဒးဒွ္ပႜန္တုဲရ။ ယြံဗမႝး ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ဟၞဲကုဪဒတန္ပဋိသႏၶိတုဲရ၊ ရၜ၀ံြ ႀယၜနဟုိတ္မဲြ ညးမဟုီကုဪအဲက်ာ္ ဗဲြမၵးရးရ။ ရန္ကုဪဟုိတ္မဂြံစာ္စႛးအာနဴပဋိသႏၶိ ပႛဲဍဳင္သြ၀္ဂွ္တုဲ ဗမႝး သၢးတၜေရာင္။ ဟုိတ္ဂွ္ဂွ္ ပုဦက်ာ္ ဟံြဂးတၜရ။


၁၁။ ယြံဗမႝး မူညံင္ပမာမတုပ္ေရာဂးမာ ... ခၞာဲစာင္ၿဗၜတံဂွ္ ႏြံဒၞံင္ဒၥာံမ စွ္မ စွ္႓ါမ၊၊ ခၞာဲစာင္တံဂွ္ စာင္ၿဗၜ ပႜးေသႝင္ဂဒပ္လ၀္ ဗဂီုကဪုသၞဴသဂီု ကဪုသၞဴအၿမာဲစာင္ ဗြဲမၵးရးရ၊၊ ေပႝာ၀္ေကာန္စာင္ဂမႜိဳင္တံဂွ္ ႀယၜေကာန္စာင္မြဲ နမုဟ္ေသႝင္ကုီ နမုဟ္စမူကုီ ဗပၚေကႜံ ေခႝၚခၞာဲ ကႜာညးတုဲ ကႛတ္တိတ္ကႜဳင္ ဗြဲတသိုက္ရ၊၊ မူရၜဂလာန္မြဲ မဂပ္၀္သၢးကုဪေကာန္စာင္ဂွ္ေရာ၊၊ (ေကာန္စာင္ဂွ္ သာ္လုဪဂြံဟီုစဂွ္ေရာ၊၊) ေဇႝာ္ ဂြံဟီုစဟာ၊ သြတ္ ဂြံဟီုစဟာ၊၊ ယြံၾတပုဦနာဲေဂါတမ ေကာန္စာင္ဂွ္ ေဇႝာ္ သၵးဟီုရအၜ၊၊ ေကာန္စာင္မကႛတ္တိတ္ကႜာႏူေကာန္စာင္မကႛတ္ႀကၜတံေတံဂွ္ ေဇႝာ္ရ၊၊  ယြံဗမႝး ရၜသာ္ဂွ္ကီုရပႛဲသတ္တံမဒွ္ပႛဲေသႝာ္ခၞာဲမတြံဂးအ၀ိဇၨာ မကၱဪဳဒွ္ႏူေသႝာ္ခၞာဲ မတြံဂးအ၀ိဇၨာ မကြိင္ေျဂာပ္လ၀္ဂွ္ အဲက်ာ္မြဲေဟင္ ဗပၚေကႜံ ေသႝာ္ခၞာဲမတြံဂးအ၀ိဇၨာဂွ္တုဲ ဂြံျဂင္တီေကတ္ ပညာသဗၺညဳတညာဏ္မၿပဲမသကၠဳညးပေတာံ႓တ္ရ၊၊ ယြံဗမႝး အဲက်ာ္တုန္ ေဇႝာ္၊ ၿပဲ ႏူလိုက္ပိရ၊၊

ယြံဗမႝး ဓ၀္လြှပရာ အဲက်ာ္ ဂပ္၀္ပၱိတ္လ၀္ျဒဟတ္ ဟြံမြဲကုဪလလအ္ရ၊ ဓ၀္သတိ အဲက်ာ္ မဟဂြံ၀ုိတ္၀ုဲဂွ္ ကႜဳင္တၞးလ၀္ရ၊ ကာယမသကၠဳဒလုိက္ဒလာင္ဂွ္ လလံအာရ၊ စိုတ္အဲက်ာ္မသကၠဳကသှဂွ္ တန္ၾကန္ဒးရးရ၊၊ ယြံဗမႝး အဲက်ာ္ လၝဳအာႏူ၀တၳဳကာမတံဂွ္တုဲရ၊ လၝဳအာႏူဓ၀္အကုသဪုမတြံဂးကိေလသတံဂွ္တုဲရ၊၊ ပ႒မဇ်ာန္မေဒၢတ္တၜေကုာံဓ၀္၀ိတက္၀ိစာရ မဒွ္ဓ၀္၀ိေ၀က မႝဳံကဪုပှတိေသာမႏုဟ္ဂွ္ ကလိဂြံတုဲ ပဒတၜတၜရ၊၊ ဟိုတ္မဂြံလလံေကႜံ၀ိတက္၀ိစာရတုဲ ဒုတိယဇ်ာန္မဟြံမြဲကဪု၀ိတက္ ၀ိစာရ မကၱဪဳဒွ္နသမာဓိ မႝဳံကဪုပှတိေသာမႏုဟ္ မေဇႝာ္ပၞ၀္ကုဪသမာဓိစိုတ္ မလယုင္ကုဪဒးရး မဒွ္ပႛဲသႏၳာန္ဇကုဂွ္ ကႛိဳက္ေပင္တုဲ ပဒတၜတၜရ၊၊ ကႛဳဟ္ေမႜံဓ၀္ပှတိတုဲ ကႛိဳက္ေပင္တၜေကုာံဓ၀္သတိ ေကုာံဓ၀္ပညာ ေကုာံတၾတမဇၨ်တၱဳေပကၡာဂွ္ဒွ္တုဲ ဂြံပဒတၜတၜရ၊ နကုဪကာယ အဲ ဂြံစသိုင္ေသာမႏုဟ္ေ၀ဒနာတံဂွ္တုဲရ၊ ဟိုတ္ႏူတတိယဇ်ာန္တုဲ ပူဂုဪမလုပ္စတတိယဇ်ာန္ဂွ္ ညးမပဒတၜတသုိက္ေရာင္ဂးတုဲ အရှမပၱံကုဪက်ာ္မကႛိဳက္ေပင္တၜေကုာံဓ၀္သတိတံဂွ္ ထိုင္သးတၜအိုတ္ရ၊၊ တတိယဇ်ာန္မကႛိဳက္ေပင္တၜ ေကုာံဂုဏ္မဖွ္သာ္ဂွ္ ကၱဪဳဗဒွ္တုဲ ပဒတၜတၜရ၊၊ ကာယိကသုခကုီ ကာယိကဒုကၡကုီ ဟိုတ္မဂြံသၠဳတ္ပဲါေကႜံတုဲ ပႛဲခဏဥပစာဂွ္ေဟင္ ဟိုတ္သၞိက္ဂြံပလိုတ္ေကႜံေသာမႏုဟ္ေဒါမႏုဟ္ေ၀ဒနာဂွ္တုဲ စတုတၳဇ်ာန္မဒွ္ဥေပကၡာေ၀ဒနာ မႝဳံကဪုသတိမသအးမိန္တၾတမဇၨ်တၱတာ ဥေပကၡာမကၱဪဳဒွ္ဂွ္ ကၱဪဳဗဒွ္တုဲ ပဒတၜတၜရ၊၊

၁၂။ ဒတၜခႏၶအတိက္မႝဳံကဪုအစှေရင္မကမြဲျပကာဂွ္ အဲက်ာ္ ဗွ္ဗႝဳဟ္ဒးတၜရ၊၊ ႏူဘ၀ဂွ္ စုတိအာတုဲ အာကၱဪဳဒွ္ ပႛဲဘ၀မဖွ္သာ္ဂွ္၊ ပႛဲဘ၀ဂွ္ေလ၀္ ယၞဳရၜ၀ြံ ေတႝာ၀္ဒေတာ၀္ရၜ၀ြံ ႐ုပ္သာ္ရၜ၀ြံ စႝအဟာရၜ၀ြံ ဂြံဒုင္စသုိင္လ၀္တသိုက္ဒဒုိက္ရၜ၀ြံ မႝဳံကဪုအယုက္တြဳဪဗႝတ္ရၜ၀ြံ အဲက်ာ္ ဗွ္ဗႝဳဟ္ဒးတၜရ၊၊ ႏူဘ၀ဂွ္ စုတိအာတုဲ ကႜဳင္ကတဪုဒွ္ ပႛဲဘ၀ဏံ၊ ရၜဂွ္ အဲက်ာ္ ဗွ္ဗႝဳဟ္ဒးတၜရ၊၊ ဒတၜခႏၶမကမြဲျပကာမေစႝာန္ထ႓းလ၀္ဗြဲခမႝန္မေဒၢတ္တၜေကုာံအကာရမပၱံယၞဳရၜဂွ္ဂွ္ ဗွ္ဗႝဳဟ္ဒးတၜရ၊၊ ယြံဗမႝး ပႛဲဗတံပ႒မပယ်ာံ အဲက်ာ္ ဂြံျဂင္တီေကတ္ဓ၀္၀ိဇၨာကိုပ္ကႜာ(ပုေဗၺနိ၀ါသညာဏ္)၊ ဂြံေပႜင္ေကႜံအ၀ိဇၨာတုဲ ၀ိဇၨာကတဪုဒွ္၊ ဂြံေပႜင္ေကႜံဒမႜဳတုဲ ရၜလ်းမကတဪုဒွ္ကီု၊ ကုညးမပဒတၜမဟဂြံဟိုတ္မာဲ မေလပ္ကတၜေကႜံကိေလသ မပလံင္ဏာနိဗၺာန္ဂွ္ ဓ၀္၀ိဇၨာ ကတဪုဒွ္ရ၊၊ ယြံဗမႝး ရၜမပၚဒကးတိတ္ကႜဳင္ ႏူေခႝာ္ခၞာဲေကာန္စာင္ဂွ္ကုီ အဲက်ာ္ ကႛတ္ပၚတိတ္ကႜဳင္ ႏူေခႝာ္ခၞာဲအ၀ိဇၨာ ကိုပ္ကႜာအိုတ္၊၊

၁၃။ ရၜဂွ္ စိုတ္ တန္ၾကန္ သအးဇၝး ဒစင္ဗ႟င္ ဟြံမြဲကဪုကိေလသ ဂြံစာ္စႛးအာႏူကိေလသ ဍိဳန္ေညာံ ဒုင္စရင္ တန္တၜပႛဲဂႝပ္ဇကု အာစိုပ္မသကၠဳကသှ ယ၀္သၵဟ္မာ တႝဟ္နညာဏ္မသတီစုတိပဋိသႏၶိသတ္တံဂွ္ အဲက်ာ္ ေလၞာ၀္ဏာစိုတ္ရ၊၊ သတ္တံ မခ်ဳိတ္ မကတဪုဒွ္ မယုတ္ မၿပဲ မႝဳံ႐ုပ္သာ္မေက်၀္ေဂါ၀္ မႝဳံ႐ုပ္သာ္မပေရံတံဂွ္ အဲက်ာ္ ဂြံညာတ္ေကတ္ နကဪုမတ္ဒိဗ္မသအးဇၝးေလာန္ မကလိေကႜံလညာတ္မတ္မႝိဟ္ဂွ္ရ၊၊ သတ္မျပာပ္အာအတိုင္ေလၞင္ကံေဍံမပၱဳဲလ၀္ မႝဳံလအာမၵးရး လအာဟြံဒးရးတံဂွ္ ဂြံတီေကတ္ရ၊၊ ယြံသၠံတံ သတ္တံ၀ြံ ဍိဳက္ေပင္တၜေကုာံကာယဒုစ႐ိုတ္ ၀စှဒုစ႐ိုတ္ မေနာဒုစ႐ိုတ္၊ ဟီုဂ႐ိုဟ္တၜ အရှမပၱံကဪုက်ာ္၊ ႏြံကဪုလညာတ္ေလၞတ္မလုတ္၊ သွ္ပၱၜလ၀္ျပ၀နကဪုလၞပ္မဂတးဂွ္အိုတ္ရ၊၊ သတ္တံဂွ္ မၵးအာစိုပ္လႝီကာယတုဲ ပႛဲလအိတ္ဂမၥိဳတ္ဂွ္ ဒးနရက္မဟြံမြဲကဪုတသိုက္ မႝဳံလအာဟြံဒးရး မပၱဳံေဖ်ံညးပႛဲပြအကုသဪုဂွ္အိုတ္ရ၊၊ ယြံမႝးတံ သတ္တံ၀ြံ ဍိဳက္ေပင္တၜေကုာံကာယသုစ႐ိုတ္ ၀စှသုစ႐ိုတ္ မေနာသုစ႐ိုတ္၊ ဟြံဟီုဂ႐ိုဟ္တၜ အရှမပၱံကဪုက်ာ္၊ ႏြံကဪုလညာတ္မၵးရး၊ သွ္ပၱၜလ၀္ျပ၀နကဪုလၞပ္မၵးရးအိုတ္ရ၊၊ သတ္တံဂွ္ မၵးအာစိုပ္လႝီကာတုဲ ပႛဲလအိတ္ဂမၥိဳတ္ဂွ္ ဂြံအာစုိပ္ဍဳင္သြ၀္မႝဳံလအာမၵးရး၊၊ ရၜဂွ္ အဲက်ာ္ ဂြံညာတ္ေကတ္ သတ္တံဂွ္၊၊ ရၜဂွ္ သတ္တံ မခ်ိဳတ္ မကတဪုဒွ္ မယုတ္ မၿပဲ မႝဳံ႐ုပ္သာ္မၵးရး ဟြံဒးရးတံဂွ္ အဲက်ာ္ ဂြံညာတ္ေကတ္ နကုဪမတ္ဒိဗ္မသအးဇၝးမကလိေကႜံ လညာတ္မတ္မႝိဟ္ဂွ္ရ၊၊ သတ္တံ မျပာပ္အာအတိုင္ေလၞင္ကံမႝဳံလအာမၵးရး ဟြံဒးရးတံဂွ္ အဲက်ာ္ ဂြံညာတ္ေကတ္ရ၊၊ ယြံဗမႝး ပႛဲဗတံမဇၨ်ိမပယ်ာံ အဲက်ာ္ ကလိဂြံျဂင္တီေကတ္ ၀ိဇၨာမရႏုက္ကုဪ႓ါ၊ ဂြံေပႜင္ေကႜံအ၀ိဇၨာတုဲ ၀ိဇၨာ ကတဪုဒွ္၊၊ ေပႜင္ေကႜံဒမႜဳတုဲ လ်း ရၜမကတဪုဒွ္ကႜဳင္ကုီ၊၊ ကုတႜအရွန္မပဒတၜမဟဂြံဟိုတ္မာဲ မႝဳံကဪုလြှမဂတၜတၜပြအကုသုဪ မႝဳံကဪုစိုတ္မဖေအာ၀္ဏာနိဗၺာန္ဂွ္ ဓ၀္ပညာ(၀ိဇၨာ) ကတဪုဒွ္ရ၊၊ ယြံဗမႝး ရၜမပၚဒကးတိတ္ကႜဳင္ ႏူေခႝာ္ခၞာဲေကာန္စာင္ဂွ္ကီု အဲက်ာ္ ကႛတ္ပၚတိတ္ကႜဳင္ ႏူေခႝာ္ခၞာဲအ၀ိဇၨာမရႏုက္ကုဪ႓ါရ၊၊

၁၄။ ရၜ၀ြံ စိုတ္ တန္ၾကန္ သအးဇၝး ဒစင္ဗ႟င္ ဟြံမြဲကဪုကိေလသ ဍိဳန္ေညာံ ဒုင္စရင္ တန္တၜပႛဲဂႝပ္ဇကု အာစိုပ္မသကၠဳကသှ ယ၀္သၵဟ္မာ တႝဟ္နညာဏ္မဖအိုတ္ေကႜံဓ၀္အာသ၀တံဂွ္ အဲက်ာ္ ေလၞာ၀္ဏာစိုတ္ရ၊၊ ဓ၀္၀ြံ ဒဒုိက္ေရာင္ အဲက်ာ္ ဂြံတီေကတ္ အတိုင္သၻၜဓ၀္မဒွ္စၞတ္၊ ဓ၀္၀ြံ ဟိုတ္ဒဒုိက္ေရာင္ အဲက်ာ္ ဂြံတီေကတ္ အတိုင္သၻၜဓ၀္မဒွ္စၞတ္၊ ဓ၀္၀ြံ ဟိုတ္မပလိုတ္ေကႜံဒဒုိက္ေရာင္ အဲက်ာ္ ဂြံတီေကတ္ အတိုင္သၻၜဓ၀္မဒွ္စၞတ္၊ ဓ၀္၀ြံ ဟိုတ္မကတဪုဗဒွ္ကုဪဓ၀္အာသ၀ဂမႜိဳင္ေရာင္ အဲက်ာ္ ဂြံတီေကတ္ အတိုင္သၻၜဓ၀္မဒွ္စၞတ္၊ ဓ၀္၀ြံ ဟိုတ္မေလပ္ပလိုတ္ေကႜံဓ၀္အာသ၀ဂမႜိဳင္ေရာင္ အဲက်ာ္ ဂြံတီေကတ္ အတိုင္သၻၜဓ၀္မဒွ္စၞတ္၊ ဓ၀္၀ြံ ေဒၢတ္တရၜမဏာဗစိုပ္ကဪုနိဗၺာန္မပလိုတ္ေကႜံဓ၀္အာသ၀ေရာင္ အဲက်ာ္ ဂြံတီေကတ္ အတိုင္သၻၜဓ၀္မဒွ္စၞတ္ရ၊၊ စိုတ္အဲက်ာ္မတီညာတ္ေကတ္ရၜ၀ြံ ႏူကာမာသ၀ ဘ၀ါသ၀ အ၀ိဇၨာတံဂွ္ ဂြံတိတ္ဗႜးတုဲရ၊၊ ပႛဲမဂြံတိတ္ဗႜးအာတုဲဂွ္ ညာဏ္မၢးဒတိတ္ဗႜးအာတုဲဂွ္ ကတဪုဒွ္ရ၊၊ ပဋိသႏၶိအဲက်ာ္ အိုတ္အာတုဲရ၊ ေဒၢတ္မၿပဲဂွ္ ဂြံပဒတၜတုဲရ၊ ကိစၥမဂပ္၀္ပၱဳဲဂွ္ ဂြံပတုဲကႜဳင္တုဲရ၊ ကိစၥမသၵးပၞ၀္ တႝဟ္နကိစၥသာ္ဂွ္ မြဲေလွ္ပႜန္ဂွ္ ဟြံမြဲကုအဲက်ာ္တုဲရ၊၊ ရၜဂွ္ အဲက်ာ္ ဂြံတီေကတ္ရ၊၊ ယြံဗမႝး ပႛဲဗတံပစၧိမပယ်ာံ အဲက်ာ္ ကလိဂြံျဂင္တီေကတ္ ၀ိဇၨာမရႏုက္ကုဪပိ၊ ဂြံေပႜင္ေကႜံအ၀ိဇၨာတုဲ ၀ိဇၨာကတဪုဒွ္၊ ရၜမဂြံေပႜင္ေကႜံဒမႜဳတုဲ လ်းမကတဪုဒွ္ဂွ္ကုီ၊၊ ကုတႜအရွန္မပဒတၜမဟဂြံဟိုတ္မာဲမႝဳံကဪုလြှမဂတၜတၜပြအကုသုဪ မႝဳံကဪုစိုတ္မဖေအာ၀္ဏာနိဗၺာန္ဂွ္ ဓ၀္ပညာ(၀ိဇၨာ) ကတဪုဒွ္ရ၊၊ ယြံဗမႝး ရၜမပၚဒကးတိတ္ကႜဳင္ ႏူေခႝာ္ခၞာဲေကာန္စာင္ဂွ္ကုီ အဲက်ာ္ ကႛတ္ပၚတိတ္ကႜဳင္ ႏူေခႝာ္ခၞာဲအ၀ိဇၨာ မရႏုက္ကုဪပိရ၊၊

၁၅။
ရၜသာ္ဂွ္ က်ာ္ တြံကဪုဗမႝးတုဲမာ ... ဗမႝးေ၀ရဥၨ ဂးကုဪက်ာ္ႀတဲ ဂလာန္ရၜ၀ြံပႜန္၊၊ ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ၿပဲႏူလိုက္ပိေကြံရ၊ ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ေဇႝာ္ႏူလုိက္ပိေကြံရ၊ ယြံၾတပုဦနာဲေဂါတမ တ၀ွ္ဓ၀္ၾတပုဦနာဲေဂါတမဂွ္ ဂပ္၀္သၵးဂႝပ္ဗြဲမေလာန္ေကြံရ၊ တ၀ွ္ဓ၀္ၾတပုဦနာဲေဂါတမဂွ္ ဂပ္၀္ေထႝန္စိုတ္ဗြဲမေလာန္ေကြံရ၊၊ မူညံင္ပမာမတုပ္ေရာဂးမာ... ၀တၳဳညးမဂပ္၀္ဗကပ္လ၀္တုဲဂွ္ ရၜမဗၢာဲလၝာေကႜံကီု၊ ၀တၳဳညးမဂဒဪုေျဂာပ္လ၀္ဂွ္ ရၜမပံက္ကဪုကီု၊ ကုညးမတႜိင္အာတရၜဂွ္ ရၜမလၜထ႓းကဪုတရၜကီု၊ ပႛဲဒမႜဳ ရၜညးမေပႛန္ဗဂဪု နလ်းပႝာင္သႛၜဂွ္တုဲ ညးမႝဳံကုဪမတ္ ရၜမဂြံညာတ္ေကတ္ ႐ုပ္မကမြဲျပကာတံဂွ္ကီုရ၊၊ ညံင္ရၜသာ္ဂွ္ကီုရ ဓ၀္ ၾတပုဦနာဲေဂါတမ ဂြံပျပာကဋ္ကဪု နကုဪဟိုတ္မကမြဲျပကာရ၊၊ အဲဏံဂွ္ ျပာပ္အာပစ႟ဳဲေစ႟ာဲကဪုက်ာ္ ဓ၀္ သင္ရ၊၊ အဲဂွ္ ပတြဳဪႏူတၝဲ၀ြံ စဪုကဪုလအိတ္လမ်ီဳ ျပာပ္အာပစ႟ဳဲေစ႟ာ္ကုဪရတ္ပိျပကာဂွ္ရ ဥပး ၾတပုဦနာဲေဂါတမ စၞတ္သမၱီလ၀္ညိ၊၊ ၾတပုဦနာဲေဂါတမ မြဲဟာန္ေကုာံဘိကၡဳသင္ တႝဟ္နပဒတၜ၀ွ္ ပႛဲဍဳင္ေ၀ရဥၨဂွ္ ၾသ၀္ကၛေအင္ဒုင္ကဪုအဲဍိက္ညိ၊၊ ရၜဂွ္ ဗမႝးေ၀ရဥၨ ဂးကဪုက်ာ္ႀတဲရ၊၊ တႜှမႝဳံကုပိုန္က်ာ္ႀတဲ ကၛေအင္ဒုင္ ဗြဲမကႝပ္၊၊ ပႛဲဂွ္ ဗမႝးေ၀ရဥၨ ဒဒွ္က်ာ္မကၛေအင္ဒုင္ဂွ္ ဂြံတီေကတ္တုဲ ဒလုိက္ကတဪုႏူသႝာ၊ ေလၝာ၀္က်ာ္ ပပဒက္သိုန္တုဲ စႛးတိတ္အာရ၊၊

၁၆။ ပႛဲကာလဂွ္ ဍဳင္ေ၀ရဥၨ ဒွ္ေကႝာ၀္ေကႜာ၀္ဗယဪု၊ ဂယုိင္လမ်ီဳမဒုိက္မႝဳံကဪုစိုတ္႓ါဒြၚ၊ မႝဳံကဪုဇုတ္မဗုကိုဟ္ေျဗာ္တၜ၊ ဂိုင္ေကတ္လိက္တုဲမဂြံရာန္ေႀသာံ၊ တႝဟ္နဂြံယိုပ္ယာပ္ နမထ႟ယိုက္ေကတ္ဗေဗင္မေသၢာံဂေငၝင္ပိ႑ပါတ္ဂွ္ ဟြံေလာဲသြာ၊၊ ပႛဲကာလဂွ္ ညးဗႝိက္ေခ်ံတံ မကႜဳင္ႏူဥတၱရပထဇႝးပိုဒ္ ဗၵာဲကုဪဍဳင္ေ၀ရဥၨတုဲ ပဒတၜမြဲတသီုရ၊၊ ပႛဲ႐ုင္ေခ်ံမႝဳံဗႝှအေ၀ါန္မခႛံဂွ္ သၝဳယၜမ႓ိုဟ္မြဲမြဲတႜတ္ ညးဗႝိက္ေခ်ံတံ ပတန္လ၀္၀တ္(အလန္) ကုခမှတံရ၊၊