အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ
.......... နိဒါန္ ..........

တဲပဂဥဳပ္ ယုိက္ဓုပ္တဲကႜာ၊ ရတ္ပိျပကာ အၥာမိမ႓ါ၊ ေဖ်ံဏာကႛိဳပ္ရ ပဥၥ၀ႏၵာ၊ ညးေဇႝာ္ဗဲြဂုန္ ပႛဳန္တဲေလၝာ၀္ဏာ၊ ညးေဇႝာ္ပညာ ဟံြျခာအုိတ္အာ၊ ညးေဇႝာ္အာယု ဂြဳမေနာဒြါ၊ အုိတ္ညးတံေဟင္ ေျပင္စုိတ္ညှသာ၊ ယုိက္ဂုဏ္တုဲအုိတ္ ႓ိုတ္ေကင္မိင္အာ၊ နဲမန္တမႜာ ခ်ဴဏာညိေဟင္၊ သြက္ေကာန္မန္တံ ရန္တၞံဂႜိဳင္ေဂႜင္၊ စုိတ္ထတ္ေလာန္ဗႝတ္ တတ္ေထာံလႝဳဟ္ေတၞင္၊ ညံင္တုပ္သၞဟ္အာ ဂကူတႝဟ္ေဟင္၊ ႓ုိန္ညာဏ္ေကင္မိင္ အခိင္ေတံေဟင္၊ ႓ုိတ္ဂုိင္ကတ္လ၀္ အခ၀္ေသင္ေလင္၊ နဴလိက္တႝဟ္ကႜာ ပအၥာတုဲေဟင္၊ လဂံါဇုိင္မြဲ နဲညးတံေတၞင္၊ ဂုိင္ေကတ္ခ်ဴအာ ဘာသာမန္ေဟင္။

ပုထုဇန္ဟုဦ ပုဦခမှမန္၊ ညာဏ္ေလ၀္ဍိဳန္လ် ေမာဟေလ၀္ခန္၊ ေကာန္မန္ပုဦတံ ရန္တၞံလၝတ္ပႜန္၊ ဆုဪေကတ္ေဗႜတ္ေဗႜင္ ေျပင္စုိတ္ဂြဳသန္၊ ဒုဟ္ဂွ္လၸတင္ ထံက္ပင္ဟုီပႜန္၊ ဒႝာဲေဗႜတ္တံအုဪ ဆုဪေကတ္မဲြတန္၊ သင္႐ုိဟ္ေဖ်ံေဖ်ာန္ ေဒႜာံေဗၱာန္ညိမန္၊ ပိဋကတ္ပိ နဴပါဠိပႜန္၊ တံင္ေကတ္တဲခန္ ခၞှမန္ရဲတံ၊ ညံင္ျဂဳန္ဒက္သုိင္ ေဒံါကၞိဳင္ဆလံ၊ ညံင္သာဲေပၠာံေျဇာတ္ ဟံြေဆာတ္စုိပ္တၞံ၊ ညိညဟံြလံ ပုဦတံစုတ္ပႜန္၊ ညံင္ဒွ္လိက္မန္ ဂႜိဳင္တန္လၱဴဇန္၊ သဒၶါစုိတ္လ်ဳင္ ဖ်ဳင္ကုဪေကာန္မန္၊ တန္ဆ၀ံြေဟင္ ေလၞင္နိဒါန္ပႜန္။

                                                                                                                     သင္ရာမညနိကာယ
                                                                                                               
သတံ သမာဂေမာ ေဟာတု
                                                                                                           ................................................

ဓမၼကၡန္ (၈၄၀၀၀)

ဓ၀္တႜှမႝဳံကုပုိန္က်ာ္ႀတဲမတံြလ၀္ လုကၜ(၄၅)၀ွ္ ေကာ္ခၜစပရိယတၱိ။

ပရိယတၱိဂွ္-
ဗဲြရသမၢး တိတ္ဒွ္() မတြံဂး-၀ိမုတၱိရသ။
ဗဲြ၀ိနယကုဪဓမၼမၢး တိတ္ဒွ္() မတြံဂး-
၁။ ၀ိနယ(၀ိနယပိဋကတ္)၊ ၂။ ဓမၼ (သုတၱႏၱပိဋကတ္ကုဪအဘိဓမၼပိဋကတ္)။
ဗဲြပဌမမဇၨ်ိမပစၧိမမၢး တိတ္ဒွ္ () မတြံဂး- ၁။ ပဌမဗုဒၶ၀စန၊ ၂။ မဇၨ်ိမဗုဒၶ၀စန၊ ၃။ ပစၧိမဗုဒၶ၀စန။
ဗဲြပိဋကတ္မၢး တိတ္ဒွ္() မတြံဂး- ၁။ ၀ိနဲပိဋကတ္။ ၂။ သုတ္ပိဋကတ္။ ၃။ အဘိဓမၼပိဋကတ္။
ဗဲြနိကာဲတိတ္ဒွ္ () မတြံဂး- ၁။ ဒီဃနိကာဲ။ ၂။ မဇၹ်ိမနိကာဲ။ ၃။ သံယုတၱနိကာဲ။ ၄။ အဂုၤတၱရနိကာဲ။ ၅။ ခုဒၵကနိကာဲ။
ဗဲြအဂၤတိတ္ဒွ္ () မတြံဂး- ၁။ သုတ္၊ ၂။ ေဂယ်၊ ၃။ ေ၀ယ်ာက႐ုိဏ္၊ ၄။ ဂါထာ၊ ၅။ ဥဒါန္၊ ၆။ ဣတိ၀ုတ္၊ ၇။ ဇာတ္၊
                                    ၈။ အဗၻဳတဓမၼ၊ ၉။ ေ၀ဒလႅ။

ဗဲြဓမၼကၡန္တိတ္ဒွ္ (၈၄၀၀၀) ေရာင္။


ဓ၀္တႜှမႝဳံကုဪပုိန္က်ာ္ႀတဲမတြံလ၀္ အလုံအုိႆုီဂွ္ သာ္၀ံြညးဗၠန္လ၀္ရ-
ယံြအာနန္၊ ဓ၀္ကုဪ၀ိနဲ အဲမတြံလ၀္ ကုမႝးတံ မပၛပ္လ၀္ သြက္မႝးတံဂွ္ အဲက်ာ္ ပေကႜံပရိနိဗၺာန္တုဲ သၵဟ္အၥာမႝးတံရ"                

                                                                                                                   (မဟာပရိနိဗၺာန္သုတ္)။ပိဋကတ္ပိ။

၁။ ၀ိနဲပိဋကတ္။
၂။ သုတ္ပိဋကတ္။
၃။ အဘိဓ၀္ပိဋကတ္။
....................................

၁။ ၀ိနဲပိဋကတ္

၁။ ပါဠိ သုတၱ၀ိဘင္။
၂။ ပါဠိ ခႏၶက။
၃။ ပါဠိ ျပ၀း။

၁။ ပါဠိ သုတၱ၀ိဘင္။

(က) မဟာ၀ိဘင္။
(ခ) ဘိကၡဳနှ၀ိဘင္။

၂။ ပါဠိ ခႏၶက။

(က) မဟာ၀၀္။
(ခ) စူဠ၀၀္။

၃။ ပါဠိ ျပ၀း။

(က) ပါဠိျပ၀း။

၁။ ပါဠိ သုတၱ၀ိဘင္။

(က) မဟာ၀ိဘင္။
(ခ) ဘိကၡဳနှ၀ိဘင္။
(မဟာ၀ိဘင္ ကုဪ ဘိကၡဳနှ၀ိဘင္ ေကာ္ခၜစ ဥဘေတာ၀ိဘင္)

(က) မဟာ၀ိဘင္။

၁။ ပါရာဇ္။
၂။ သံဃာဒိေသသ္။
၃။ အနိယတ။
၄။ နိႆဂၢိ။

၅။ ပါစုိတ္။
၆။ ပါဋိေဒသနိက္။
၇။ ေသခိယ၀တ္။
၈။ အဓိက႐ုိဏ္။


(ခ) ဘိကၡဳနှ၀ိဘင္။

၁။ ပါရာဇ္ (ခမှၿဗၜ)။
၂။ သံဃာဒိေသဟ္ (ခမှၿဗၜ)။
၃။ နိႆဂၢိ (ခမှၿဗၜ)။
၄။ ပါစိုတ္ (ခမှၿဗၜ)။
၅။ ပါဋိေဒသနိက္ (ခမှၿဗၜ)။
၆။ ေသခိယ၀တ္ (ခမှၿဗၜ)။
၇။ အဓိက႐ုိဏ္ (ခမှၿဗၜ)။

၂။ ပါဠိ ခႏၶက။

(က) မဟာ၀၀္။
(ခ) စူဠ၀၀္။

(က) မဟာ၀၀္။

၁။ မဟာခႏၶက။
၂။ ဥေပါသထကၡႏၶက။
၃။ ၀ႆူပနာယိကကၡႏၶက။
၄။ ပ၀ါရဏာကၡႏၶက။
၅။ စမၼကၡႏၶက။
၆။ ေဘသဇၨကၡႏၶက။
၇။ ကထိနကၡႏၶက။
၈။ စှ၀ရကၡႏၶက။
၉။ စေမၸယ်ကၡႏၶက။
၁၀။ ေကာသမၺကကၡႏၶက။

(ခ) စူဠ၀၀္။

၁။ ကမၼကၡႏၶက။
၂။ ပါရိ၀ါသိကကၡႏၶက။
၃။ သမုစၥယကၡႏၶက။
၄။ သမထကၡႏၶက။
၅။ ခုဒၵက၀တၳဳကၡႏၶက။
၆။ ေသနာသနကၡႏၶက။
၇။ သံဃေဘဒကကၡႏၶက။
၈။ ၀တၳကၡႏၶက။
၉။ ပါတိေမာကၡ႒ပနကၡႏၶက။
၁၀။ ဘိကၡဳနိကၡႏၶက။

၃။ ပါဠိ ျပ၀း။

၁။ ေသာဠသမဟာ၀ါရ။
၂။ သမု႒ာနသှသသေခၤပ။
၃။ အႏၱရေပယ်ာလ။
၄။ ခႏၶကပုစၧာ၀ါရ။
၅။ ႚကုတၱရိကနယ။
၆။ ဥေပါသထာဒိပုစၧ၀ိႆဇၨနာ။
၇။ ဂါထာသဂၤဏိက။
၈။ အဓိကရဏေဘဒ။
၉။ အပရဂါထာသဂၤဏိက။
၁၀။ ေစာဒနာက႑။
                                          ...................................................................................


၂။ သုတ္ပိဋကတ္။

၁။ ဒှဃနိကာဲ။
၂။ မဇၨ်ိမနိကာဲ။
၃။ သံယုတၱနိကာဲ။
၄။ အဂုၤတၱရနိကာဲ။
၅။ ခုဒၵကနိကာဲ။


၁။ ဒှဃနိကာဲ။

(က) ပါဠိ သှလကၡန္။
(ခ) ပါဠိ မဟာ၀ဂ္။
(ဂ) ပါဠိ ပါထိက၀ဂ္။

၂။ မဇၨ်ိမနိကာဲ။

(က) ပါဠိ မူလပဏၰာသ။
(ခ) ပါဠိ မဇၹိ်မပဏၰာသ။
(ဂ) ပါဠိ ဥပရိပဏၰာသ။

၃။ သံယုတၱနိကာဲ။

(က) ပါဠိ သဂါထာ၀ဂ္။
(ခ) ပါဠိ နိဒါန၀ဂ္။
(ဂ) ပါဠိ ခႏၶ၀ဂ္။
(ဃ) ပါဠိ သဠာယတန၀ဂ္။
(ငၝ) ပါဠိ မဟာ၀ဂ္ (သံယုတၱနိကာဲ)။

၄။ အဂုၤတၱရနိကာဲ။

(က) ပါဠိ ႚကနိပါတ္။
(ခ) ပါဠိ ဒုကနိပါတ္။
(ဂ) ပါဠိ တိကနိပါတ္။
(ဃ) ပါဠိ စတုကၠနိပါတ္။
(ငၝ) ပါဠိ ပဥၥကနိပါတ္။
(စ) ပါဠိ ဆကၠနိပါတ္။
(ဆ) ပါဠိ သတၱကနိပါတ္။
(ဇ) ပါဠိ အ႒ကနိပါတ္။
(ဇ်) ပါဠိ န၀ကနိပါတ္။
(ည) ပါဠိ ဒသကနိပါတ္။
(ဋ) ပါဠိ ႚကာဒသကနိပါတ္။

၅။ ခုဒၵကနိကာဲ။

(က) ပါဠိ ခုဒၵကပါဌ။
(ခ)
ပါဠိ ဓမၼပဒ။
(ဂ)
ပါဠိ ဥပါဒါန။
(ဃ) ပါဠိ ဣတိ၀ုတ္။
(ငၝ) ပါဠိ သုတၱနိပါတ္။
(စ) ပါဠိ ၀ိမာန၀တၳဳ။
(ဆ) ပါဠိ ေပတ၀တၳဳ။
(ဇ) ပါဠိ ေထရဂါထာ။
(ဇ်) ပါဠိ ေထရှဂါထာ။
(ည) ပါဠိ ဇာတ္(ဇာတက)။
(ဋ) ပါဠိ နိေဒၵသ။
(႒) ပါဠိ ပဋိသမၻိဒါမဂ္။
(ဍ) ပါဠိ အပါဒါန္။
(ဎ) ပါဠိ ဗုဒၶ၀ံသ။
(ဏ) ပါဠိ စရိယာပိဋက။
                             

၁။ ဒှဃနိကာဲ။

(က) ပါဠိ သှလကၡန္။
(ခ) ပါဠိ မဟာ၀ဂ္။
(ဂ) ပါဠိ ပါထိက၀ဂ္။

(က) ပါဠိ သှလကၡန္

၁။ ျဗဟၼဇာလသုတ္။
၂။ သာမညဖလသုတ္။
၃။ အမၺ႒သုတ္။
၄။ ေသာဏဒ႑သုတ္။
၅။ ကူဋဒႏၱသုတ္။
၆။ မဟာလိသုတ္။
၇။ ဇာလိယသုတ္။
၈။ မဟာသှဟနာဒသုတ္။
၉။ ေပါ႒ပါဒသုတ္။
၁၀။ သုဘသုတ္။
၁၁။ ေက၀႗သုတ္။
၁၂။ ေလာဟိစၥသုတ္။
၁၃။ ေတ၀ိဇၨသုတ္။

(ခ) ပါဠိ မဟာ၀ဂ္။

၁။ မဟာပဒါနသုတ္။
၂။ မဟာနိဒါနသုတ္။
၃။ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္။
၄။ မဟာသုဒႆနသုတ္။
၅။ ဇ၀နသဘသုတ္။
၆။ မဟာေဂါ၀ိႏၵသုတ္။
၇။ မဟာသမယသုတ္။
၈။ သကၠပဥွသုတ္။
၉။ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္။
၁၀။ ပါယာသိသုတ္။

(ဂ) ပါဠိ ပါထိက၀ဂ္။

၁။ ပါထိကသုတ္။
၂။ ဥဒုမၺရိကသုတ္။
၃။ စကၠ၀တၱိသုတ္။
၄။ အဂၢညသုတ္။
၅။ သမၸသာဒနှယသုတ္။
၆။ ပါသာဒိကသုတ္။
၇။ လကၡဏသုတ္။
၈။ သိဂၤါလသုတ္။
၉။ အာဋာနာဋိယသုတ္။
၁၀။ သဂႌတိသုတ္။

၂။ မဇၨိ်မနိကာဲ။

(က) ပါဠိ မူလပဏၰာသ။
(ခ) ပါဠိ မဇၨ်ိမပဏၰာသ။
(ဂ) ပါဠိ ဥပရိပဏၰာသ။

(က) ပါဠိ မူလပဏၰာသ။

၁။ မူလပရိယာယ၀ဂ္။
၂။ သှဟနာဒ၀ဂ္။
၃။ ၾသပမၼ၀ဂ္။
၄။ မဟာယမက၀ဂ္။
၅။ စူဠယမက၀ဂ္။

(ခ) ပါဠိ မဇၹ်ိမပဏၰာသ။

၁။ ဂဟပတိ၀ဂ္။
၂။ ဘိကၡဳ၀ဂ္။
၃။ ပရိဗၺာဇက၀ဂ္။
၄။ ရာဇ၀ဂ္။
၅။ ျဗဟၼဏ၀ဂ္။

(ဂ) ပါဠိ ဥပရိပဏၰာသ။

၁။ ေဒ၀ဒဟ၀ဂ္။
၂။ အနဳပဒ၀ဂ္။
၃။ သုညတ၀ဂ္။
၄။ ၀ိဘဂၤ၀ဂ္။
၅။ သဠာယတန၀ဂ္။

၃။ သံယုတၱနိကာဲ။

(က) ပါဠိ သဂါထာ၀ဂ္။
(ခ) ပါဠိ နိဒါန၀ဂ္။
(ဂ) ပါဠိ ခႏၶ၀ဂ္။
(ဃ) ပါဠိ သဠာယတန၀ဂ္။
(ငၝ) ပါဠိ မဟာ၀ဂ္ (သံယုတၱနိကာဲ)။


(က) ပါဠိ သဂါထာ၀ဂ္။

၁။ ေဒ၀တာသံယုတ္။
၂။ ေဒ၀ပုတၱသံယုတ္။
၃။ ေကာသလသံယုတ္။
၄။ မာရသံယုတ္။
၅။ ဘိကၡဳနှသံယုတ္။
၆။ ျဗဟၼဏသံယုတ္။
၇။ သဂႌသသံယုတ္။
၈။ ၀နသံယုတ္။
၉။ ယကၡသံယုတ္။

(ခ) ပါဠိ နိဒါန၀ဂ္။

၁။ နိဒါနသံယုတ္။
၂။ အဘိသမယသံယုတ္။
၃။ ဓာတုသံယုတ္။
၄။ အနမတဂၢသံယုတ္။
၅။ ကႆပသံယုတ္။
၆။ လာဘသကၠာရသံယုတ္။
၇။ ရာဟုလသံယုတ္။
၈။ လကၡဏသံယုတ္။
၉။ ၾသပမၼသံယုတ္။
၁၀။ ဘိကၡဳသံယုတ္။

(ဂ) ပါဠိ ခႏၶ၀ဂ္။

၁။ ခႏၶသံယုတ္။
၂။ ရာဓသံယုတ္။
၃။ ဒိ႒ိသံယုတ္။
၄။ ၾသကၠႏၱသံယုတ္။
၅။ ဥပၸါဒသံယုတ္။
၆။ ကိေလသသံယုတ္။
၇။ သာရိပုတၱသံယုတ္။
၈။ နာဂသံယုတ္။
၉။ သုပဏၰသံယုတ္။
၁၀။ ဂႏၶဗၺကာယသံယုတ္။
၁၁။ ၀လာဟကသံယုတ္။
၁၂။ ၀စၧေဂါတၱသံယုတ္။
၁၃။ ဇ်ာနသံယုတ္။

(ဃ) ပါဠိ သဠာယတန၀ဂ္။

၁။ သဠာယတနသံယုတ္။
၂။ ေ၀ဒနာသံယုတ္။
၃။ မာတုဂါမသံယုတ္။
၄။ ဇမၺဳခါဒကသံယုတ္။
၅။ သာမ႑ကသံယုတ္။
၆။ ေမာဂၢလာနသံယုတ္။
၇။ စိတၱသံယုတ္။
၈။ ဂါမဏိသံယုတ္။
၉။ အသခၤတသံယုတ္။
၁၀။ အဗ်ာကတသံယုတ္။

(ငၝ) ပါဠိ မဟာ၀ဂ္ (သံယုတၱနိကာဲ)။

၁။ မဂၢသံယုတ္။
၂။ ေဗာဇၨ်ဂၤသံယုတ္။
၃။ သတိပ႒ာနသံယုတ္။
၄။ ဣၿႏၵိယသံယုတ္။
၅။ သမၼပၸဓာနသံယုတ္။
၆။ ဗလသံယုတ္။
၇။ ဣဒၶိပါဒသံယုတ္။
၈။ အနဳ႐ုဒၶသံယုတ္။
၉။ ဇ်ာနသံယုတ္။
၁၀။ အာနာပါနသံယုတ္။
၁၁။ ေသာတာပတၱိသံယုတ္။
၁၂။ သစၥသံယုတ္။

(၄) အဂုၤတၱရနိကာဲ။

(က) ပါဠိ ႚကနိပါတ္။
(ခ) ပါဠိ ဒုကနိပါတ္။
(ဂ) ပါဠိ တိကနိပါတ္။
(ဃ) ပါဠိ စတုကၠနိပါတ္။
(ငၝ) ပါဠိ ပဥၥကနိပါတ္။
(စ) ပါဠိ ဆကၠနိပါတ္။
(ဆ) ပါဠိ သတၱကနိပါတ္။
(ဇ) ပါဠိ အ႒ကနိပါတ္။
(ဇ်) ပါဠိ န၀ကနိပါတ္။
(ည) ပါဠိ ဒသကနိပါတ္။
(ဋ) ပါဠိ ႚကာဒသကနိပါတ္။

(က) ပါဠိ ႚကနိပါတ္။

၁။ ႐ူပါဒိ၀ဂ္။
၂။ နှ၀ရဏပၸဟာန၀ဂ္။

၃။ အကမၼနိယ၀ဂ္။

၄။ အဒႏၱ၀ဂ္။

၅။ ပဏိဟိတအစၧ၀ဂ္။

၆။ အစၧရာသံဃာတ၀ဂ္။

၇။ ၀ှရိယာရမၻာဒိ၀ဂ္။

၈။ ကလ်ာဏမိတၱာဒိ၀ဂ္။

၉။ ပမာဒါဒိ၀ဂ္။

၁၀။ ဒုတိယပမာဒါဒိ၀ဂ္။

၁၁။ အဓမၼ၀ဂ္။

၁၂။ အနာပတၱိ၀ဂ္။

၁၃။ ႚကပုဂၢလ၀ဂ္။

၁၄။ ႚတဒဂၢ၀ဂ္။

၁၅။ အ႒ာနပါဠိ။

၁၆။ ႚကဓမၼပါဠိ။

၁၇။ ပသာဒကရဓမၼ၀ဂ္။

၁၈။ အပရအစၧရာသံဃာတ၀ဂ္။

၁၉။ ကာယဂတာသတိ၀ဂ္။

၂၀။ အမတ၀ဂ္။

(ခ) ပါဠိ ဒုကနိပါတ္။

၁။ ကမၼကရဏ၀ဂ္။
၂။ အဓိကရဏ၀ဂ္။

၃။ ဗာလ၀ဂ္။

၄။ သမစိတၱ၀ဂ္။

၅။ ပရိသ၀ဂ္။

၆။ ပုဂၢလ၀ဂ္။

၇။ သုခ၀ဂ္။

၈။ သနိမိတၱ၀ဂ္။

၉။ ဓမၼ၀ဂ္။

၁၀။ ဗာလ၀ဂ္။

၁၁။ အာသာဒုပၸဇဟ၀ဂ္။

၁၂။ အာယာစန၀ဂ္။

၁၃။ ဒါန၀ဂ္။

၁၄။ သႏၱာရ၀ဂ္။

၁၅။ သမာပတၱိ၀ဂ္။

(ဂ) ပါဠိ တိကနိပါတ္။

၁။ ဗာလ၀ဂ္။
၂။ ရထကာရ၀ဂ္။
၃။ ပုဂၢလ၀ဂ္။
၄။ ေဒ၀ဒူတ၀ဂ္။

၅။ စူဠ၀ဂ္။

၆။ ျဗဟၼ၀ဂ္။

၇။ မဟာ၀ဂ္။

၈။ အာနႏၵ၀ဂ္။

၉။ သမဏ၀ဂ္။
၁၀။ ေလာဏကပလႅ၀ဂ္။
၁၁။ သေမၺာဓ၀ဂ္။

၁၂။ အာပါယိက၀ဂ္။

၁၃။ ကုသိနာရ၀ဂ္။

၁၄။ ေယာဓာဇှ၀၀ဂ္။

၁၅။ မဂၤလ၀ဂ္။

၁၆။ အေစလက၀ဂ္။

(ဃ) ပါဠိ စတုကၠနိပါတ္။

၁။ ဘ႑ဂါမ၀ဂ္။
၂။ စရ၀ဂ္။

၃။ ဥ႐ုေ၀လ၀ဂ္။

၄။ စကၠ၀ဂ္။

၅။ ေရာဟိတႆ၀ဂ္။

၆။ ပုညာဘိသႏၵ၀ဂ္။

၇။ ပတၱကမၼ၀ဂ္။

၈။ အပဏၰက၀ဂ္။

၉။ မစလ၀ဂ္။

၁၀။ အသုရ၀ဂ္။

၁၁။ ၀လာဟက၀ဂ္။

၁၂။ ေကသိ၀ဂ္။

၁၃။ ဘယ၀ဂ္။

၁၄။ ပုဂၢလ၀ဂ္။

၁၅။ အာဘာ၀ဂ္။

၁၆။ ဣၿႏၵိယ၀ဂ္။

၁၇။ ပဋိပဒါ၀ဂ္။

၁၈။ သေဥၥတနိယ၀ဂ္။

၁၉။ ျဗဟၼဏ၀ဂ္။

၂၀။ မဟာ၀ဂ္။

၂၁။ သပၸဳရိသ၀ဂ္။

၂၂။ ပရိသာ၀ဂ္။

၂၃။ ဒုစၥရိတ၀ဂ္။

၂၄။ ကမၼ၀ဂ္။

၂၅။ အာပတၱိဘယ၀ဂ္။

၂၆။ အဘိညာ၀ဂ္။

၂၇။ ကမၼပထ၀ဂ္။

(ငၝ) ပါဠိ ပဥၥကနိပါတ္။

၁။ ေသခဗလ၀ဂ္။
၂။ ဗလ၀ဂ္။

၃။ ပဥၥဂႌက၀ဂ္။

၄။ သုမန၀ဂ္။

၅။ မု႑ရာဇ၀ဂ္။

၆။ နှ၀ရဏ၀ဂ္။

၇။ သညာ၀ဂ္။

၈။ ေယာဓာဇှ၀၀ဂ္။

၉။ ေထရ၀ဂ္။

၁၀။ ကကုဓ၀ဂ္။

၁၁။ ဖာသု၀ိဟာရ၀ဂ္။

၁၂။ အႏၶက၀ိႏၵ၀ဂ္။

၁၃။ ဂိလာန၀ဂ္။

၁၄။ ရာဇ၀ဂ္။

၁၅။ တိက႑ကှ၀၀ဂ္။

၁၆။ သဒၶမၼ၀ဂ္။

၁၇။ အာဃာတ၀ဂ္။

၁၈။ ဥပါသက၀ဂ္။

၁၉။ အရည၀ဂ္။

၂၀။ ျဗဟၼဏ၀ဂ္။

၂၁။ ကိမိလ၀ဂ္။

၂၂။ အေကၠာသက၀ဂ္။

၂၃။ ဒှဃစာရိက၀ဂ္။

၂၄။ အာ၀ါသိက၀ဂ္။

၂၅။ ဒုစၥရိတ၀ဂ္။

၂၆။ ဥပသမၸဒါ၀ဂ္။

(စ) ပါဠိ ဆကၠနိပါတ္။

၁။ အာဟုေနယ်၀ဂ္။
၂။ သာရဏှယ၀ဂ္။

၃။ အနဳတၱရိယ၀ဂ္။
၄။ ေဒ၀တာ၀ဂ္။
၅။ ဓမၼိက၀ဂ္။

၆။ မဟာ၀ဂ္။

၇။ ေဒ၀တာ၀ဂ္။

၈။ အရဟတၱ၀ဂ္။

၉။ သှတိ၀ဂ္။

၁၀။ အာနိသံသ၀ဂ္။

၁၁။ တိက၀ဂ္။

၁၂။ သာမည၀ဂ္။

(ဆ) ပါဠိ သတၱကနိပါတ္။

၁။ ဓနဳ၀ဂ္။
၂။ အနဳသယ၀ဂ္။

၃။ ၀ဇၨိသတၱက၀ဂ္။

၄။ ေဒ၀တာ၀ဂ္။

၅။ မဟာယည၀ဂ္။

၆။ အဗ်ာကတ၀ဂ္။

၇။ မဟာ၀ဂ္။

၈။ ၀ိနယ၀ဂ္။

၉။ သမဏ၀၈္။

၁၀။ အာဟုေနယ်၀ဂ္။

(ဇ) ပါဠိ အ႒ကနိပါတ္။

၁။ ေမတၱာ၀ဂ္။
၂။ မဟာ၀ဂ္။

၃။ ဂဟပတိ၀ဂ္။

၄။ ဒါန၀ဂ္။

၅။ ဥေပါသထ၀ဂ္။

၆။ ေဂါတမှ၀ဂ္။

၇။ ဘူမှစာလ၀ဂ္။

၈။ ယမက၀ဂ္။

၉။ သတိ၀ဂ္။

၁၀။ သာမည၀ဂ္။

(ဇ်) ပါဠိ န၀ကနိပါတ္။

၁။ သေမၺာဓိ၀ဂ္။
၂။ သှဟနာဒ၀ဂ္။
၃။ သတၱာ၀ါသ၀ဂ္။
၄။ မဟာ၀ဂ္။

၅။ သာမည၀ဂ္။
၆။ ေခမ၀ဂ္။
၇။ သတိပ႒ာန၀ဂ္။

၈။ သမၼပၸဓာန၀ဂ္။

၉။ ဣဒၶိပါဒ၀ဂ္။

(ည) ပါဠိ ဒသကနိပါတ္။

၁။ အာနိသံသ၀ဂ္။
၂။ နာထ၀ဂ္။

၃။ မဟာ၀ဂ္။

၄။ ဥပါလိ၀ဂ္။

၅။ အေကၠာသ၀ဂ္။

၆။ သစိတၱ၀ဂ္။

၇။ ယမက၀ဂ္။

၈။ အာကခၤ၀ဂ္။

၉။ ေထရ၀ဂ္။

၁၀။ ဥပါလိ၀ဂ္။

၁၁။ သမဏသညာ၀ဂ္။

၁၂။ ပေစၥာေရာဟိဏိ၀ဂ္။

၁၃။ ပရိသုဒၶ၀ဂ္။

၁၄။ သာဓု၀ဂ္။

၁၅။ အရိယ၀ဂ္။

၁၆။ ပုဂၢလ၀ဂ္။

၁၇။ ဇာဏုေႆာဏိ၀ဂ္။

၁၈။ သာဓု၀ဂ္။

၁၉။ အရိယမဂၢ၀ဂ္။

၂၀။ အပရပုဂၢလ၀ဂ္။

၂၁။ ကာရဇကာယ၀ဂ္။

၂၂။ သာမည၀ဂ္။

(ဋ) ပါဠိ ႚကာဒသကနိပါတ္။

၁။ နိႆယ၀ဂ္။
၂။ အနဳႆတိ၀ဂ္။

၃။ သာမည၀ဂ္။

(၅) ခုဒၵကနိကာဲ။

(က) ပါဠိ ခုဒၵကပါဌ။
(ခ)
ပါဠိ ဓမၼပဒ။
(ဂ)
ပါဠိ ဥပါဒါန။
(ဃ) ပါဠိ ဣတိ၀ုတ္။
(ငၝ) ပါဠိ သုတၱနိပါတ္။
(စ) ပါဠိ ၀ိမာန၀တၳဳ။
(ဆ) ပါဠိ ေပတ၀တၳဳ။
(ဇ) ပါဠိ ေထရဂါထာ။
(ဇ်) ပါဠိ ေထရှဂါထာ။
(ည) ပါဠိ ဇာတ္(ဇာတက)။
(ဋ) ပါဠိ နိေဒၵသ။
(႒) ပါဠိ ပဋိသမၻိဒါမဂ္။
(ဍ) ပါဠိ အပါဒါန္။
(ဎ) ပါဠိ ဗုဒၶ၀ံသ။
(ဏ) ပါဠိ စရိယာပိဋက။
                             

(က) ပါဠိ ခုဒၵကပါဌ

၁။ သရဏတၱယ
၂။ ဒသသိကၡာပဒ

၃။ ဒြတၱႎသာကာရ

၄။ ကုမာရပဥွာ။

၅။ မဂၤလသုတ္။

၆။ ရတနသုတ္။

၇။ တိေရာကု႗သုတ္။

၈။ နိဓိက႑သုတ္။

၉။ ေမတၱသုတ္။

(ခ) ပါဠိ ဓမၼပဒ။

၁။ ယမက၀ဂ္။
၂။ အပၸမာဒ၀ဂ္။

၃။ စိတၱ၀ဂ္။

၄။ ပုပၹ၀ဂ္။

၅။ ဗာလ၀ဂ္။

၆။ ပ႑ိတ၀ဂ္။

၇။ အရဟႏၱ၀ဂ္။

၈။ သဟႆ၀ဂ္။

၉။ ပါပ၀ဂ္။

၁၀။ ဒ႑၀ဂ္။

၁၁။ ဇရာ၀ဂ္။

၁၂။ အတၱ၀ဂ္။

၁၃။ ေလာက၀ဂ္။

၁၄။ ဗုဒၶ၀ဂ္။

၁၅။ သုခ၀ဂ္။

၁၆။ ပိယ၀ဂ္။

၁၇။ ေကာဓ၀ဂ္။

၁၈။ မလ၀ဂ္။

၁၉။ ဓမၼ႒၀ဂ္။

၂၀။ မဂၢ၀ဂ္။

၂၁။ ပကိဏၰ၀ဂ္။

၂၂။ နိရယ၀ဂ္။

၂၃။ နာဂ၀ဂ္။

၂၄။ တဏွာ၀ဂ္။

၂၅။ ဘိကၡဳ၀ဂ္။
၂၆။ ျဗဟၼဏ၀ဂ္။

(ဂ) ပါဠိ ဥဒါန။

၁။ ေဗာဓိ၀ဂ္။
၂။ မုစိလိႏၵ၀ဂ္။

၃။ နႏၵ၀ဂ္။

၄။ ေမဃိယ၀ဂ္။

၅။ ေသာဏ၀ဂ္။

၆။ ဇစၥႏၶ၀ဂ္။

၇။ စူဠ၀ဂ္။

၈။ ပါဋလိဂါမိယ၀ဂ္။

(ဃ) ပါဠိ ဣတိ၀ုတ္။

၁။ ႚကကနိပါတ္။
၂။ ဒုကနိပါတ္။

၃။ တိကနိပါတ္။

၄။ စတုကၠနိပါတ္။


(ငၝ) ပါဠိ သုတၱနိပါတ္။

၁။ ဥရဂ၀ဂ္။
၂။ စူဠ၀ဂ္။

၃။ မဟာ၀ဂ္။

၄။ အ႒က၀ဂ္။

၅။ ပါရာယန၀ဂ္။


(စ) ပါဠိ ၀ိမာန၀တၳဳ။

၁။ ဣတၳိ၀ိမာန။
၂။ ပုရိသ၀ိမာန။

(ဆ) ပါဠိ ေပတ၀တၳဳ။

၁။ ဥရဂ၀ဂ္။
၂။ ဥဗၺရိ၀ဂ္။

၃။ စူဠ၀ဂ္။

၄။ မဟာ၀ဂ္။

(ဇ) ပါဠိ ေထရဂါထာ။

၁။ ႚကကနိပါတ္။
၂။ ဒုကနိပါတ္။

၃။ တိကနိပါတ္။

၄။ စတုကၠနိပါတ္။

၅။ ပဥၥကနိပါတ္။

၆။ ဆကၠနိပါတ္။

၇။ သတၱကနိပါတ္။

၈။ အ႒ကနိပါတ္။

၉။ န၀ကနိပါတ္။

၁၀။ ဒသကနိပါတ္။

၁၁။ ႚကာဒသကနိပါတ္။

၁၂။ ဒြါဒသကနိပါတ္။

၁၃။ ေတရသကနိပါတ္။

၁၄။ စုဒၵသကနိပါတ္။

၁၅။ ေသာဠသကနိပါတ္။

၁၆။ ၀ှသတိနိပါတ္။

၁၇။ တႎသနိပါတ္။

၁၈။ စတၱာလှသနိပါတ္။

၁၉။ ပညာသနိပါတ္။

၂၀။ သ႒ိနိပါတ္။

၂၁။ မဟာနိပါတ္။

(ဇ်) ပါဠိ ေထရှဂါထာ။

၁။ ႚကကနိပါတ္။
၂။ ဒုကနိပါတ္။

၃။ တိကနိပါတ္။

၄။ စတုကၠနိပါတ္။
၅။ ပဥၥကနိပါတ္။
၆။ ဆကၠနိပါတ္။

၇။ သတၱကနိပါတ္။

၈။ အ႒ကနိပါတ္။

၉။ န၀ကနိပါတ္။

၁၀။ ႚကာဒသကနိပါတ္။

၁၁။ ဒြါဒသကနိပါတ္။

၁၂။ ေသာဠသကနိပါတ္။

၁၃။ ၀ှသတိနိပါတ္။

၁၄။ တႎသနိပါတ္။

၁၅။ စတၱာလှသနိပါတ္။

၁၆။ မဟာနိပါတ္။

(ည) ပါဠိ ဇာတ္ (ဇာတက)။

၁။ ႚကကနိပါတ္။
၂။ ဒုကနိပါတ္။

၃။ တိကနိပါတ္။
၄။ စတုကၠနိပါတ္။
၅။ ပဥၥကနိပါတ္။

၆။ ဆကၠနိပါတ္။

၇။ သတၱကနိပါတ္။

၈။ အ႒ကနိပါတ္။

၉။ န၀ကနိပါတ္။
၁၀။ ဒသကနိပါတ္။

၁၁။ ႚကာဒသကနိပါတ္။

၁၂။ ဒြါဒသကနိပါတ္။

၁၃။ ေတရသကနိပါတ္။

၁၄။ ပကိဏၰကနိပါတ္။

၁၅။ ၀ှသတိနိပါတ္။
၁၆။ တႎသနိပါတ္။
၁၇။ စတၱာလှသနိပါတ္။

၁၈။ ပဏၰာသနိပါတ္။

၁၉။ သ႒ိနိပါတ္။

၂၀ သတၱတိနိပါတ္။

၂၁။ အသှတိနိပါတ္။

၂၂။ မဟာနိပါတ္။

(ဋ) ပါဠိ နိေဒၵသ။

၁။ ကာမသုတၱနိေဒၵသ။
၂။ ဂုဟ႒ကသုတၱနိေဒၵသ။

၃။ ဒု႒႒ကသုတၱနိေဒၵသ။

၄။ သုဒၶ႒ကသုတၱနိေဒၵသ။

၅။ ပရမ႒ကသုတၱနိေဒၵသ။

၆။ ဇရာသုတၱနိေဒၵသ။

၇။ တိႆေမေတၱယ်သုတၱနိေဒၵသ။

၈။ ပသူရသုတၱနိေဒၵသ။
၉။ မာဂ႑ိယသုတၱနိေဒၵသ။
၁၀။ ပုရာေဘဒသုတၱနိေဒၵသ။

၁၁။ ကလဟ၀ိ၀ါဒသုတၱနိေဒၵသ။

၁၂။ စူဠ၀ိယူဟသုတၱနိေဒၵသ။

၁၃။ မဟာ၀ိယူဟသုတၱနိေဒၵသ။

၁၄။ တု၀႗သုတၱနိေဒၵသ။

၁၅။ အတၱဒ႑သုတၱနိေဒၵသ။

၁၆။ သာရိပုတၱသုတၱနိေဒၵသ။

၁၇။ ပါရာယန၀ဂၢနိေဒၵသ။
၁၈။ ခဂၢ၀ိသာဏသုတ္။

(႒) ပါဠိ ပဋိသမၻိဒါမဂ္။

၁။ မဟာ၀ဂ္။
၂။ ယုဂနဒၶ၀ဂ္။
၃။ ပညာ၀ဂ္။

(ဍ) ပါဠိ အပါဒါန္။

၁။ ဗုဒၶ၀ဂ္။
၂။ သှဟာသနိယ၀ဂ္။

၃။ သုဘူတိ၀ဂ္။

၄။ ကု႑ဓာန၀ဂ္။

၅။ ဥပါလိ၀ဂ္။

၆။ ဗှဇနိ၀ဂ္။

၇။ သကစိႏၱနိယ၀ဂ္။
၈။ နာဂသမာလ၀ဂ္။
၉။ တိမိရ၀ဂ္။
၁၀ သုဓာ၀ဂ္။
၁၁။ ဘိကၡဒါယိ၀ဂ္။

၁၂။ မဟာပရိ၀ါရ၀ဂ္။

၁၃။ ေသေရယ်၀ဂ္။
                       
၁၄။ ေသာဘိတ၀ဂ္။

၁၅။ ဆတၱ၀ဂ္။

၁၆။ ဗႏၶဳဇှ၀က၀ဂ္။

၁၇။ သုပါရိစရိယ၀ဂ္။

၁၈။ ကုမုဒ၀ဂ္။

၁၉။ ကုဋဇပုပၹိယ၀ဂ္။

၂၀။ တမာလပုပၹိယ၀ဂ္။

၂၁။ ကဏိကာရပုပၹိယ၀ဂ္။

၂၂။ ဟတၳိ၀ဂ္။

၂၃။ အာလမၺဏဒါယက၀ဂ္။

၂၄။ ဥဒကာသန၀ဂ္။
              
၂၅။ တုရ၀ဒါယ၀ဂ္။

၂၆။ ေထာမက၀ဂ္။
၂၇။ ပဒုမုကၡိပ၀ဂ္။
၂၈။ သု၀ဏၰဗိေဗၺာဟန၀ဂ္။

၂၉။ ပဏၰဒါယက၀ဂ္။

၃၀။ စိတကပူဇက၀ဂ္။

၃၁။ ပဒုမေကသရ၀ဂ္။

၃၂။ အာရကၡဒါယက၀ဂ္။

၃၃။ ဥမာပုပၹိယ၀ဂ္။

၃၄။ ဂေႏၶာဒက၀ဂ္။

၃၅။ ႚကပဒုမိယ၀ဂ္။

၃၆။ သဒၵသညက၀ဂ္။

၃၇။ မႏၵာရပုပၹိယ၀ဂ္။

၃၈။ ေဗာဓိ၀ႏၵန၀ဂ္။

၃၉။ အ၀ဋဖလ၀ဂ္။

၄၀။ ပိလိႏၵ၀စၧ၀ဂ္။

၄၁။ ေမေတၱယ်၀ဂ္။

၄၂။ ဘဒၵါလိ၀ဂ္။

၄၃။ သကႎသမၼဇၹက၀ဂ္။

၄၄။ ႚက၀ိဟာရိ၀ဂ္။

၄၅။ ၀ိဘှတက၀ဂ္။

၄၆။ ဇဂတိဒါယက၀ဂ္။
၄၇။ သာလကုသုမိယ၀ဂ္။
၄၈။ နဠမာလိ၀၀ဂ္။

၄၉။ ပံသုကူလ၀ဂ္။

၅၀။ ကိကၤဏိပုပၹ၀ဂ္။

၅၁။ ကဏိကာရ၀ဂ္။

၅၂။ ဖလဒါယ၀ဂ္။

၅၃။ တိဏဒါယ၀ဂ္။

၅၄။ ကစၥာယန၀ဂ္။

၅၅။ ဘဒၵိယ၀ဂ္။

၅၆။ ယသ၀ဂ္။

၅၇။ သုေမဓာ၀ဂ္။

၅၈။ ႚကူေပါသထိက၀ဂ္။

၅၉။ ကု႑လေကသှ၀ဂ္။

၆၀။ ခတၱိယာ၀ဂ္။

(ဎ) ပါဠိ ဗုဒၶ၀ံသ။

၁။ ရတနစကၤမနက႑။
၂။ သုေမဓပတၳနာကထာ။

၃။ ဒှပကၤရဗုဒၶ၀ံသ။

၄။ ေကာ႑ညဗုဒၶ၀ံသ။

၅။ မဂၤလဗုဒၶ၀ံသ။

၆။ သုမနဗုဒၶ၀ံသ။

၇။ ေရ၀တဗုဒၶ၀ံသ။

၈။ ေသာဘိတဗုဒၶ၀ံသ။
၉။ အေနာမဒႆှဗုဒၶ၀ံသ။
၁၀။ ပဒုမဗုဒၶ၀ံသ။

၁၁။ နာရဒဗုဒၶ၀ံသ။

၁၂။ ပဒုမုတၱရဗုဒၶ၀ံသ။

၁၃။ သုေမဓဗုဒၶ၀ံသ။

၁၄။ သုဇာတဗုဒၶ၀ံသ။

၁၅။ ပိယဒႆှဗုဒၶ၀ံသ။

၁၆။ အတၳဒႆှဗုဒၶ၀ံသ။

၁၇။ ဓမၼဒႆှဗုဒၶ၀ံသ။

၁၈။ သိဒၶတၱဗုဒၶ၀ံသ။

၁၉။ တိႆဗုဒၶ၀ံသ။

၂၀။ ဖုႆဗုဒၶ၀ံသ။

၂၁။ ၀ိပႆှဗုဒၶ၀ံသ။

၂၂။ ဖုႆဗုဒၶ၀ံသ။

၂၃။ ေ၀ႆဘူဗုဒၶ၀ံသ။

၂၄။ ကကုသႏၶဗုဒၶ၀ံသ။

၂၅။ ေကာဏာဂမနဗုဒၶ၀ံသ။

၂၆။ ကႆပဗုဒၶ၀ံသ။

၂၇။ ေဂါတမဗုဒၶ၀ံသ။

၂၈။ ဗုဒၶပကိဏၰက႑။
၂၉။ ဓာတုဘာဇနှယကထာ။

(ဏ) ပါဠိ စရိယာပိဋက။

၁။ အကိတၱိ၀ဂ္။
၂။ ဟတၳိနာဂ၀ဂ္။

၃။ ယုဓဥၨယ၀ဂ္။


                                                ....................................................................................

၃။ အဘိဓ၀္ပိဋကတ္။

၁။ ပါဠိ ဓမၼသဂၤဏှ။
၂။ ပါဠိ ၀ိဘင္။
၃။ ပါဠိ ဓာတုကထာ။
၄။ ပါဠိ ပုဂၢလပညပ္။
၅။ ပါဠိ ကထာ၀တၳဳ။
၆။ ပါဠိ ယမိက္။
၇။ ပါဠိ ပဌာန္။
                                               
....................................................................................