အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ


အဘိဓ၀္ပိဋကတ္ပါဠိ ဓမၼသဂၤဏှ ဗတ္ဘာသာမန္

........................


နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ(က) တိကမာတိကာ၁။ ကုသလတိက္

၁။ ဓ၀္ကုသုဪ မႝဳံလက္သဏ္ မကုဪဖုဪမၵးရး ဟၞဲကုဪဒုဟ္ဂမႜိဳင္။
၂။ ဓ၀္အကုသုဪ မႝဳံလက္သဏ္ မကုဪဖုဪဟံြဒးရး မဒွ္မဲြဟာန္ေကုာံဒုဟ္ဂမႜိဳင္။

၃။ ဓ၀္အဗ်ာကတ မတံြဂး၀ိပက္၊ ႀကိယာ၊ ႐ုပ္၊ နိဗၺာန္ မဟဂပ္၀္တံြ နဒဒွ္ကုသုဪ၊ အကုသုဪဂမႜိဳင္။၂။ ေ၀ဒနာတိက္

၁။ ဓ၀္မစုိန္သၠဳီေကုာံသုခေ၀ဒနာ မဒုင္စသုိင္တသုိက္ဂမႜိဳင္။
၂။ ဓ၀္မစုိန္သၠီဳေကုာံဒုကၡေ၀ဒနာ မဒုင္စသုိင္ဒဒုိက္ဂမႜိဳင္။
၃။ ဓ၀္မစုိန္သၠီဳေကုာံအဒုကၡမသုခေ၀ဒနာ မဒုင္စသုိင္တသုိက္ဟံြေသင္ဒဒုိက္ဟံြေသင္မဒွ္ေလၵာ၀္ဂမႜိဳင္။