အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ


သုတ္ပိဋကတ္ပါဠိ သှလကၡန္ ဗတ္ဘာသာမန္

........................


နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ၁။ ျဗဟၼဇာလသုတ္။


၁။ ရၜ၀ံြ အဲဂြံမိင္လ၀္။
ပႛဲကာလမဲြ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ေကုာံ ခမှသင္မဂႜိဳင္ ဗႝတ္မသုန္ကႜံ ကၛျပာပ္အာတရၜ ပႛဲအၾကာဍဳင္ရာဇာၿဂိဳဟ္ကုဪဍဳင္နာဠႏၵရ။ ျပဘာတ္သုပၸိေလ၀္ မဲြဟာန္ေကုာံမင္ဗႜာဲျဗဟၼဒတၱ မဒွ္ကြးဂွ္ တိတ္အာတရၜ ပႛဲအၾကာဍဳင္ရာဇာၿဂိဳဟ္ကုဪဍဳင္နာဠႏၵကုီရ။ ပႛဲအၾကာဂႜံင္တရၜဂွ္ နကုဪဟုိတ္ျပယာဲမဂႜိဳင္ ျပဘာတ္သုပၸိယ ဟုီဂ႐ုိဟ္က်ာ္၊ ဓ၀္၊ သင္ရ။ မင္ဗႜာဲျဗဟၼဒတၱ မဒွ္ကြးျပဘာတ္သုပၸိယဂွ္တုန္ နကုဪဟုိတ္ျပယာဲမဂႜိဳင္ ဟုီထုိင္သးက်ာ္၊ ဓ၀္၊ သင္ရ။ ရၜ၀ံြ ကြးကုဪအၥာညး႓ါတံဂွ္ သုီကုဪမဟုီဂလာန္ေစွ္စး ညးမဲြေကုာံညးမဲြဂွ္ ဒွ္တုဲ ကြာ္ဗက္အာ ဗဲြေလၞင္လကၠရၜ က်ာ္ႀတဲကုဪခမှသင္တံအုိတ္ရ။

၂။ ပႛဲကာလဂွ္ က်ာ္ႀတဲေကုာံခမှသင္ ျပာပ္လုပ္ပဒတၜ ပႛဲကုဪဥဒ်ာန္အမၺလ႒ိက မဒွ္ဒႝာဲေပြင္သၞိင္ မဲြဗၱံရ။ ျပဘာတ္သုပၸိယေလ၀္ ေကုာံမင္ဗႜာဲျဗဟၼဒတၱ မဒွ္ကြးဂွ္ ျပာပ္လုပ္ပဒတၜ ပႛဲကုဪဥဒ်ာန္အမၺလ႒ိက မဒွ္ဒႝာဲေပြင္သၞိင္ မဲြဗၱံကုီရ။ ပႛဲဥဒ်ာန္အမၺလ႒ိကဂွ္ေလ၀္ နကုဪဟုိတ္ျပယာဲမဂႜိဳင္ ျပဘာတ္သုပၸိယ ဟုီဂ႐ုိဟ္က်ာ္၊ ဓ၀္၊ သင္ရ။ မင္ဗႜာဲျဗဟၼဒတၱ မဒွ္ကြးျပဘာတ္သုပၸိယဂွ္တုန္ နကုဪဟုိတ္ျပယာဲမဂႜိဳင္ ဟုီထုိင္သးက်ာ္၊ ဓ၀္၊ သင္ရ။ ရၜ၀ံြ ကြးကုဪအၥာညး႓ါတံဂွ္ သုီကုဪမဟုီဂလာန္ေစွ္စး ညးမဲြေကုာံညးမဲြဂွ္ဒွ္တုဲ ဒၞံင္တၜအုိတ္ရ။

၃။ ပႛဲကာလဂွ္ ဒႜိဳက္ကၱဳဪနဴသၱိက္ ပႛဲကာလဖလာင္ယးလအိတ္ဗၱံတုဲ၊ ပႛဲဒႝာဲဌာန္မေကာံဓ႐ုီ ဂၨံညှသာသၞဟ္သၞန္ ခမှတံ ဂလာန္ဒွ္ကႜဳင္ရ-
"အံသ၀္ေကြံရ ေကာန္တႜတံ၊ ဒွ္တၜ သဘၜဟံြေကင္ကၱဳဪမဲြေလွ္ေကြံရေကာန္တႜတံ၊ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ မေလပ္တီေကတ္ ဓ၀္အလုံအုိႆုီ အလုဪဇကုဗဲြမၵးရး မေထက္ကုဪသၸပူဇၜဗဲြေတၞင္ မေလပ္ညာတ္၊ မေလပ္တီဂွ္ ကႜိဳဟ္ခႜင္ျဂင္တီေကတ္ ပၞိက္ဂႝပ္ဆႏၵသတၱံ ဗဲြမသကၠဳေသၞဟ္ရ။ ျပဘာတ္သုပၸိယ၀ံြ နကုဪဟုိတ္ျပယာဲမဂႜိဳင္ ဟုီဂ႐ုိဟ္က်ာ္၊ ဓ၀္၊ သင္ရ။ မင္ဗႜာဲျဗဟၼဒတၱ မဒွ္ကြးျပဘာတ္သုပၸိယဂွ္တုန္ နကုဪဟုိတ္ျပယာဲမဂႜိဳင္ ဟုီထိုင္သးက်ာ္၊ ဓ၀္၊ သင္ရ။ ရၜ၀ံြ ကြးကုဪအၥာညး႓ါတံဂွ္ သုီကုဪမဟုီဂလာန္ေစွ္စး ညးမဲြေကုာံညးမဲြဂွ္ဒွ္တုဲ၊ ကြာ္ဗက္အာ ဗဲြေလၞင္လကၠရၜက်ာ္ႀတဲ ကုဪခမှသင္တံအုိတ္ရ" ျမၜသာ္၀ံြ ဂလာန္ဒွ္ကႜဳင္ရ။

၄။ ပႛဲကာလဂွ္ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ တီေကတ္ဂလာန္ခမှတံ မဟုီဒၞံင္တုဲ ျပာပ္အာ ဒႝာဲဌာန္မေကာံဓ႐ုီ ဂၨံတၜပႛဲသႝာမလးပၛပ္လ၀္တုဲမၢး " ယံြခမှတံ ပႛဲကာလလၞဳဟ္ မူရၜနဂလာန္မဲြ ဂၨံေကာဓ႐ုီဒၞံင္အုိတ္ဂွ္ေရာ ? ဂလာန္အၾကာဟံြစုိပ္ဒတုဲဏီ မႝးတံဂွ္မုေရာ " ရၜ၀ံြ သၞာန္တၜရ။ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲသၞာန္တၜရ။ က်ာ္သၞာန္တၜသာ္၀ံြမၢး ခမှဂမႜိဳင္ ကေလင္ဂရင္ပၱီက်ာ္ႀတဲ သာ္၀ံြအုိတ္ရ။

" ယံြတႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ဒႜိဳက္ကၱဳဪနဴသၱိက္ ပႛဲကာလဖလာင္ယးလအိတ္ဗၱံတုဲ၊ ပႛဲဒႝာဲဌာန္မေကာံဓ႐ုီ ဂၨံညှသာသၞဟ္သၞန္ဂွ္ ဂလာန္၀ံြ ဒွ္ကႜဳင္ရ။ " ယံြတႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ဒႜိဳက္ကၱဳဪနဴသၱိက္ ပႛဲကာလဖလာင္ယးလအိတ္ဗၱံတုဲ၊ ပႛဲဒႝာဲဌာန္မေကာံဓ႐ုီ ဂၨံညှသာသၞဟ္သၞန္ဂွ္ ဂလာန္သာ္၀ံြ ဒွ္ကႜဳင္ရ၊ `အံသ၀္ေကြံရ ေကာန္တႜတံ၊ ဒွ္တၜသၻၜဟံြေကင္ကၱဳဪဒွ္မဲြေလွ္ေကြံရေကာန္တႜတံ၊ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ မေလပ္တီေကတ္ဓ၀္အလုံအုိႆုီ အလုဪဇကုဗဲြမၵးရး၊ မေထက္ကုဪသၸပူဇၜဗဲြေတၞင္၊ မေလပ္ညာတ္ေကတ္၊ မေလပ္တီဂွ္ ကႜိဳဟ္ခႜင္ျဂင္တီေကတ္ ပၞိက္ဂႝပ္ဆႏၵသတၱံ ဗဲြမသကၠဳေသၞဟ္ရ။ ျပဘာတ္သုပၸိယ၀ံြ နကုဪဟုိတ္ျပယာဲမဂႜိဳင္ ဟုီဂ႐ုိဟ္က်ာ္၊ ဓ၀္၊ သင္ရ။ မင္ဗႜာဲျဗဟၼဒတၱ မဒွ္ကြးျပဘာတ္သုပၸိယဂွ္တုန္ နကုဪဟုိတ္ျပယာဲမဂႜိဳင္ ဟုီထိုင္သးက်ာ္၊ ဓ၀္၊ သင္ရ။ ရၜ၀ံြ ကြးကုဪအၥာညး႓ါတံဂွ္ သုီကုဪမဟုီဂလာန္ေစွ္စး ညးမဲြေကုာံညးမဲြဂွ္ဒွ္တုဲ ကြာ္ဗက္အာ ဗဲြေလၞင္လကၠရၜက်ာ္ႀတဲ ကုဪခမှသင္တံအုိတ္ရ´ ရၜ၀ံြ ဂလာန္ဒွ္ကႜဳင္ရ။ ဣ၀ံြတုန္ ဒွ္ဂလာန္အၾကာဟံြအာစုိပ္ဒတုဲ အဲဍိက္တံရ။ ပႛဲကာလဂွ္ တႜှမႝံဳကုပိုန္က်ာ္ႀတဲ ျပာပ္စုိပ္ကႜဳင္ရက်ာ္" ျမၜသာ္၀ံြ ဂရင္ပၱီအုိတ္ရ။

၅။ ယံြခမှတံ နမသအာင္ဂမႜိဳင္ ဟုီဂ႐ုိဟ္အဲက်ာ္ကုီ၊ ဂ႐ုိဟ္ဓ၀္ကုီ၊ ဂ႐ိုဟ္သင္ကုီမၢး ပႛဲဂလာန္ ညးမဟုီဂ႐ုိဟ္ဂွ္ မႝးတံညးဂမႜိဳင္ ပြမေထဲေပႝာတ္ကုီ၊ ပြမဟံြမိပ္ျမဟ္ဂႜံစုိတ္ကီု၊ လၸဒွ္အုိတ္ညိ။ ယံြခမှတံ ညးသအာင္ဂမႜိဳင္ ပႛဲအရာဟုီဂ႐ုိဟ္အဲက်ာ္ကုီ၊ ဂ႐ုိဟ္ဓ၀္ကုီ၊ ဂ႐ုိဟ္သင္ကုီဂွ္ မႝးတံညးဂမႜိဳင္ ေထဲေပႝာတ္ဟံြမိပ္ျမဟ္ဂႜံစုိတ္မၢး ဒွ္အႏၱရာဲ ကုမႝးတံအုိတ္ေဟင္ရ။ ယံြခမှတံ ညးသအာင္ဂမႜိဳင္ ပႛဲအရာဟုီဂ႐ုိဟ္အဲက်ာ္ကုီ၊ ဂ႐ိုဟ္ဓ၀္ကုီ၊ ဂ႐ုိဟ္သင္ကုီဂွ္ မႝးတံညးဂမႜိဳင္ ေထဲေပႝာတ္ ဟံြမိပ္ျမဟ္ဂႜံစုိတ္မၢး ဂလာန္ဒးရး၊ ဂလာန္ဟံြဒးရး ညးမဲြသအာင္တံဂွ္ မႝးတံတီေကတ္မာန္အုိတ္ညိဟာ။ တီေကတ္ဟံြမာန္အုိတ္ရက်ာ္။ ယြံခမှတံ ညးမဲြသအာင္ဂမႜိဳင္ ပႛဲအရာဟုီဂ႐ိုဟ္အဲက်ာ္ကုီ၊ ဂ႐ုိဟ္ဓ၀္ကုီ၊ ဂ႐ုိဟ္သင္ကုီဂွ္ " ဂလာန္၀ံြ ဟုိတ္နဴဟုိတ္ဟံြဍာံ၊ ဟုိတ္နဴဟုိတ္ ဟံြဒး၊ ဗဲြစၞတ္ သၻၜဓ၀္ဒုဟ္၀ံြ ဟံြမဲြျပာကဋ္ ပႛဲပုိဦအုိတ္ရ" သာ္၀ံြ ဟံြဍာံဂွ္ အတုိင္ဒဒွ္ဟံြဍာံ မႝးတံ သၵးေသာင္ကလးကုဪရ။

၆။ ယံြခမှတံ ညးသအာင္ဂမႜိဳင္ ဟုီထုိင္သးတၜဂုဏ္အဲက်ာ္ကုီ၊ ဂုဏ္ဓ၀္ကုီ၊ ဂုဏ္သင္ကုီမၢး ပႛဲဂလာန္ညးမထုိင္သးဂွ္ မႝးတံညးဂမႜိဳင္ ပြမသႛိဳက္မႜိဳက္ကုီ၊ ပြမအုိဟ္တၞိဳဟ္မိပ္ျမဟ္ဂႜံစုိတ္ကုီ လၸဒွ္အုိတ္ညိ။ ယံြခမှတံ ညးသအာင္ဂမိႜဳင္ ပႛဲအရာဟုီထုိင္သးဂုဏ္အဲက်ာ္ကုီ၊ ဂုဏ္ဓ၀္ကုီ၊ ဂုဏ္သင္ကုီဂွ္ မႝးတံညးဂမႜိဳင္ သႛိဳက္မႜိဳက္အုိဟ္တၞိဳဟ္မိပ္ျမဟ္ဂႜံစုိတ္မၢး ဒွ္အႏၱရာဲကုမႝးတံအုိတ္ေဟင္ရ။ ယံြခမှတံ ညးသအာင္ဂမႜိဳင္ ပႛဲအရာထုိင္သးဂုဏ္အဲက်ာ္ကုီ၊ ဂုဏ္ဓ၀္ကုီ၊ ဂုဏ္သင္ကုီဂွ္ " ဂလာန္၀ံြ ဟုိတ္နဴဟိုတ္၀ံြဍာံရ၊ ဟိုတ္နဴဟိုတ္၀ံြဒးရ၊ ဗဲြစၞတ္ သၻၜဓ၀္ဂုဏ္၀ံြ ႏံြျပာကဋ္ ပႛဲပုဦအုိတ္ရ" သာ္၀ံြ မဍာံစၞတ္ဂွ္ အတုိင္ဒဒွ္မဍာံစၞတ္ မႝးတံ သၵးဒုင္ေ၀ါန္ရ။

                                                                
                                                              ခန္စူဠသှလ


၇။ "ယံြခမှတံွ္ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သှလ(ေဒၢတ္လၝတ္) အယာံမာတ္ဗႝတ္မယုတ္၊ ဗႝတ္မေအာန္ေဟင္ ဟုီမာန္ရ။ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သှလအယာံမာတ္ ဗႝတ္မယုတ္ ဗႝတ္မေအာန္မၢးဂွ္ ညးေဍံဂွ္ေရာ-

၈။
"ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ပဲါေကႜံ ပြမဂစိုတ္သတ္္တုဲ ပဲါေကႜံနဴ ပြမၿပိဳက္ဂစုိတ္သတ္ရ၊ ပဲါေကႜံနဴကုဪ ပြမကုဪဒဏ္ရ၊ ပဲါေကႜံ နဴလြဟ္လက္နက္ရ၊ ႏံြကုဪပြမဂြရ၊ မေလပ္ဆာန္ဍဴရ။ သုီမႏံြပၞိက္ကုဪဒတုဲျမေမာ၀္သတၱံအုိႆုီတုဲ မံင္တၜရ" ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထိုင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

"ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ပဲါေကႜံ ပြမဂုိင္ေကတ္ျဒပ္တႜညးဟံြကုဪတုဲ ေ၀င္ေကႜံနဴမဂုိင္ေကတ္ျဒပ္ တႜညးဟံြကုဪရ၊ ဂိုင္ေကတ္ျဒပ္ ညးမကုဪေဟင္ရ၊ ႏံြပၞိက္ ပြမကုဪေဟင္ရ၊ ဟံြဂုိင္ကႜတ္ေကတ္ျဒပ္ နကုဪဇကု မသအးဇၝး မံင္တၜရ" ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုိမာန္ရ။

"ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ပဲါေကႜံ ေဒၢတ္ဟံြျပဲတုဲ ေဒၢတ္တၜေဒၢတ္မၿပဲရ၊ ဟံြမဲြကုဪအေလံေဒၢတ္တၜ ေဒၢတ္မယုတ္မာရ၊ ေ၀င္ေကႜံ နဴေဒၢတ္ေမထုန္ မဒွ္ေဒၢတ္ညးကြာန္တံရ" ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

၉။
"ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ပဲါေကႜံ ဂလာန္ဟံြဍာံစၞတ္တုဲ ေ၀င္ေကႜံ နဴပြမဟုီဂလာန္ဟံြဍာံစၞတ္ရ။ မေလပ္ဟုီဂလာန္ဍာံစၞတ္ေဟင္ရ။ မေလပ္ဖ်ပ္တၜ ဂလာန္ဟံြဍာံစၞတ္ ေကုာံဂလာန္မဍာံစၞတ္ရ။ ႏံြကုဪဂလာန္တန္ၾကန္ရ။ ႏံြကုဪဂလာန္ပေတွ္ေထက္ရ။ ဟံြကုဪေဆာတ္ေယာင္လုိက္ရ။ ၀ါဒဟံြေဗၢတ္လွန္႓တ္လုိက္ရ" ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

"ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ပဲါေကႜံ ဂလာန္ပုိဟ္ဖ်ာ္တုဲ ေ၀င္ေကႜံ နဴဂလာန္မပုိဟ္ဖ်ာ္ရ။ ဂြံမိင္ေကတ္ နဴညးမဲြတုဲ တႝဟ္နညး႓ါဂြံပၚဒၠး ဟံြဟုီပၞိင္ဇေရင္ညးမဲြရ။ ညးမပၚဒၠးအာမံင္ေလ၀္ ေလပ္ဖ်ပ္တၜရ။ မေလပ္ကုဪျဒဟတ္ ကုညးမညှသာသၞဟ္သၞန္ဒၞံင္ရ။ ႏံြကုဪစုိတ္မလဟိင္တၜ ပႛဲပြမညှသာသၞဟ္သၞန္ရ။ မေလပ္လဟိင္တၜ ပႛဲအရာမညှသာသၞဟ္သၞန္ရ။ မေလပ္သႛိဳက္မႜိဳက္တၜ ပႛဲပြမညှသာသၞဟ္သၞန္ရ။ ဟုီတၜဂလာန္ မေလပ္ကုဪညှသာသၞဟ္သၞန္ရ" ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္မၢး သာ္၀ြံေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

"ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ပဲါေကႜံ ဂလာန္ႀကံင္မၝိဳဟ္တုဲ ေ၀င္ေကႜံ နဴဂလာန္မႀကံင္မၝိဳဟ္ရ။ ႀယၜဂလာန္မဲြ ဟံြမဲြကုဪဒုဟ္ရ။ ကေတာ၀္ဒွ္တသုိက္ ႏံြကုဪပြမသႛိဳက္မႜိဳက္ရ။ လုပ္တၜပႛဲဂႜံစုိတ္၊ ဍိဳန္ေဍာတ္ရ။ ညးဂမႜိဳင္ သႛိဳက္မႜိဳက္ရ။ ညးဂမႜိဳင္ ဒးဂႝပ္ရ။ ဂလာန္မဖွ္သာ္၀ံြေဟင္ ဟုီတၜရ" ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

"ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ပဲါေကႜံ ဂလာန္ဟံြမဲြကုဪဖုဪတုဲ ေ၀င္ေကႜံ နဴဂလာန္ဟံြမဲြကုဪဖုဪရ။ ႏံြအေလံဟုီတၜဂလာန္ ပႛဲကာလမဗဗဲြေဟင္ရ။ ႏံြအေလံမဟုီတၜဂလာန္ မဍာံစၞတ္ေဟင္ရ။ ႏံြအေလံမဟုီတၜဂလာန္ မစပ္ေကုာံဒတုဲဖုဪျမေမာ၀္ေဟင္ရ။ ႏံြအေလံမဟုီတၜဂလာန္ မစပ္ေကုာံ မေထက္ကုဪစၞတ္သမၱီ မစပ္ေကုာံဓ၀္ေဟင္ရ။ ႏံြအေလံဟုီတၜဂလာန္ မစပ္ေကုာံေဒႜာံေဗၱာန္ရ။ ပႛဲကာလမဗဗဲြ ဂလာန္မေထက္ကုဪစၞတ္သမၱီ မစပ္ေကုာံဒတုဲျမေမာ၀္ ႏံြကုဪအပုိင္ျခာ မဲြဟာန္ေကုာံဟုိတ္ဂွ္ မေလပ္ဟုီတၜရ" ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

၁၀။ "ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴပြမပလုီပလာ္ မဗှဇတႝံဆုေခ်ာဲရ" ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ႏံြအေလံကုဪတၜပုိန္မဲြဗဂါပ္ေဟင္ရ။ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴပြမကုဪတၜပုိန္ဗၱံရ။ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴပြမကုဪပုိန္ ပႛဲတၝဲမေစင္ရ။

ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ေပဲါေကႜံ နဴမဗုဪဒၝှတၜ မေလွ္ဒေယွ္တိင္တုိက္ ဟံြဗဗဲြကုသာသနာရ။

ၾတနာဲပုဦိေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မစ႐ွ္၀က္ပၠၜႀသၜ မဗဗုိဟ္ၾကေကာတ္ျမေမာ၀္ မလံက္ေလတ္တၜစႜန္အဂႜၜရ။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွဪ ေ၀င္ပဲါေကႜံသႝာသႜဳင္ သႝာၿပဲရ။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴမဒုင္ဂုိင္ေကတ္ကသာပ္ထ၀္ၾသန္ရ။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မဒုင္ဂုိတ္ေကတ္ေႀသာံထေမႝက္ရ။ ၾတနာဲပုိဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴမဒုင္ဂုိင္ေကတ္ ဖ်ဳန္ထေမႝက္ရ။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မဒုင္ဂုိင္ေကတ္ မႝိဟ္ၿဗဲေဇႝာ္ မႝိဟ္ၿဗၜသၞတ္ရ။

ၾတနာဲပုဦိေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မဒုင္ဂိုင္ေကတ္ ဍိက္ၿဗၜ ဍိက္ႀတံဳရ။ ၾတနာဲပုဦိေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မဒုင္ဂိုင္ေကတ္ ေဗ႟ံသုဪရ။ ၾတနာဲပုဦိေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မဒုင္ဂုိင္ေကတ္ စာင္ ကႜိက္ရ။ ၾတနာဲပုဦိေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မဒုင္ဂုိင္ေကတ္ စိင္ဂႜၜေခ်ံခ်းရ။

ၾတနာဲပုဦိေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴမေရင္တႜဳင္ ျပ၀မသၸကလုတ္ ျပ၀မဒုင္ဖေအာ၀္စကာရ။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မသြံရာန္ရ။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မသၸစႝာဲႏွီ စႝာဲကသာပ္ စႝာဲနရ။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မတၝံက္စႝာဲမတြံဂး ျပ၀မစလာပ္သၠဲ ပေတာံဗက္တုဲ ျပ၀မလွန္႓တ္ရ။

ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မပႛဳဪပႛိဳက္ ၿပိဳက္ပ်ဲပ်ာံမတံြဂး ျပ၀မကုတ္ ျပ၀မဂစိုတ္ ျပ၀မေကႜင္ဒက္ ျပ၀မပႜံင္႓း ျပ၀မပလုီပလာ္ကြာန္နိဂုီရ။ ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟီုမာန္ရ။

                                                                         
ခန္စူဠသှလ တုဲရ။

                                                                            


                                                             ခန္မဇၨ်ိမသှလ


၁၁။ သအာင္နဴဂွ္ ခမှဗဗႝးလၝဳဪဂမႜိဳင္ သၸျပဘိုက္ေဘာဇုိန္ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္တုဲ မကုဪလ၀္ဒါန္တုဲမၢး သုီမပလုီပလာ္တၜ ဂေကာံမဗှဇတႝံဆုေခ်ာဲ မဖွ္သာ္၀ံြတုဲ ပဒတၜတၜအုိတ္ရ။ ဣ၀ံြဂမႜိဳင္ ညးေဍံအုိတ္ဂွ္ေရာ? မဗှဇ႐ုိဟ္ မဗှဇကႝာင္ မဗှဇထာင္ မဗှဇကႝဳင္ မေဟင္ မဒွ္မဗှဇ မရနဳက္ကုမသုန္တံေရာင္။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မပလုီပလာ္ေကႜံ မဗှဇတႝံဆုေခ်ာဲ မဖွ္သာ္၀ံြရ။ ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

၁၂။ သအာင္နဴဂွ္ ခမှဗဗႝးလၝဳဪဂမႜိဳင္ သၸျပဘုိက္ေဘာဇုိန္ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္တုဲ မကုဪလ၀္ဒါန္တုဲမၢး သုီမတုိပ္ေဒပ္တၜ မဖွ္သာ္၀ံြတုဲ ပဒတၜတၜအုိတ္ရ။ ဣ၀ံြဂမႜိဳင္ ညးေဍံအုိတ္ဂွ္ေရာ? ျပ၀မတုိပ္ေဒပ္ပုင္ ျပ၀မတုိပ္ေဒပ္ဍာ္ယာမ ျပ၀မတုိပ္ေဒပ္ယာတ္ ျပ၀မတုိပ္ေဒပ္ယာန္ ျပ၀မတုိပ္ေဒပ္ဒႝာဲသတိက္ ျပ၀မတုိပ္ေဒပ္ျမေမာ၀္ ျပ၀မတုိပ္ေဒပ္အာမိသစႝစသုင္တံေရာင္။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မတုိပ္ေဒပ္မဖွ္သာ္၀ံြရ။ ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

၁၃။ သအာင္နဴဂွ္ ခမှဗဗႝးလၝဳဪဂမႜိဳင္ သၸျပဘုိက္ေဘာဇုိန္ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္တုဲ ညးမကုဪလ၀္ဒါန္တုဲမၢး သုီမဗုဪဒၝှတၜေပဲါမဖွ္သာ္၀ံြတုဲ ပဒတၜတၜအုိတ္ရ။ ဣ၀ံြဂမႜိဳင္ ညးေဍံအိုတ္ဂွ္ေရာ? ျပ၀မေလွ္ ျပ၀မဒေယွ္ ျပ၀မတိင္တုိက္ ျပ၀သဘင္မေလွ္ ျပ၀မဗတုိက္ပႝာန္ ေခႛ၀္ခႛာပ္ မံင္ဆာင္ ကြိင္ႏံြကုဒကၜပန္လၸာ္မဂၛိဂၰာတ္က်ိဳင္က်၀္ရဲသမာဒေယွ္ ျပ၀မေ၀င္ပသဲကေလာံ ပတၜတုိန္ဒုန္တုဲ ျပ၀မေ၀င္ ျပ၀မႀကၜၾကာတ္ဇုတ္ ျပ၀မဗဒိစိင္ ျပ၀မဗဒိေခ်ံ ျပ၀မဗဒိေျပင္ ျပ၀မဗဒိဂႜၜ ျပ၀မဗဒိေဗ႟ံ ျပ၀မဗဒိသုဪ ျပ၀မဗုဪစာင္ ျပ၀မဗဇုဪဂေစံအဃုိတ္ ျပ၀မတက္တၜေလံဒန္ ျပ၀ေကံတၜသတ္တဲ ျပ၀မရပ္လပ္ပႜဳဲလက္ဗန္ ျပ၀မဗတုိက္ပႝာန္ ဌာန္ဒႝာဲမ႐ုုိဟ္လၞိဟ္ေကာန္ပႝာန္ ဒႝာဲဌာန္ေကာန္ပႝာန္ မေကာံဓ႐ုီ ျပ၀မဗုဪတၜဂေကာံစိင္ ေခ်ံတံေရာင္။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မဗုဪဒၝှေပဲါမဖွ္သာ္၀ံြရ။ ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

၁၄။ သအာင္နဴဂွ္ ခမှဗဗႝးလၝဳဪဂမႜိဳင္ သၸျပဘုိက္ေဘာဇုိန္ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္တုဲ ညးမကုဪလ၀္ဒါန္တုဲမၢး သုီမေ၀င္လံင္ မဒွ္ဟိုတ္ ျပ၀မဟုိတ္မာဲ မဖွ္သာ္၀ံြတုဲ ပဒတၜတၜအုိတ္ရ။ ဣ၀ံြဂမႜိဳင္ ညးေဍံအုိတ္ဂွ္ေရာ? ျပ၀မေ၀င္ကႜဒၥာံခန္ ျပ၀မေ၀င္ကႜစွ္ခန္ ျပ၀မေ၀င္ပႛဲအာကာသ ျပ၀မေ၀င္ေကႜာန္လ၀္ ဂႜံင္တရၜပႛဲတိ ျပ၀မေ၀င္ခန္ ျပ၀မေ၀င္ပးလၱဴကၱဳဪပး ျပ၀မေ၀င္တက္ေကာန္ေငၝက္ ျပ၀မေ၀င္ေျဇဟ္ဒုန္ကေရက္ ျပ၀မေ၀င္ပကုန္ ျပ၀မေ၀င္ပ႐ုိဟ္ ျပ၀မေ၀င္ဃရးသၞတ္ ျပ၀မေ၀င္လၱဴဒုန္ေတင္ ျပ၀မေ၀င္စက္က်ာ ျပ၀မေ၀င္သူနကႝာဲသၞတ္ ျပ၀မေ၀င္နကုဪကြှသၞတ္ ျပ၀မေ၀င္နကုဪတၝသၞတ္ ျပ၀မေ၀င္ပႝဳက္အကၡ၀္ ျပ၀မေ၀င္စမံက္ထ႟းကသပ္စုိတ္ ျပ၀မေ၀င္ပပႝညံင္ကႜက္ ညံင္ကုန္တံေရာင္။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မေ၀င္လံင္မဒွ္ဟုိတ္ ျပ၀မဟုိတ္မာဲမဖွ္သာ္၀ံြရ။ ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထိုင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

၁၅။ သအာင္နဴဂွ္ ခမှဗဗႝးလၝဳဪဂမႜိဳင္ သၸျပဘုိက္ေဘာဇုိန္ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္တုဲ ညးမကုဪလ၀္ဒါန္တုဲမၢး သုီမရပ္စပ္တၜသႝာသႜဳင္ သႝာၿပဲမဖွ္သာ္၀ံြတုဲ  ပဒတၜတၜအုိတ္ရ။ ဣ၀ံြဂမႜိဳင္ ညးေဍံအုိတ္ဂွ္ေရာ?  သႝာႏံြကုဇုိင္မေလာန္လၱဴနဴပမာဏ သႝာႏံြကု႐ုပ္သရာဲပႛဲဇုိင္ ေခါဇၜေဇႝာ္ ႏံြကုကေသာ္ မဂိႜင္ေလာန္လၱဴပန္လၸဳဟ္ သႝာလးကေသာ္သတ္ မခႝံေကႜာန္ မစိေစာန္ေလာန္ နကုဪ႐ုပ္သရာဲ သႝာလးဗၱာင္ မခႝံေကႜာန္လ၀္ နကုဪကေသာ္သတ္ သႝာလး မခႝံေကႜာန္လ၀္ နကုဪကေသာ္သတ္ ႏံြကုေဍာင္ပၠၜမကႛတ္တၜ သႝာလးမၿပိဳက္စုတ္လ၀္ သႝႀကိက္ခ်ဳဪ သႝာလးကေသာ္သတ္ ႏံြကုတသာဲ႓ါလၸာ္ သႝာလးကေသာ္သတ္ ႏံြကုတသာဲမဲြလၸာ္ေဟင္ သႝာလးမတုတ္လ၀္ နကုဪေတာ၀္သုတ္ မဇိင္ကႝာတ္လ၀္ နကုဪေတာ၀္ရတ္ထ၀္ဂမႜိဳင္ သႝာကေသာ္သတ္ေဇႝာ္ ၿဗၜသၞာေလွ္စွ္ႀတၜဂမႜိဳင္ ဒတူတုဲေလွ္႐ုံဂပ္ သႝာလးစးစိင္ သႝာလးစးေခ်ံ သႝာလးကြှ သႝာစႝာံျဗန္မဇိင္ေကႜာန္လ၀္ ဗႝတ္ပမာဏဇံင္ သႝာလးမၿပဲ မေကႜာန္လ၀္ နကုဪစႝာံျဒာဲက်ာ သႝာႏံြကုဂႝှကႛိဳပ္ ဂႝှဇုိင္႓ါလၸာ္ မဲြဟာန္ေကုာံသႜဖႛာန္သာ္ေဗၠတ္ပႛဲလၱဴတံေရာင္။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴသႝာသႜဳင္သႝာၿပဲ မဖွ္သာ္၀ံြရ။ ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ြံေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

၁၆။ သအာင္နဴဂွ္ ခမှဗဗႝးလၝဳဪဂမႜိဳင္ သၸျပဘုုိက္ေဘာဇုိန္ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိ္ဳက္တုဲ  ညးမကုဪလ၀္ဒါန္တုဲမၢး သုီျပ၀မဗဗုိဟ္ ျပ၀မဂၛိဂၛာတ္က်ိဳင္က်၀္မဖွ္သာ္၀ံြတုဲ  ပဒတၜတၜအုိတ္ရ။ ဣ၀ံြဂမႜိဳင္ ညးေဍံအုိတ္ဂွ္ေရာ?  ျပ၀မခ်ိဳန္ပတ္ နကုဪၾကေကာတ္စႜန္ ျပ၀မခ်ိဳန္ပတ္ နကုဪေကႜင္ ျပ၀မဟုံဍာ္ နကုဪဍာ္စႜန္ ျပ၀မသၸညံင္ကံတံေသၢာံေဇႝာ္ ျပ၀မေက်ာ၀္ရံင္ေဒၝာ၀္ ျပ၀မသက္တၜေကႝင္မတ္ ျပ၀မစ႐ွ္၀က္ပၠၜ ျပ၀မသိပ္ဂႜိပ္ နကုဪအဂႜၜ ျပ၀မဗုိဟ္နကုဪစႜန္ ျပ၀မဗုိဟ္ၾကေကာတ္ပႛဲမုက္ ျပ၀မလံက္ေလတ္တၜမုကၡ၀ါ ျပ၀ၾသံက္လကဲတဲ ျပ၀မထကတ္ဒြက္ေသာ္ ျပ၀မရပ္လ၀္ေလံဒန္ ျပ၀ကၞာဲလ၀္ေဍင္ဂဥဳဲ ျပ၀မပၠင္ရင္လ၀္ သႝာ္မေကက္သၠာ ျပ၀မစရံက္ဗၵ၀္လ၀္ကႛိဳင္ ျပ၀မမပၠင္ရင္လ၀္ဒႝပ္မစိေစာန္ ျပ၀မသႜိဳက္လ၀္ျဗေကႝင္ ျပ၀မပၠင္ရင္လ၀္ပႝိက္အေထာဋ္ေၟာံကုိဋ္ ျပ၀မပၠင္ရင္လ၀္ပႝိက္ကေသာ္ဗၱသတ္ ျပ၀မဗုိက္လၱက္ယာတ္ ႏံြကုတသာဲမဂႜိင္ဗု႓တ္တံေရာင္။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မဗဗုိဟ္ ျပ၀မဂၛိဂၛာတ္က်ိဳင္က်၀္မဖွ္သာ္၀ံြရ။ ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

၁၇။ သအာင္နဴဂွ္ ခမှဗဗႝးလၝဳဪဂမႜိဳင္ သၸျပဘုိက္ေဘာဇုိန္ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္တုဲ ညးမကုဪလ၀္ဒါန္တုဲမၢး သုီမဟုီဂလာန္မဒွ္ဒစုဪဒစးကုမဂ္ဖုဪမဖွ္သာ္၀ံြတုဲ ပဒတၜတၜအုိတ္ရ။ ဣ၀ံြဂမႜိဳင္ ညးေဍံအုိတ္ဂွ္ေရာ? ဂလာန္မစပ္ကုသၞိင္ ဂလာန္မစပ္ကုကမႜတ္ ဂလာန္မစပ္ကုအမာတ္ေဇႝာ္ ဂလာန္မစပ္ကုပႝာန္ ဂလာန္မဟုီမဒွ္ဘဲဗေဟက္ ဂလာန္မစပ္ကု မတ၀္ေစႝဟ္ပႝာန္ ဂလာန္မစပ္ကုစႝစသုင္ ဂလာန္မစပ္ကုဍာ္ယာမ ဂလာန္မစပ္ကုယာတ္ဗြိဳက္လၱက္ ဂလာန္မစပ္ကုဒႝာဲသၱိက္ ဂလာန္မစပ္ကုပၠၜ ဂလာန္မစပ္ၾကက္စႜန္ ဂလာန္မစပ္ကုကေလာဒညာတ္ ဂလာန္မစပ္ကုယာန္ ဂလာန္မစပ္ကုကြာန္ ဂလာန္မစပ္ကနိဂုီ ဂလာန္မစပ္ကုဍဳင္ ဂလာန္မစပ္ကုဇနးပုိဒ္ ဂလာန္မစပ္ကုၿဗၜ ဂလာန္မစပ္ႀတံဳ ဂလာန္မစပ္သရာဲသၢံင္ ဂလာန္မစပ္ကုဂႜံင္ခေရာ္ ဂလာန္မစပ္ကုေသႝဟ္ဍာ္ ဂလာန္မစပ္ကုညးမစုတိအာ ဂလာန္ေတၞင္ေတၞင္တၞဟ္တၞဟ္ ဂလာန္မစပ္ကုေလာက ဂလာန္မစပ္ကုမွာသၞိတ္ ဂလာန္မစပ္မေဇႝာ္ေမာ၀္ မယုတ္သ၀္တံေရာင္။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴမဟုီဂလာန္ မဒွ္ဒစုဪဒစးကုမဂပ္ဖုဪမဖွ္သာ္၀ံြရ။ ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

၁၈။ သအာင္နဴဂွ္ ခမှဗဗႝးလၝဳဪဂမႜိဳင္ သၸျပဘုိက္ေဘာဇုိန္ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္တုဲ ညးမကုဪလ၀္ဒါန္တုဲမၢး  သုီမဟုီဂလာန္ကယ်ာန္ဓ၀ါတ္မဖွ္သာ္၀ံြတုဲ ပဒတၜတၜအုိတ္ရ။ ဣ၀ံြဂမႜိဳင္ ညးေဍံအုိတ္ဂွ္ေရာ? တႜအဲ ဟံြတီဓမၼ၀ိနယ၀ံြရ အဲတီဓမၼ၀ိနယ၀ံြရ တႜအဲ ဗုီလုဪဂြံတီဓမၼ၀ိနယမာန္ေရာ? တႜအဲႏံြကုေဒၢတ္မယုတ္ရ အဲႏံြကုေဒၢတ္မဆာဲရ ဂလာန္အဲဇိပ္ဂႜိပ္ရ ဂလာန္တႜအဲဟံြဇိပ္ဂႜိပ္ရ ဂလာန္မဟုီပႛဲကုိပ္ကႜာဂွ္ တႜအဲမဟုီပႛဲႀကၜရ ဂလာန္မဟုီပႛဲႀကၜဂွ္ တႜအဲမဟုီပႛဲကုိပ္ကႜာရ ေဒၢတ္လၝတ္တႜအဲဂွ္ ေစွ္စးကုေဒၢတ္လၝတ္အဲရ ေကြတ္၀ါဒတႜအဲဂွ္ ဂပ္၀္ပၱိဳန္ဒုဟ္ရ တႝံနဂြံတိတ္ဗႜးနဴမဟုီဂ႐ုိဟ္ဂွ္ ၾသ၀္ဂႜာဲကသပ္ညိ ယ၀္သၞဟ္အေစာံမၢး ၾသ၀္ေသာင္ကလး(လၞဳဟ္)ေဟင္ညိ။ ၾတနာဲပုဦိေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴမဟုီဂလာန္ကယ်ာန္ဓ၀ါတ္မဖွ္သာ္၀ံြရ။ ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

၁၉။ သအာင္နဴဂွ္ ခမှဗဗႝးလၝဳဪဂမႜိဳင္ သၸျပဘုိက္ေဘာဇိုန္ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္တုဲ ညးမကုဪလ၀္ဒါန္တုဲမၢး သုီမေရင္တႜဳင္ ျပ၀မသၸကလုတ္ ျပ၀မဒုင္ဖေအာ၀္စကာမဖွ္သာ္၀ံြတုဲ ပဒတၜတၜအုိတ္ရ။ ဣ၀ံြဂမႜိဳင္ ညးေဍံအုိတ္ဂွ္ေရာ? သၞိင္ အမာတ္ ဂကူသၞိင္ ဗဗႝး သေမၝဟ္ ေကာန္သၞိင္တံညးဂမႜိဳင္ နဴဌာန္၀ံြ ျပာပ္အာ (ဌာန္ေတံ)ညိ၊ နဴဌာန္ေတံဂွ္ ျပာပ္အာ (ဌာန္၀ံြ)ညိ၊ ေကင္ကာ၀ံြ ေရင္တႜဳင္ဏာ (ဌာန္၀ံြ) ညိ၊ ေကင္ကာဂွ္ ေရင္တႜဳင္ဏာ (ဌာန္ဂွ္)ညိ၊ ရၜ၀ံြ ကေမႜာန္ဂမႜိဳင္ေရာင္။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴမေရင္တႜဳင္ ျပ၀မသၸကလုတ္ ျပ၀မဖေအာ၀္စကာ မဖွ္သာ္၀ံြရ။ ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

၂၀။ သအာင္နဴဂွ္ ခမှဗဗႝးလၝဳဪဂမႜိဳင္ သၸျပဘုိက္ေဘာဇိုန္ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္တုဲ ညးမကုဪလ၀္ဒါန္တုဲမၢး မေလပ္သၸကၱဳဪဗဒွ္ ကုမအမ္သ၀္ တႝံနကလိဂြံလာပ္ရ ေလပ္ဟုီထ႟င္ပတိုန္ဇကုဇကုအုိတ္ရ၊ ႏံြအေလံ ဗွ္တၜနိမိတ္အုိတ္ရ၊ ႏံြအေလံဂႜာဲသၝှတၜလာပ္သၠာအုိတ္ရ၊ နဴကုဪလာပ္ဇကု ဂႜာဲသၝှတၜ လာပ္ညးသအာင္အုိတ္ရ၊ ဣ၀ံြဂမႜိဳင္ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မေလပ္သၸကၱဳဪဗဒွ္ ကုမအမ္သ၀္ တႝံနကလိဂြံလာပ္ ျပ၀မထ႟ဳင္ပတုိန္ဇကုဇကု မဖွ္သာ္၀ံြရ။ ယြံခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။


                                                       ခန္မဇၨ်ိမသှလ တုဲရ။


                                                           ခန္မဟာသှလ

၂၁။ သအာင္နဴဂွ္ ခမှဗဗႝးလၝဳဪဂမႜိဳင္ သၸျပဘုိက္ေဘာဇုိန္ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္တုဲ ညးမကုဪလ၀္ဒါန္တုဲမၢး သုီမဂယုိင္တၜလမ်ီဳ နကုဪကြတ္ဒစုဪဒစး မဒွ္ဂယုိင္လမ်ီဳ မေဗႜတ္မွာ မဖွ္သာ္၀ံြတုဲ ပဒတၜတၜအုိတ္ရ။ ဣ၀ံြဂမႜိဳင္တံဂွ္ ညးေဍံအုိတ္ဂွ္ေရာ? ျပကုိဟ္အ၀ဲ ျပကုိဟ္နိမိတ္ ျပကုိဟ္မတြံ မဂဂုဪမေစွ္ ျပကုိဟ္သြပ္လၸံ ျပကုိဟ္လကၡ်န္ ျပကုိဟ္ကႝိကိတ္ ျပကုိဟ္ပူဇၜပၞတ္ ျပကုိဟ္ပူဇၜပၞတ္ေဇႝာ္ ျပကုိဟ္ပူဇၜပၞတ္ နကာံ ျပကုိဟ္ပူဇၜပၞတ္ နေကႝာတ္သၝဳ ျပကုိဟ္ပူဇၜပၞတ္ နေၟာံသၝဳ ျပကုိဟ္ပူဇၜပၞတ္ နေကႜင္သြဟ္ ျပကုိဟ္ပူဇၜပၞတ္ နေကႜင္ ျပကိုဟ္ပူဇၜပၞတ္ နသၞန္ပါင္ ျပကုိဟ္ပူဇၜပၞတ္ နဆီ၊ ကြတ္အဂၤ၀ိဇၨာ ကြတ္မတီေကတ္ဂအာင္ ကြတ္မတီေကတ္ဂူဗၝ ကြတ္မတီေကတ္ရမ်ာင္ကႜဳဪကႜိင္လ႐ုိအ္ ကြတ္မေပႜာပ္ ပၱိတ္ဘုတ္ ကြတ္မကတ္ေဗၱာန္ပႛဲသၝိတိ ကြတ္ၿဇံဳ ကြတ္ဂ်ိ ကြတ္အယၜ ကြတ္မ၀ှဂဥဳဲ ကႝိမကိတ္ ကြတ္ရမ်ာင္ဂေစံ ကြတ္ရမ်ာင္ခႛာ္ ကြတ္မတြံအာယုက္ ကြတ္မေလပ္ေဆ၀္ဒ၀္လၜ ကြတ္ရမ်ာင္ဂေစံလ႐ုိအ္ ဣ၀ံြဂမႜိဳင္ေရာင္။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မဂယုိင္လမ်ီဳ နကြတ္မဒစုဪဒစး မဒွ္ဂယုိင္လမ်ီဳေဗႜတ္မွာ မဖွ္သာ္၀ံြရ။ ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။

၂၂။ သအာင္နဴဂွ္ ခမှဗဗႝးလၝဳဪဂမႜိဳင္ သၸျပဘုိက္ေဘာဇုိန္ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္တုဲ ညးမကုဪလ၀္ဒါန္တုဲမၢး သုီမဂယုိင္လမ်ီဳ နကြတ္မဒစုဪဒစး မဒွ္မဂယုိင္လမ်ီဳ မေဗႜတ္မွာ မဖွ္သာ္၀ံြတုဲ ပဒတၜတၜအုိတ္ရ။ ဣ၀ံြဂမႜိဳင္တံဂွ္ ညးေဍံအုိတ္ဂွ္ေရာ? လကၡ်န္မႝိက္ လကၡ်န္ယာတ္ လကၡ်န္ေလံဒန္ လကၡ်န္ဗႝဳဟ္ လကၡ်န္သႝာ္ လကၡ်န္လၜ လကၡ်န္တၝ လကၡ်န္လြဟ္လက္နက္ လကၡ်န္ၿဗၜ လကၡ်န္ႀတံဳ လကၡ်န္စိင္ လကၡ်န္ေခ်ံ လကၡ်န္ေျပင္ လကၡ်န္ဥႆဘ လကၡ်န္ဂႜၜ လကၡ်န္ေဗ႟ံ လကၡ်န္သုဪ လကၡ်န္စာင္ လကၡ်န္ဂေစံအဃုိတ္ လကၡ်န္ေဗၠာတ္ လလကၡ်န္အေထာ႞္ကဏၰိကာ လကၡ်န္အ႐ုတ္ လကၡ်န္သတ္ဇုိင္ပန္ ဣ၀ံြဂမႜိဳင္ေရာင္။ ၾတနာဲပုဦေဂါတမဂွ္ ေ၀င္ပဲါေကႜံ နဴျပ၀မဂယုိင္လမ်ီဳ နကြတ္မဒစုဪဒစး မဒွ္ဂယုိင္လမ်ီဳေဗႜတ္မွာ မဖွ္သာ္၀ံြရ။ ယံြခမှတံ ပုထုဇန္ ဟုီထုိင္သးဂုဏ္က်ာ္မၢး သာ္၀ံြေလ၀္ ဟုီမာန္ရ။
၆။ မဟာလိသုတ္။

                                                             
                                                              ၀တၳဳကလုတ္ဗမႝး (၀တၳဳျဗဟၼဏဒူတ)။

၃၅၉။ ရၜ၀ံြ အဲဂံြမိင္လ၀္။
ႏြံပယ်ာံမြဲတၝဲ တႜှမႝဳံကုပိုန္က်ာ္ႀတဲ ပဒတၜဒၞံင္ ပႛဲဘာသၝိကႜတ္ ပႛဲၿဂိဳပ္ဇေမႝာ္ ဇေရင္ဍဳင္သာရ၀ွ္၊၊ ပႛဲကာလဂွ္ ကလုတ္ဗမႝးေကာသလရးဂမႜိဳင္ကုီ ကလုတ္ဗမႝးမဂဓရးဂမႜိဳင္ကုီ ဟိုတ္ႏူကိစၥေကင္ကာမမိက္ကုဪမြဲမြဲတုဲပဒတၜဒၞံင္ ပႛဲဍဳင္သာရ၀ွ္အိုတ္ရ။ " ယြံသၠံတံ၊ ခမှေဂါတမ မဒွ္ေကာန္သၞိင္သာက်၀င္ တိတ္ပေကႜံခမှ ႏူဂကူသာက်၀င္ဂွ္တုဲ ပဒတၜဒၞံင္
ပႛဲဘာသၝိကႜတ္ ပႛဲၿဂိဳပ္ဇေမႝာ္ ဇေရင္ဍဳင္သာရ၀ွ္ရ။ ပ႐ိုင္တႜှမႝဳံကုပိုန္က်ာ္ႀတဲ မဒယွ္တွ္ မဍိဳက္ေပင္တၜကုကလ်ာဏဂုဏ္မၿပဲဂွ္ လေလာင္တမၛ၀္ဗဲြမေလာန္ရ။

က်ာ္ႀတဲ ဒၞာနဴမဒွ္ဒၞဳင္ဒါန္မၿပဲေတၞင္ဂွ္ရ `အရဟံ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ။ လုဪမာဲဇကု ဒၞါႏူမျဂင္တီေကတ္ ဓ၀္မဍာံစၞတ္ဂွ္ရ `သမၼာသမၺဳဒၶ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ၊။ ဒၞါႏူမဍိဳက္ေပင္တၜကုဂျမင္ညာဏ္ မေလပ္ေဒၢတ္တၜ၀ိဇၨာပိ စရဏစွ္သုန္ဂွ္ရ `၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏႝာ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ၊၊။ ဒၞါႏူမေလပ္ဟုီဂလာန္ မၵးရးဂွ္ရ `သုဂတ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ။ ဒၞါနဴမျဂင္တီေကတ္ ေလာကပိျပကာမတံြဂးသတၱေလာက၊ သခၤါရေလာက၊ ၾသကာသေလာကဂွ္ရ `ေလာက၀ိဒူ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ။ ဒၞါနဴမဒွ္ပူဂုဪမၿပဲဟၞဲကုဪ ညးမေပၱာံ႓တ္တုဲ၊ မေလပ္ေဒႜာံေဗၱာန္ညးမေထက္ကုေဒႜာံေဗၱာန္သာ္ဂွ္ရ `အနဳတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ။  ဒၞါနဴမဒွ္အၥာမႝိဟ္၊ေဒ၀တၜဂမႜိဳင္သာ္ဂွ္ရ `သတၳာေဒ၀မနဳႆာနံ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ။ ဒၞါနဴမျဂင္တီေကတ္ဓရ္သစၥပန္ဂမႜိဳင္သာ္ဂွ္ရ `ဗုဒၶ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ ။ ဒၞါနဴမႝဳံကုပုိဥ္ႀတၜျပကာသာ္ဂွ္ရ `ဘဂ၀ါ´ ဂြံဒုင္ယၞဳ။
က်ာ္ႀတဲဂွ္ ၾသကာသလိုက္မေဒၢတ္တၜေကုာံမႝိဟ္ေဒ၀တၜ ေကုာံေဒ၀တၜ၀သာ၀တၳှ ေကုာံၿဗီဳ၀ြံ နအလဪုဇကု ပေဇႝာ၀္မတ္ တီေကတ္ဗြဲမၵးရးတုဲ က်ာ္ႀတဲ တြံကုဪ သတၱလိုက္မေဒၢတ္တၜေကုာံခမှဗမႝး ေကုာံမႝိဟ္သၞီရ၊၊ ဓ၀္မႝဳံကုဪထၞိက္တမ္ ေဒါ၀္ ေကႝာတ္ မကႛိဳက္ေပင္တၜေကုာံအရထ သဒၵါဂွ္ တြံကုဪရ၊၊ ေဒၢတ္မၿပဲ မကႛိဳက္ေပင္တၜအိုႆီု မဒစင္ဗ႓င္တၜဂွ္ သၸျပာကဋ္ကုဪရ၊၊ " ရၜ၀ံြ ဗမႝးဂမႜိဳင္ ဂြံမိင္ေကတ္လ၀္ပ႐ုိင္အုိတ္ရ။

၃၆၀။ ပႛဲကာလဂွ္ ကလုတ္ဗမႝးေကာန္ညးဍဳင္ေကာသလရးဂမႜိဳင္ေကုာံကလုတ္ဗမႝးေကာန္ညးဍဳင္မဂဓရးဂမႜိဳင္တံဂွ္ ျပာပ္အာ
ပႛဲဘာသၝိကႜတ္ ပႛဲၿဂိဳပ္ဇေမႝာ္ေတံအုိတ္ရ။ ကာလဂွ္ မွာေထရ္နာဂိတ ဒွ္ညးမေကႜာန္႓ိုတ္ၿမိျမန္တၜ ကုတႜှမႝဳံကုပုိန္က်ာ္ႀတဲရ။ ကာလဂွ္ ကလုတ္ဗမႝးေကာန္ညးဍဳင္ေကာသလရးဂမႜိဳင္ ေကုာံကလုတ္ဗမႝးေကာန္ညးမဂဓရးမႜိဳင္တံဂွ္ ျပာပ္အာဇေရင္မွာေထရ္နာဂိတတုဲ ဂးကုဪမွာေထရ္ရၜ၀ံြ " ယံြမွာေထရ္နာဂိတ လၞဳဟ္၀ံြ ခမှေဂါတမဂွ္ ပဒတၜဒၞံင္အလုဪေရာ ? ပုဦမိက္ဂြံဗုဪေဒၝာ၀္ ခမှေဂါတမဂွ္ရ" ရၜ၀ံြ ဂးတၜအုိတ္ရ။ " ယံြေကာန္တႜ တႝဟ္နဗုဪေဒၝာ၀္က်ာ္ႀတဲဂွ္ ဟံြေသင္ကုဪအခိင္ဏီ၊ က်ာ္ႀတဲသၱင္ဒၞံင္ေရာင္" ရၜ၀ံြ မွာေထရ္နာဂိတ ဂးရ။ ကာလဂွ္ ကလုတ္ဗမႝးေကာသလရးဂမႜိဳင္ကုီ ကလုတ္ဗမႝးမဂဓရးဂမႜိဳင္ကုီ ပႛဲဒႝာဲဂွ္ေဟင္ ဂၨံတန္တၜဒၞံင္အုိတ္ရ။ " ပုဦ ဂြံညာတ္ေကတ္ ခမှေဂါတမတုဲေဟင္ ပုဦ သအာ" ရၜ၀ံြ ဗမႝးတံ ဂးတၜအုိတ္ရ။

                                                                     
                                                                 ၀တၳဳ
သၞိင္လိစၧ၀ှသၞန္ပါင္ေကၞက္

၃၆၁။ သၞိင္လိစၧ၀ှသၞန္ပါင္ေကၞက္ဂွ္ေလ၀္ မဲြဟာန္ေကုာံပုရိသာတ္ဗဲြမဂႜိဳင္ ျပာပ္အာဇေရင္မွာေထရ္နာဂိတ မပဒၱၜဒၞံင္
ပႛဲဘာသၝိကႜတ္ ပႛဲၿဂိဳပ္ေဇႝာ္ ဇေရင္ဍဳင္သာရ၀ွ္ဂွ္တုဲ၊ ေလၝာ၀္ပၱီမွာေထရ္နာဂိတတုဲ တန္တၜဒၞံင္ ပႛဲမဲြဒႝာဲဂွ္ရ။ သုီမတန္တၜဒၞံင္ ပႛဲဌာန္မဲြဒႝာဲဂွ္ေဟင္ သၞိင္လိစၧ၀ှသၞန္ပါင္ေကၞက္ဂွ္ေလ၀္ ဂရင္ပၱီတုိန္ဂလာန္ ကုမွာေထရ္နာဂိတသာ္၀ံြရ။ ပသာ္လုဪမဂရင္ပၱီတုိန္ဂွ္ေရာ? " ယံြမွာေထရ္နာဂိတ လၞဳဟ္၀ံြ ခမှေဂါတမဂွ္ ပဒတၜဒၞံင္အလုဪေရာ ?  ပုဦမိက္ဂြံဗုဪေဒၝာ၀္ ခမှေဂါတမဂွ္ရ " ရၜ၀ံြ ဗမႝးတံ ဂးတၜအုိတ္ရ။ " ယံြမဟာလိ တႝဟ္နဗုဪေဒၝာ၀္က်ာ္ႀတဲဂွ္ ဟံြေသင္ကုဪအခိင္ဏီ၊ က်ာ္ႀတဲသၱင္ဒၞံင္ေရာင္" ရၜ၀ံြ မွာေထရ္နာဂိတ ဂးရ။ ကာလဂွ္ သၞိင္လိစၧ၀ှသၞန္ပါင္ေကၞက္ ပႛဲဒႝာဲဂွ္ေဟင္ ဂၨံတန္တၜဒၞံင္အုိတ္ရ။ " အဲ ဂြံညာတ္ေကတ္ခမှေဂါတမတုဲေဟင္ အဲ သအာ" ရၜ၀ံြ သၞိင္လိစၧ၀ှသၞန္ပါင္ေကၞက္ဂွ္ ဂးတၜရ။

၃၆၂။ ပႛဲကာလဂွ္ ထပုဦေဇႝာ္သှဟ ျပာပ္အာဇေရင္မွာေထရ္နာဂိတတုဲ၊ ေလၝာ၀္မွာေထရ္နာဂိတတုဲ ဂၨံတန္ဒၞံင္ ပႛဲမဲြဒႝာဲရ။ တန္တၜဒၞံင္ပႛဲလအိတ္မြဲဒႝဲါဂွ္ဒွ္တုဲ ထပုဦေဇႝာ္သှဟ ဂရင္ပတီ ကုမွာေထရ္နာဂတိ ဂလာန္ၿမၜသာ္၀ြံ။ " ယံြမွာေထရ္ကႆပ (နာဂိတ) ကလုတ္ဗမႝးေကာန္ညးဍဳင္ ေကာသလရးဂမႜိဳင္ ေကုာံကလုတ္ဗမႝးေကာန္ညးဍဳင္မဂဓရးဂမႜိဳင္တံဂွ္ တႝံနဖုဪဗုဪေဒၝာ၀္က်ာ္ႀတဲ ျပာပ္ကႜဳင္စုိပ္ ပႛဲဌာန္၀ံြအုိတ္ရ၊ သၞိင္လိစၧ၀ှသၞန္ပါင္ေကၞက္ မဲြဟာန္ေကုာံပရိသာတ္သၞိင္လိစၧ၀ှ ဗဲြမဂႜိဳင္ဂွ္ေလ၀္ တႝံနဖုဪဗုဪေဒၝာ၀္က်ာ္ႀတဲ ျပာပ္ကႜဳင္စုိပ္ ပႛဲဌာန္၀ံြအုိတ္ရ၊
ယြံတႜှပိုန္ကႆပ အဲဍိက္ ပါန္အေခါင္ရ၊ ကုဪညးတံ ဂြံဗဪုေဒၝါ၀္က်ာ္ႀတဲညိအၜ " ရၜ၀ံြ ထပုဦေဇႝာ္သီဟ ဂရင္ပၱီတုိန္ရ။

" ယံြထပုဦေဇႝာ္သှဟ ယ၀္ဒွ္သာ္ဂွ္မၢး တႜအဲေဟင္ အာဂရင္ပၱီက်ာ္ႀတဲညိ " ရၜ၀ံြ မွာေထရ္ကႆပ (နာဂိတ) သၢးတၜရ။ " ယြံတႜှပုိန္ကႆပ ခုိဟ္သန္ရ" ရၜ၀ံြ ထပုဦေဇႝာ္သှဟ ဒုင္ေ၀ါန္ ကုမွာေထရ္ကႆပ (နာဂိတ)တုဲေဟင္ ျပာပ္အာဇေရင္ တႜှမႝဳံကုပုိန္က်ာ္ႀတဲရ၊ ျပာပ္အာဇေရင္တႜှမႝဳံကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ေလၝာ၀္ပၱီတႜှမႝဳံကုပုိန္က်ာ္ႀတဲတုဲ တန္တၜဒၞံင္မဲြဒႝာဲရ။ တန္တၜဒၞံင္ ပႛဲလအိတ္မြဲဒႝဲါဂွ္ဒွ္တုဲ ထပုဦေဇႝာ္သှဟ ဂရင္ပတီ ကုက်ာ္ႀတဲ ဂလာန္ၿမၜသာ္၀ြံ။ " ယြံတႜှမႝဳံကုပိုန္က်ာ္ႀတဲ ကလုတ္ဗမႝးေကာသလရး ဂမႜိဳင္ကုီ ကလုတ္ဗမႝးမဂဓရးဂမႜိဳင္ကုီ တႝဟ္နဗဪုေဒၝါ၀္က်ာ္ႀတဲ ျပာပ္ကႜဳင္စိုပ္ ပႛဲ႒ာန္ဏံအိုတ္ရ၊၊ သၞိင္လိစၧ၀ှသၞန္ပါင္ေကၞက္မြဲဟာန္ေကုာံပရိသာတ္သၞိင္လိစၧ၀ှ ဗြဲမဂႜိဳင္တံဂွ္ေလ၀္ တႝဟ္နဗဪုေဒၝါ၀္က်ာ္ႀတဲ ျပာပ္ကႜဳင္စိုပ္ ပႛဲ႒ာန္ဏံအိုတ္ရ၊၊ ယြံတႜှမႝဳံကုပိုန္က်ာ္ႀတဲ အဲဍိက္ပါန္အေခါင္ရအၜ၊၊ ကုဪညးတံ ဂြံဗဪုေဒၝါ၀္က်ာ္ႀတဲညိအၜ။ " ရၜ၀ံြ ထပုဦေဇႝာ္သီဟ ဂရင္ပၱီတုိန္ရ။ " ယြံထပုဦေဇႝာ္သှဟ ဒွ္သာ္ဂွ္မာ တႜအဲ အာလးသႝာ ပႛဲသႝိင္ဘာေတံညိ" ရၜဂွ္ တႜှမႝဳံကုပိုန္က်ာ္ႀတဲ ဖေအာ၀္ဏာ။ " ခိုဟ္သန္ရက်ာ္ " ဂးတုဲ အာလးသႝာ ပႛဲသႝိင္ဘာေတံရ။

၃၆၃။ ကာလဂွ္ က်ာ္ႀတဲ တိတ္အာႏူဘာတုဲ ဂဇံဒၞံင္ ပႛဲသႝာမလးလ၀္ပႛဲသႝိင္ဘာဂွ္ရ။ ပႛဲကာလဂွ္ ကလုတ္ဗမႝးေကာသလရးဂမႜဳိင္ကုီ ကလုတ္ဗမႝးမဂဓရးဂမႜိဳင္ကုီ ျပာပ္အာဇေရင္ဒႝဲါက်ာ္ႀတဲမတန္တၜဒၞံင္ဂွ္တုဲ ဟီုတၜဂလာန္မမိပ္ျမဟ္အိုဟ္တၞိဳဟ္တၜစိုတ္ ကုက်ာ္ႀတဲအိုတ္ရ။ ကုဪစၞတ္သမၱီကုဪဂလာန္မမိပ္ျမဟ္အုိဟ္တၞိဳဟ္စုိတ္တုဲ ဂၨံတန္ဒၞံင္ပႛဲဌာန္မဲြဒႝဲါအုိတ္ရ၊ သၞိင္လိစၧ၀ှသၞန္ပါင္ေကၞက္ မဲြဟာန္ေကုာံပရိသာတ္သၞိင္မဂႜိဳင္ေလ၀္ ျပာပ္အာဇေရင္တႜှမႝံဳကုပိုန္က်ာ္ႀတဲက်ာ္အုိတ္ရ၊။ ျပာပ္အာေလၝာ၀္တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲတုဲ ဂၨံတန္ဒၞံင္ ပႛဲမဲြဒႝဲါအုိတ္ရ။

၃၆၄။ ဂဇံဒၞံင္မြဲဒႝဲါတုဲ သၞိင္လိစၧ၀ှသၞန္ပါင္ေကၞက္ဂွ္ ဂးတၜဂလာန္ ကုက်ာ္ႀတဲ ရၜ၀ြံ၊၊ ယြံတႜှမႝဳံကုပိုန္က်ာ္ႀတဲ ႏူတေနံေတံ သုနကၡတၱမဒွ္ေကာန္သၞိင္လိစၧ၀ှဂွ္ ျပာပ္ကႜဳင္ဇေရင္အဲတုဲ ဂးတၜဂလာန္ ကုအဲ ရၜ၀ြံရ၊၊ "  ယြံမဟာလိ အဲ နိႆဲကုဪက်ာ္ႀတဲတုဲ မမံင္ကႜဳင္ဂွ္ ပၱံႏူတၝဲဏံတုဲ ဟြံသက္ဂတာပ္လံ ေပင္အာပိသႝာံေရာင္၊၊" ႐ုပ္သာ္ဒိဗ္မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ အဲ ဂြံညာတ္တၜရ၊၊ ရမ်ာင္ဒိဗ္မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ အဲ ဟဂြံမိင္တၜရ၊၊" ရၜဂွ္ သုနကၡတၱမဒွ္ေကာန္သၞိင္လိစၧ၀ှ ဂးတၜကုဪအဲရ၊၊ ယြံတႜှမႝဳံကုပိုန္က်ာ္ႀတဲ ရမ်ာင္ဒိဗ္မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ သုနကၡတၱမဒွ္ေကာန္သၞိင္လိစၧ၀ှ ဟဂြံမိင္ေကတ္ဂွ္ ႏြံတၜျပာကဋ္ဟာ၊ ဟြံမြဲျပာကဋ္ဟာ၊၊ ရၜဂွ္ သၞိင္လိစၧ၀ှသၞန္ပါင္ေကၞက္ ဂးတၜဂလာန္ ကုက်ာ္ႀတဲရ


                                                 ႚကံသဘာ၀ိတသမာဓိ သမာဓိမဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္ မဲြလပၚ။

၃၆၅။
ယြံမဟာလိ ရမ်ာင္ဒိပ္မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံ သုနကၡတၱမဒွ္ေကာန္သၞိင္လိစၧ၀ှ မဟဂြံမိင္ဂွ္ ႏြံတၜျပာကဋ္ရ၊ ဟြံမြဲျပာကဋ္ဂွ္ ဟြံေသင္၊၊ ရၜဂွ္ က်ာ္ႀတဲ ဂး၊၊ ယြံတႜှမႝဳံကုပိုန္က်ာ္ႀတဲ ရမ်ာင္ဒိပ္မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံ သုနကၡတၱမဒွ္ေကာန္သၞိင္လိစၧ၀ှ မဟဂြံညာတ္ဂွ္ ႏြံတၜျပာကဋ္၊ ဟြံမြဲျပာကဋ္ဂွ္ဟြံေသင္၊ ဂွ္ တႜှမႝဳံကုပိုန္က်ာ္ႀတဲ မသၢးတၜဂွ္ မူရၜဟိုတ္မြဲမဒွ္ဂွ္ေရာ၊၊ ရၜဂွ္ သၞိင္လိစၧ၀ှသၞန္ပါင္ေကၞက္ ဂးတၜကုဪက်ာ္ႀတဲရ၊၊

၃၆၆။ ယြံမဟာလိ ပႛဲသာသနာ၀ြံ သမာဓိခမှတံ မဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္မြဲလပၚ တႝဟ္နေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္သာ္ဒိဗ္မႝဳံသၻၜ မဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံ ပႛဲမုက္ဒုိဟ္အရာပ္ဗမံက္ဂွ္ ႏြံတၜ၊၊ တႝဟ္နေသၢာံမိင္ေကတ္ ရမ်ာင္ဒိဗ္မႝဳံသဘၜ မဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဟြံမြဲ၊၊ သမာဓိ မေဇႝာ္ပၞ၀္မြဲလပၚ ပႛဲမုက္ဒိုဟ္အရာပ္ဗမံက္ဂွ္ ႏြံတၜမဏီ ယ၀္သၵဟ္ ခမှဂွ္ တႝဟ္နေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္သာ္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ႏြံတၜရ၊၊ တႝဟ္နေသၢာံမိင္ရမ်ာင္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဟြံမြဲ၊၊ ပႛဲမုက္ဒိုဟ္အရာပ္ဗၞံက္ေတံ ႐ုပ္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဂြံညာတ္ေကတ္တုဲ ရမ်ာင္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဟဂြံမိင္တၜ၊၊ မုဟိုတ္ဂွ္ေရာ ဂးမာ ....ယြံမဟာလိ သမာဓိခမှ မဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္မြဲလပၚ ပႛဲမုက္ဒိုဟ္အရာပ္ဗမံက္ ႏြံတၜမဏီ ယ၀္သၵဟ္ တႝဟ္နေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ႏြံတၜတုဲ၊ တႝဟ္နေသၢာံမိင္ေကတ္ရမ်ာင္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဟြံမြဲတၜရ၊၊

၃၆၇။
ယြံမဟာလိ မြဲေလွ္ပႜန္တုဲ သမာဓိ ခမှမဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္ ပႛဲမုက္ဒိုဟ္အရာပ္သမႜဳင္က်ာ ။လ၊၊ ပလိုတ္၊ သၞ၀္က်ာ၊ လတူ၊ သၞ၀္၊ လမႝင္ ႏြံတၜမဏီ ယ၀္သၵဟ္ တႝဟ္နေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ႏြံတၜ၊ တႝဟ္နေသၢာံမိင္ေကတ္ရမ်ာင္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဟြံမြဲ၊၊ သမာဓိ မဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္ ပႛဲမုက္ဒုိဟ္သၞ၀္၊ လတူ၊ လမႝင္ ႏြံတၜမဏီ ယ၀္သၵဟ္ ခမှဂွ္ တႝဟ္နေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဒွ္တၜ၊ တႝဟ္နေသၢာံမိင္ေကတ္ရမ်ာင္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဟြံဒွ္တၜရ၊၊ ႐ုပ္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဗြဲသၞ၀္၊ လတူ၊ လမႝင္ ဂြံညာတ္တၜ၊၊ ရမ်ာင္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဟဂြံမိင္တၜရ၊၊ မုဟိုတ္ေရာ ဂးမာ ... ယြံမဟာလိ သမာဓိ ခမှ မဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္ ႏြံတၜမဏီ ယ၀္သၵဟ္ တႝဟ္နေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဒွ္တၜ၊ တႝဟ္နေသၢာံမိင္ေကတ္ရမ်ာင္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဟြံဒွ္တၜရ၊၊

၃၆၈။ ယံြမဟာလိ ပႛဲသာသနာ၀ံြ သမာဓိခမှတံ မဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္မဲြလပၚ တႝဟ္နေသၢာံမိင္ေကတ္ရမ်ာင္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံ ပႛဲမုက္ဒုိဟ္အရာပ္ဗမံက္ဂွ္ ႏံြတၜ။ တႝံနေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္သာ္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္ဆာန္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဟၞဲ။ သမာဓိ မေဇႝာ္ပၞ၀္မဲြလပၚ ပႛဲမုက္ဒုိဟ္အရာပ္ဗမံက္ဂွ္ ႏံြတၜမဏီယ၀္သၵဟ္ ခမှဂွ္ တႝံနေသၢာံမိင္ေကတ္ရမ်ာင္ဒိပ္ ရမ်ာင္ဒိပ္မႝံဳသၻၜမဂ၀္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ႏံြတၜရ။ တႝံနေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္သာ္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဟၞဲ။ ပႛဲမုက္ဒုိဟ္အရာပ္ဗမံက္ေတံ ရမ်ာင္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဂြံမိင္ေကတ္တုဲ၊ ႐ုပ္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဟဂြံညာတ္တၜ မူဟိုတ္ဂွ္ေရာ ? ဂးမာ…. ယံြမဟာလိ သမာဓိခမှတံ မဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္မဲြလပၚဂွ္ တႝံနေသၢာံမိင္ေကတ္ရမ်ာင္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံ ပႛဲမုက္ဒုိဟ္အရာပ္ဗမံက္ဂွ္ ႏံြတၜ။ တႝံနေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္ ဟၞဲ။

၃၆၉။ ယြံမဟာလိ မြဲေလွ္ပႜန္တုဲ သမာဓိ ခမှမဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္ ပႛဲမုက္ဒိုဟ္အရာပ္သမႜဳင္က်ာ ။လ၊၊ ပလိုတ္၊ သၞ၀္က်ာ၊ လတူ၊ သၞ၀္၊ လမႝင္ ႏြံတၜမဏီ ယ၀္သၵဟ္ တႝဟ္နေသၢာံမိင္ေကတ္ရမ်ာင္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ႏြံတၜ၊ တႝဟ္နေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဟြံမြဲ၊၊သမာဓိ မဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္ ပႛဲမုက္ဒုိဟ္သၞ၀္၊ လတူ၊ လမႝင္ ႏြံတၜမဏီ ယ၀္သၵဟ္ ခမှဂွ္ တႝဟ္နေသၢာံမိင္ေကတ္ရမ်ာင္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဒွ္တၜ၊ တႝဟ္နေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဟြံဒွ္တၜရ၊၊ ရမ်ာင္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဗြဲသၞ၀္၊ လတူ၊ လမႝင္ ဂြံမိင္တၜ၊၊ ႐ုပ္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဟဂြံညာတ္တၜရ၊၊ မုဟိုတ္ေရာ ဂးမာ ... ယြံမဟာလိ သမာဓိ ခမှ မဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္ ႏြံတၜမဏီ ယ၀္သၵဟ္ တႝဟ္နေသၢာံမိင္ေကတ္ရမ်ာင္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဒွ္တၜ၊ တႝဟ္နေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္ဒိဗ္ မႝဳံသဘၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဟြံဒွ္တၜရ။

၃၇၀။
ယံြမဟာလိ ပႛဲသာသနာ၀ံြ သမာဓိခမှတံ မဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္႓ါလပၚ၊ တႝံနေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံ၊ ပႛဲမုက္ဒိုဟ္အရာပ္ဗမံက္တံဂွ္ကုီ။ တႝံနေသၢာံမိင္ေကတ္ရမ်ာင္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ကုီ ႏံြတၜရ။ သမာဓိမေဇႝာ္ပၞ၀္႓ါလပၚ ပႛဲမုက္ဒိုဟ္အရာပ္ဗမံက္ဂွ္ ႏံြတၜမဏီယ၀္သၵဟ္ ခမှဂွ္ တႝံနေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံကုီ။ တႝံနေသၢာံမိင္ရမ်ာင္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ကုီ ႏံြတၜရ။ မူဟုိတ္ဂွ္ေရာ ? ဂးမာ….ယံြမဟာလိ သမာဓိခမှတံ မဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္႓ါလပၚဂွ္ တႝံနေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံ ပႛဲမုက္ဒိုဟ္အရာပ္ဗမံက္ဂွ္ကုီ။ တႝံနေသၢာံမိင္ေကတ္ရမ်ာင္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္ကုီ ႏံြတၜရ။


၃၇၁။ ယံြမဟာလိ မဲြေလွ္ပႜန္ သမာဓိခမှတံမဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္႓ါလၸာ္ ပႛဲအရာပ္မုက္သမႜဳင္က်ာ ။လ။ ပလုိတ္။ သၞ၀္က်ာ။ လၱဴ။ သၞ၀္။ လႝင္။ ႏံြတၜမဏီယ၀္သၵဟ္။ တႝံနေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ကုီ။ တႝံနေသၢာံမိင္ေကတ္ရမ်ာင္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ကုီ ဒွ္တၜရ။ မတ္ဒိပ္မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဗဲြသၞ၀္။ လၱဴ။ လႝင္ ဂြံမိင္တၜကုီ။ ရမ်ာင္ဒိပ္မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဗဲြသၞ၀္။ လၱဴ။ လႝင္ ဂြံညာတ္တၜကုီ။ မူဟုိတ္တုန္ေရာ? ဂးမာ.....ယံြမဟာလိ သမာဓိခမှမဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္႓ါလၸာ္ ႏံြတၜမဏီယ၀္သၵဟ္ တႝံနေသၢာံညာတ္ေကတ္႐ုပ္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိုက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဗဲြသၞ၀္။ လၱဴ။ လႝင္ ဒွ္တၜကုီ။ တႝံနေသၢာံမိင္ေကတ္ရမ်ာင္ဒိပ္ မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံဂွ္ ဗဲြသၞ၀္။ လၱဴ။ လႝင္ ဒွ္တၜကုီ။ ယံြမဟာလိ ရမ်ာင္ဒိပ္မႝံဳသၻၜမဂပ္၀္သႛိဳက္မႜိဳက္ မဒွ္သြက္မမက္ဂႜက္ သြက္မသာေယ်န္တံ သုနကၡတၱမဒွ္ေကာန္သၞိင္လိစၧ၀ှသၞန္ပါင္ေကၞက္ မဟဂြံညာတ္ဂွ္ မႏံြျပာကဋ္။ ဟၞဲျပာကဋ္ဟံြေသင္ဂွ္ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ သၢးတၜဟုိတ္၀ံြေရာင္။

၃၇၂။ ယံြတႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ခမှဂမႜိဳင္ ဟိုတ္နဴမိက္ဂြံသၸေဇႝာ၀္မတ္ မဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္သမာဓိဂမႜိဳင္ဂွ္ ဒးေဒၢတ္လၝတ္တၜေဒၢတ္မသႜဳင္ၿပဲ ပႛဲဇေရင္တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲေရာင္ဟံြေသင္ဟာ ရၜ၀ံြ မဟာလိဂရင္ပၱီ ကုက်ာ္ႀတဲရ။ ယြံမဟာလိ ခမှဂမႜဳိင္ ဟုိတ္ႏူမိက္ဂြံသၸေဇႝာ၀္မတ္ မဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္သမာဓိဂမႜဳိင္ဂွ္ ဒးေဒၢတ္လၝတ္တၜေဒၢတ္မသႜဳင္ျပဲ ပႛဲဇေရင္ဌာန္အဲက်ာ္ဂမႜဳိင္ရ။ ယြံမဟာလိ ဓ၀္သမာဓိမေလာန္ကာဲဒွ္တုဲေဟင္ကုီ ဓ၀္သမာဓိမျပဲမြဲသအာင္ဂမႜဳိင္ကုီေလ၀္ ႏြံတၜအုိတ္ဏီရ၊ ခမှဂမႜဳိင္ ဟုိတ္ႏူမိက္ဂြံသၸေဇႝာ၀္မတ္တၜကုဓ၀္သာ္ဂွ္ေဟင္ ဒးေဒၢတ္လၝတ္တၜေဒၢတ္မသႜဳင္ျပဲ ပႛဲဇေရင္ဌာန္အဲက်ာ္အုိတ္ရ၊ ရၜဂွ္ က်ာ္ႀတဲဂေရင္ပၱီရ။  


                                                                            အရဟတၱဖုဪပန္

၃၇၃။ ယံြတႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ခမှဂမႜိဳင္ ဟုိတ္နဴမိက္ဂြံသၸေဇႝာ၀္မတ္ မဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္ကုဪမေလာန္ကာဲ လၱဴနဴသမာဓိကုီ၊ ဓ၀္မသႜဳင္ၿပဲ လၱဴနဴသမာဓိကုီဂွ္ ဒးေဒၢတ္လၝတ္တၜ ေဒၢတ္မသႜဳင္ၿပဲ ပႛဲဇေရင္တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲအုိတ္ရ။ ဓ၀္တံဂွ္တုန္ ညးေဍံေရာ ဂးမာ?....ယံြမဟာလိ ပႛဲသာသနာ၀ံြ ခမှမဖအုိတ္ေထာံေကႜံ ဇုက္ဒြက္သံေယာဇုိန္ပိျပကာ မသကၠဳေသၞဟ္ဂမႜိဳင္ သၻၜဂြံဒတုံေစွ္အပဲါေတံဂွ္ဟၞဲ ဂြံသၱင္တၜပႛဲမဂ္ပိလၱဴေဟင္ ဂြံဒွ္ကႜဳင္ေသာတာပန္ရ။ ယံြမဟာလိ ခမှဂမႜိဳင္ ဟုိတ္နဴမိက္ဂြံသၸေဇႝာ၀္မတ္ မဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္ ကုဪဓ၀္မေလာန္ကာဲနဴသမာဓိ၀ံြကုီ၊ ဓ၀္မသႜဳင္ၿပဲလၱဴနဴသမာဓိဂမႜိဳင္၀ံြကုီ၊ ဒးေဒၢတ္လၝတ္တၜေဒၢတ္မသႜဳင္ၿပဲ ပႛဲဇေရင္အဲက်ာ္အုိတ္ရ။ ယံြမဟာလိ မဲြေလွ္ပႜန္ေဟင္ ခမှဂမႜိဳင္ ဟုိတ္နဴမဖအုိတ္ေေထာံေကႜံ ဇုက္ဒြက္သံေယာဇုိန္ပိျပကာ မသကၠဳေသၞဟ္ဂမႜိဳင္ကုီ၊ ဟုိတ္နဴပြမႀတီေကႜံ ``ရာဂ´´ ပြမေထႝန္စမ္မက္ဂႜက္၊ ``ေဒါသ´´ ပြမေဗႜတ္ဒုဟ္၊  ``ေမာဟ´´ ပြမ၀ိ၀ိင္ဂမႜိဳင္ကုီ၊ သၸေကႜံလအိတ္ဒဒုိက္ ျပာပ္ကႜဳင္ဍဳင္မႝိဟ္မဲြ၀ါတုဲ ဒွ္သကဒါဂံါရ။ ယံြမဟာလိ ခမှဂမႜိဳင္ ဟုိတ္နဴမိက္ဂြံေဇႝာ၀္မတ္ မဂပ္၀္ေဇႝာ္ပၞ၀္ကုဪဓ၀္မေလာန္ကာဲ လၱဴနဴသမာဓိ၀ံြကုီ၊ ဓ၀္မသႜဳင္ၿပဲလၱဴနဴသမာဓိ၀ံြကုီ ဒးေဒၢတ္လၝတ္တၜ ေဒၢတ္မသႜဳင္ၿပဲ ပႛဲဇေရင္အဲက်ာ္အုိတ္ရ။

                                                                        အရှယမဂ္မႏံြအဂၤဒၥာံ

၃၇၄။ ယံြတႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ တႝံနဂံြံပေဇႝာ၀္မတ္ကုဓ၀္တံဂွ္ ဂႜံင္တရၜႏံြဟာ?။ ေဒၢတ္ႏံြဟာ?။ ယံြမဟာလိ တႝံနဂြံပေဇႝာ၀္မတ္ကုဓ၀္တံဂွ္ ဂႜံင္တရၜႏံြ။ ေဒၢတ္ႏံြရ။

၃၇၅။ ယံြတႜှပုိန္ တႝံနဂြံပေဇႝာ၀္မတ္ကုဓ၀္တံဂွ္ ဂႜံင္တရၜမၢးဂွ္ ညးေဍံေရာ? ေဒၢတ္မၢးဂွ္ ညးေဍံေရာဂးမာ။ ယံြမဟာလိ အရိယမဂ္မႏံြကုအဂၤဒၥာံသာ္၀ံြေဟင္ေရာင္။ ဣ၀ံြတုန္ ညးေဍံဂွ္ေရာ? (သမၼာဒိ႒ိ) လညာတ္မၵးရး။ (သမၼာသကၤပၸ) ကသပ္မၵးရး။ (သမၼာ၀ါစာ) လဟုီဂလာန္မၵးရး။ (သမၼာကမၼႏၱ) ကေမႜာန္မၵးရး။ (သမၼာအာဇှ၀) ဂယုိင္လမ်ီဳမၵးရး။ (သမၼာ၀ါယာမ) လြှပရာမၵးရး။ (သမၼာသတိ) ဗွ္ဗႝဳဟ္မၵးရး။ (သမၼာသမာဓိ) တန္ၾကန္မၵးရး။ ဣ၀ံြတံေရာင္။ ယံြမဟာလိ တႝံနဂြံပေဇႝာ၀္မတ္ကုဓ၀္တံဂွ္ ဂႜံင္တရၜတုန္ မဂ္၀ံြေဟင္ေရာင္။ ေဒၢတ္တုန္ မဂ္၀ံြေဟင္ေရာင္။

                                                                                ၀တၱဳဂမွှ႓ါ

၃၇၆။ ယံြမဟာလိ ႏံြကာလမဲြတၝဲ ပႛဲအ႐ွာံဘာေဃာသိတ ဇေရင္ဍဳင္ေကာသမၺှ။ ကာလဂွ္ ဂမွှ႓ါဇကု ျပဘာတ္မု႑ိယ႓ါျပဘာတ္ဇာလိ ကြးဒါ႐ုပတၳိကတံ ျပာပ္အာဇေရင္က်ာ္တုဲ ဂးတၜဂလာန္မအုိဟ္တၞိဳဟ္ မဲြဟာန္ေကုာံက်ာ္။ ဂလာန္အုိဟ္တၞိဳဟ္ မဗွ္ဗႝဳဟ္ ကုဪအုိတ္ေကႜံတုဲ ဂၨံတန္ဒၞံင္မဲြဒႝာဲ။ နႀကိတန္ဒၞံင္ ပႛဲမဲြဒႝာဲတုဲေန၀္ ဂမွှျပဘာတ္႓ါဇကုတံဂွ္ ဂးတၜျပသႝာ ကုတႜှပုိန္က်ာ္ႀတဲ၀ံြရ။ ယံြတႜှပုိန္ ဇကုေဟင္ဂွ္ လမ်ီဳ၊ လမ်ီဳေဟင္ဂွ္ ဇကုဟာ။ ဟေသင္မၢး လမ်ီဳတႝံ ဇကုတႝံဟာ ရၜ၀ံြဂး။

၃၇၇။ ယံြေကာန္တႜတံ ဒွ္သာ္ဂွ္မၢး ၾသ၀္ပင္မွိင္အုိတ္ညိ ၾသ၀္ေပႜာပ္စုိတ္အုိတ္ညိ။ ရၜ၀ံြအဲက်ာ္ဂး။ ယံြေကာန္တႜ ဒးရးသန္ရ။ ဂမွှျပဘာတ္႓ါဇကုတံဂွ္ ဒုင္လ၀္၀န္ကုအဲရ။ ဓ၀္၀ံြ အဲေကင္တြံလ၀္ရ ယံြေကာန္တႜတံ က်ာ္ႀတဲ မဒွ္ဒၞဳင္ဒါန္မၿပဲေတၞင္၊ လုဪမာဲဇကုမျဂင္တီေကတ္ဓ၀္မဍာံစၞတ္။ (လ)။ ကတုဪဒွ္ပႛဲေလာက၀ံြရ။ (ပ) ညံင္ရၜပႛဲသာမညဖလသုတ္ေတံ ၾတးလ၀္တုဲရ။ ယံြေကာန္တႜတံ ဂမွှမဍိဳက္ေပင္တၜကုသှလ၀ံြကုီ။ (လ) အာစုိပ္ပဌမဇ်ာန္တုဲ မပဒတၜကုီ။ ယံြေကာန္တႜတံ ႀယၜဂမွှမဲြ တီတၜရၜ၀ံြကုီ ညာတ္တၜရၜ၀ံြကုီ။ ကုဂမွှတံဂွ္ ဇကုေဟင္ဂွ္ လမ်ီဳဣငၝဳဟ္ကုီ လမ်ီဳေဟင္ဂွ္ ဇကုဣငၝဳဟ္ကုီ။ လမ်ီဳ ဇကုတႝံဣငၝဳဟ္ကုီ။ တႝံနဟုီဂလာန္၀ံြ မဗဗဲြေထက္ႀကိဳက္ဟာ? ရၜ၀ံြဂးတၜ။ ႀယၜဂမွှမဲြ တီတၜရၜ၀ံြကုီ ညာတ္တၜရၜ၀ံြကုီ။ ကုဂမွှဂွ္ ဇကုေဟင္ဂွ္ လမ်ီဳဣငၝၝဳဟ္ကုီ လမ်ီဳေဟင္ဂွ္ ဇကုဣငၝဳဟ္ကုီ။ လမ်ီဳတႝံ ဇကုတႝံဣငၝဳဟ္ကုီ။ တႝံနဟုီဂလာန္၀ံြ မဗဗဲြေထက္ႀကိဳက္ရ ရၜ၀ံြဂးတၜ။ ယံြေကာန္တႜတံ ဒုတိယဇ်ာန္ဂွ္ အဲတီတၜရၜ၀ံြကုီ ညာတ္တၜရၜ၀ံြကုီ။

႓ိုန္တီညာတ္ရၜသာ္၀ံြကုီေလ၀္ ဇကုေဟင္ဂွ္ လမ်ီဳဣငၝဳဟ္ကုီ လမ်ီဳေဟင္ဂွ္ ဇကုဣငၝဳဟ္ကုီ။ လမ်ီဳတႝံ ဇကုတႝံဣငၝဳဟ္ကုီ။ အဲဟံြဂး။ (လ) အာစုိပ္ဒုတိယဇ်ာန္။ (လ) တတိယဇ်ာန္။ (လ) စတုတၳဇ်ာန္တုဲ မပဒတၜကုီ။ ယံြေကာန္တႜတံ ႀယၜဂမွှမဲြ တီတၜရၜ၀ံြကုီ ညာတ္တၜရၜ၀ံြကုီ။ ကုဂမွှဂွ္ ဇကုေဟင္ဂွ္ လမ်ီဳဣငၝဳဟ္ကုဪ။ လမ်ီဳေဟင္ဂွ္ ဇကုဣငၝဳဟ္ကုီ။ လမ်ီဳတႝံ ဇကုတႝံကုီ။ တႝံနဟုီဂးဂလာန္၀ံြ မဗဗဲြေထက္ႀကိဳက္ဟာ? ရၜ၀ံြဂးတၜ။

ႀယၜဂမွှမဲြ တီတၜရၜ၀ံြကုီ ညာတ္တၜရၜ၀ံြကုီ။ ကုဂမွှဂွ္ ဇကုေဟင္ဂွ္ လမ်ီဳဣငၝဳဟ္ကုီ လမ်ီဳေဟင္ဂွ္ ဇကုဣငၝဳဟ္ကုီ။ လမ်ီဳ ဇကုတႝံကုီ ရၜ၀ံြကုီ။ တႝံနဟုီဂလာန္၀ံြ မဗဗဲြေထက္ႀကိဳက္ရ ရၜ၀ံြဂးတၜ။ ယံြေကာန္တႜတံ စတုတၳဇ်ာန္ဂွ္ အဲတီတၜရၜ၀ံြကုီ ညာတ္တၜရၜ၀ံြကုီ။ ႓ိုန္တီညာတ္ရၜသာ္၀ံြကုီေလ၀္ ဇကုေဟင္ဂွ္ လမ်ီဳဣငၝဳဟ္ကုီ လမ်ီဳေဟင္ဂွ္ ဇကုဣငၝဳဟ္ကုီ။ လမ်ီဳတႝံ ဇကုတႝံဣငၝဳဟ္ကုီ။ အဲဟံြဂး။ တႝံနမဂြံညာတ္ေကတ္၀ိပႆနာညာဏ္စုိတ္ မေရင္တႜဳင္ဗဲြတူ႐ူကုီ၊ မေလၞာ၀္အာဗဲြတူ႐ူကုီ။ ယံြေကာန္တႜတံ ႀယၜဂမွှမဲြ တီတၜရၜ၀ံြကုီ ညာတ္တၜရၜ၀ံြကုီ။ ကုဂမွှဂွ္ ဇကုေဟင္ဂွ္ လမ်ီဳဣငၝဳဟ္ကုီ၊ လမ်ီဳေဟင္ဂွ္ ဇကုဣငၝဳဟ္ကုီ။ လမ်ီဳတႝံ ဇကုတႝံကုီ။ တႝံနဟုီဂလာန္၀ံြ မဗဗဲြေထက္ႀကိဳက္ဟာ? ရၜ၀ံြဂးတၜ။ ႀယၜဂမွှမဲြ တီတၜရၜ၀ံြကုီ ညာတ္တၜရၜ၀ံြကုီ။ ကုဂမွှဂွ္ ဇကုေဟင္ဂွ္ လမ်ီဳဣငၝဳဟ္ကုီ၊ လမ်ီဳဂွ္ေဟင္ ဇကုဣငၝဳဟ္ကုီ။ လမ်ီဳတႝံ ဇကုတႝံကုီရၜ၀ံြကုီ။ တႝံနဟုီဂးဂလာန္၀ံြ မဗဗဲြေထက္ႀကိဳက္ရ ရၜ၀ံြဂးတၜ။

ယံြေကာန္တႜတံ န၀ိပႆနာညာဏ္ဂွ္ အဲတီတၜရၜ၀ံြကုီ ညာတ္တၜရၜ၀ံြကုီ။ ႓ုိန္တီညာတ္ရၜသာ္၀ံြကုီေလ၀္ ဇကုေဟင္ဂွ္ လမ်ီဳဣငၝဳဟ္ကုီ၊ လမ်ီဳဂွ္ေဟင္ ဇကုဣငၝဳဟ္ကုီ၊ လမ်ီဳတႝံ ဇကုတႝံဣငၝဳဟ္ကုီ။ အဲဟံြဂး။ (လ) တႝံနကိစၥမဂ္(၁၆)ျပကာ ကိစၥျပ၀မေဇႝာ၀္ပၞ၀္မဂ္မဲြမဲြဟၞဲရ ရၜ၀ံြတီေကတ္ဗဲြေတၞင္။ ယံြေကာန္တႜတံ ႀယၜဂမွှမဲြ တီတၜရၜ၀ံြကုီ ညာတ္တၜရၜ၀ံြကုီ။ ကုဂမွှဂွ္ ဇကုေဟင္ဂွ္ လမ်ီဳဣငၝဳဟ္ကုီ၊ လမ်ီဳဂွ္ေဟင္ ဇကုဣငၝဳဟ္ကုီ၊ လမ်ီဳတႝံ ဇကုတႝံဣငၝဳဟ္ကုီ။ တႝံနဟုီဂလာန္၀ံြ မဗဗဲြေထက္ႀကိဳက္ဟာ? ရၜ၀ံြဂးတၜ။ ႀယၜဂမွှမဲြ တီတၜရၜ၀ံြကုီ ညာတ္တၜရၜ၀ံြကုီ။ ကုဂမွှဂွ္ ဇကုဂွ္ေဟင္ လမ်ီဳဣငၝဳဟ္ကုီ၊ လမ်ီဳဂွ္ေဟင္ ဇကုဣငၝဳဟ္ကုီ၊ လမ်ီဳတႝံ ဇကုတႝံဣငၝဳဟ္ကုီ။ တႝံနဟုီဂးဂလာန္၀ံြ မဗဗဲြေထက္ႀကိဳက္ရ ရၜ၀ံြဂးတၜ။ ယံြေကာန္တႜတံ အာသြကၡယညာဏ္ဂွ္ အဲတီတၜရၜ၀ံြကုီ ညာတ္တၜရၜ၀ံြကုီ။ ႓ုိန္တီညာတ္ရၜသာ္၀ံြကုီေလ၀္ ဇကုဂွ္ေဟင္ လမ်ီဳဣငၝဳဟ္ကီု၊ လမ်ီဳဂွ္ေဟင္ ဇကုဣငၝဳဟ္ကုီ၊ လမ်ီဳတႝံ ဇကုတႝံဣငၝဳဟ္ကုီ၊ အဲဟံြဂး ရၜ၀ံြတံြလ၀္ရ။ က်ာ္ႀတဲတြံဓ၀္၀ံြရ။ သၞီလိစၧ၀ှမဟိမုၾသ႒ဒၶ သႛိဳက္မႜိဳက္တ၀ွ္ဓ၀္က်ာ္ႀတဲတဲု ဒုင္ဂုိင္ေကတ္ ဗဲြမအုိဟ္တၞိဳဟ္ေလာန္ေရာင္မိဂၢး။

                                                             မဟာလိသုတ္မရနဳက္ကုႀတၜ စုိန္တုဲရ။

                                                                                 
                                                                                                                              ညးမကႜာဲလ၀္
                                                                                                                တႜဂုဏ္သူရိယ (ကြာန္သာံေလွ၀္)၁၁။ ေက၀႗သုတ္

                                                                    
                                                                     ၀တၳဳေကာန္ေသဌှေက၀႗

၄၈၁။
အဲဂြံေကင္မိင္လ၀္ ရၜသာ္၀ံြရ။ ပႛဲကာလမဲြတၝဲ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ပဒတၜဒၞံင္ ပႛဲဍဳင္နာလႏၵ ပႛဲဥဒ်ာန္ၾကဳက္ပါ၀ါရိကေသဌှရ။ ပႛဲကာလဂွ္ ေကာန္ေသဌှမႝံဳယၞဳေက၀႗ ျပာပ္အာဇေရင္တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ၊ ေလၝာ၀္တၜတႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲတုုဲ ဂၨံတၜပႛဲဒႝာဲ ဗဲြမၵးရးမဲြရ။ ကာလဂွ္ေကာန္ေသဌှေက၀႗ ဂရင္ပၱီတၜ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ၿမၜသာ္၀ံြရ။
   "ယံြတႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ဍဳင္နာလႏၵ၀ံြ ကႛိဳက္ေပင္တၜကုအဂၤဍဳင္၊ မဖဲသအှမိပ္ၿဇိပ္ဂုီကႜဳီတၜ၊ ႏံြကုမႝိဟ္မဂႜိဳင္၊ မကႛိဳက္ေပင္တၜကုဂေကာံမႝိဟ္မဂႜိဳင္ ဗဲြပြှပြဴကုီ။ ပႛဲတႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲေလ၀္ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္တၜ ဗဲြမေလာန္ရ။ ယံြတႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ အဲဍိက္ပါန္အေခါင္ရက်ာ္၊ ခမှမဲြ တႝံနဂြံထ႟းဣဒၶိပါဋိဟာ မၿပဲေလာန္လၱဴနဴဓ၀္ကုသလကမၼပထစွ္ဆမႝိဟ္ဂွ္ မိက္ဂြံကုဪ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ဗၱိဳက္ဖေအာ၀္တၜရ။ ဗၱိဳက္ဖေအာ၀္တၜ ရၜ၀ံြမၢး ဍဳင္နာလႏၵ၀ံြ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္တၜ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ မေလာန္နဴဗႝတ္ဗ႟တ္ရ" ရၜ၀ံြ ေကာန္ေသဌှေက၀႗ ဂရင္ပၱီတၜ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲရ။
          ပႛဲကာလဂွ္ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ဂးတၜ ရၜ၀ံြ၊ "ယံြေက၀႗ အဲက်ာ္ဂွ္ ယံြခမှတံ ၾသ၀္ကႜဳင္အုိတ္ညိ၊ မႝးတံညးဂမႜိဳင္ ၾသ၀္ထ႟းတၜဣဒၶိပါဋိဟာ ကုခ႐ွ္မႝိဟ္မဗုိက္လၱက္လ၀္ ယာတ္ဗၱာင္တံဂွ္ညိ" ရၜ၀ံြ အဲက်ာ္ဟံြတံြတၜဓ၀္ရ။

၄၈၂။ ပႛဲမရနဳက္ကု႓ါ၀ါ ေကာန္ေသဌှေက၀႗ ကေလင္ဂရင္ပၱီ ကုတႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲပႜန္ရ။ "ယံြတႜှပိုန္ အဲဍိက္ဟံြပလုီပလာ္တၜ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲရ။
ယံြတႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ဍဳင္နာလႏၵ၀ံြ ကႛိဳက္ေပင္တၜကုအဂၤဍဳင္၊ မဖဲသအှမိပ္ၿဇိပ္ဂုီကႜဳီတၜ၊ ႏံြကုမႝိဟ္အာကႜဳင္ ဗဲြမဂႜိဳင္၊ မကႛိဳက္ေပင္တၜကုဂေကာံမႝိဟ္မဂႜိဳင္ ဗဲြပြှပြဴကုီ။ ပႛဲတႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲေလ၀္ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္တၜ ဗဲြမေလာန္ရ။ ယံြတႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ အဲဍိက္ပါန္အေခါင္ရက်ာ္၊ ခမှမဲြ တႝံနဂြံထ႟းဣဒၶိပါဋိဟာ မၿပဲေလာန္လၱဴနဴဓ၀္ကုသလကမၼပထစွ္ဆမႝိဟ္ဂွ္ မိက္ဂြံကုဪ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ဗၱိဳက္ဖေအာ၀္တၜရ။ ဗၱိဳက္ဖေအာ၀္တၜ ရၜ၀ံြမၢး ဍဳင္နာလႏၵ၀ံြ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္တၜ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ မေလာန္နဴဗႝတ္ဗ႟တ္ရ" ရၜ၀ံြ ေကာန္ေသဌှေက၀႗ ဂရင္ပၱီတၜ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲရ။

          ပႛဲမရနဳက္ကု႓ါ၀ါ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ကေလင္ဂးတၜပႜန္ရ။ "ယံြေက၀႗ အဲက်ာ္ဂွ္ ယံြခမှတံ ၾသ၀္ကႜဳင္အုိတ္ညိ၊ မႝးတံညးဂမႜိဳင္ ၾသ၀္ထ႟းတၜဣဒၶိပါဋိဟာ ကုခ႐ွ္မႝိဟ္မဗုိက္လၱက္လ၀္ ယာတ္ဗၱာင္တံဂွ္ညိ" ရၜ၀ံြ အဲက်ာ္ဟံြတံြတၜဓ၀္ရ။
      ပႛဲမရနဳက္ကု႓ါ၀ါ ေကာန္ေသဌှေက၀႗ ကေလင္ဂရင္ပၱီတၜ ကုတႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲပႜန္ရ။ "ယံြတႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ အဲဍိက္ဟံြပလုီပလာ္တၜ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲရ။ ယံြတႜှမံႝဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ဗဲြစၞတ္တုန္ ဍဳင္နာလႏၵ၀ံြ ကႛိဳက္ေပင္တၜကုအဂၤဍဳင္၊ ကႛိဳပ္ေပင္တၜေကုာံပုိန္ျဒပ္၊ မဖဲသအှမိပ္ၿဇိပ္ဂုီကႜီဳတၜ၊ ကႛိဳက္ေပင္တၜကုမႝိဟ္မအာကႜဳင္ ဗဲြမဂႜိဳင္။ ပႛဲတႜှမႝံဳကုပိုန္က်ာ္ႀတဲေလ၀္ လ်ဳင္သၨဳင္သႛိဳက္တၜ ဗဲြမေလာန္ရ။ ယံြတႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ အဲဍိက္ပါန္အေခါင္ရက်ာ္၊ ခမှမဲြ တႝံနဂြံထ႟းဣဒၶိပါဋိဟာ မၿပဲေလာန္လၱဴနဴဓ၀္ကုသလကမၼပထစွ္ဆမႝိဟ္ဂွ္ မိက္ဂြံကုဪ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ ဗၱိဳက္ဖေအာ၀္တၜရ။ ဗၱိဳက္ဖေအာ၀္တၜ ရၜ၀ံြမၢး ဍဳင္နာလႏၵ၀ံြ လ်ဳင္သႛိဳက္တၜ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲ မေလာန္နဴဗႝတ္ဗ႟တ္ရ" ရၜ၀ံြ ေကာန္ေသဌှေက၀႗ ဂရင္ပၱီတၜ တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲရ။

         (တႜှမႝံဳကုပုိန္က်ာ္ႀတဲေလ၀္ အတုိင္ေကာန္ေသဌှေက၀႗ မအာတ္ပါန္အေခါင္ဂွ္၊ တႝံနကုဪေစႝာန္ထ႟းဣဒၶိပါဋိဟာ ဗႝတ္ပိ၀ါဂွ္ တႝံနဂြံေစႝာန္ထ႟းကုဪဒုဟ္ ပႛဲအရာမေစႝာန္ထ႟းဣဒၶိပါဋိဟာ ညိဂးတုဲ ဂးတၜ ရၜ၀ံြ)

၄၈၃။ "ယံြေက၀႗ နကုဪပစၥေ၀ကၡဏညာဏ္ဗဲြေတၞင္ အလုဪအလုဪဇကုအဲက်ာ္ သၸေဇႝာ၀္မတ္တုဲ စုိန္တံြတၜဣဒၶိပါဋိဟာပိျပကာရ။ ညးမၢးဣဒၶိပါဋိဟာ ပိျပကာဂွ္ေရာ-
၁။ ဣဒၶိပါဋိဟာရိယ-                      ပါဋိဟာမနိမိတ္ဗဒွ္ကုဣဒၶိ။
၂။ အာေဒသနာပါဋိဟာရိယ-           ပါဋိဟာမတီေကတ္ကသပ္ညာဏ္ညးသအာင္တုဲ မဒွ္ဟုိတ္မေစႝာန္ထ႟း။
၃။ အနဳသာသနှပါဋိဟာရိယ-          ပါဋိဟာမတီေကတ္ကသပ္ညာဏ္ညးသအာင္တုဲ မဒွ္ဟုိတ္မေဒႜာံေဗၱာန္။ ရၜ၀ံြ ပိျပကာ။